Google+

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/امام باقر(ع):خوبى وبدى درروزجمعه دوچندان مى شود. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۰     ۰۸:۳۰

پیامک ادب در اعمال

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):اگردرعُمرت دوروزمهلت داده شدى،یکروزآن رابراى ادب خودقرار ده تاازآن براى روزمُردنت کمک بگیرى.به امام گفته شد:این کمک گرفتن چگونه است؟فرمودند:به اینکه آنچه راازخودبرجا مى گذارى،خوب برنامه ریزى کنى و محکم کارى نمایى.(کافى،ج 8،ح 132) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۷     ۲۲:۰۰

پیامک سفارشات امام حسن عسکری(ع)

« ازخودتاخدا/امام حسن عسکری(ع):شما را سفارش می کنم به تقوای الهی، پرهیزگاری در دینتان، تلاش در راه خدا، راستگویی و امانت داری نسبت به کسی که شما را امین شمرده است؛ چه نیکوکار باشد چه بدکار، و به سجود طولانی و معاشرت خوب با همسایه.
(تحف العقول، ص 487 ) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۵     ۲۲:۰۰

پیامک خسران دنیا و آخرت

« ازخودتاخدا/آقامجتبی تهرانی(ره):این رابدانیدکه خدا،هم دردنیاوهم درآخرت برسرکسانی خواهدزدکه مدعی دین هستندوبه مبداومعاداعتقاددارنداماآن را ابزار دنیایشان قرارمیدهند.(رسائل بندگی،ج2،ص62) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۴     ۲۲:۰۰

پیامک نشانه های منافق

« ازخودتاخدا/امام صادق علیه السلام فرمودند:
لقمان به فرزندش گفت:
افراد منافق سه نشانه دارند: زبان آنها با قلبشان هماهنگ نیست، و قلب آنها با عملشان، و ظاهر آنها با باطنشان.
(کتاب بحارالانوار، جلد 15.) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۱     ۲۲:۰۰

پیامک اقبال خدا به بنده اش

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):زمانی خدای راخواندم ودعایم مستجاب شداماحاجتم رافراموش کردم زیراهمینکه خدادعای بنده اش رااجابت فرموده وبه اواقبال نموده این بالاتروبرترازخواسته عبداست گرچه آن خواسته بهشت ونعمتهای ابدی اش باشدوالبته این رانمی تواننددرک کنندمگرعارفان بالله ومحبان »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۱۵     ۲۲:۰۰

پیامک زیادی سخن گفتن

« ازخودتاخدا/پیامبراکرم(ص):درغیریادخدا،زیادسخن نگویید؛زیراسخن زیاد درغیریادخدا،سبب قساوت قلب میشود،چه اینکه،دورترین مردم ازخداکسی است که قساوت قلب داشته باشد.(الامالی،شیخ طوسی،حدیث اول) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۱۱     ۲۲:۰۰

پیامک زیارت کریمه اهل بیت(س)

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):برای ماحرمی است وآن قم است ودر آینده زنی ازفرزندان من به نام فاطمه درآنجا مدفون می گرددهرکس اورازیارت کندبهشت براو واجب می شود(بحارالانوار،ج48،ص318) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۹     ۲۲:۰۰

پیامک اصلاح خویش

« امام علی(ع):هرکس خودش رااصلاح نکند،نمیتوانددیگران رااصلاح نماید »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۶     ۲۲:۰۰

پیامک دوخصلت مومن

« ازخودتاخدا/امام حسن عسکری(ع)فرمودند:دو خصلت است که چیزی بالاتر از آن دو نیست: ایمان به خدا و سودرسانی به برادران.(تحف العقول، ص 489) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۳     ۲۲:۰۰

پیامک خداوند از هرزیبایی زیباتر است

« ازخودتاخدا/آیةالله بهجت:اگرانسان دریابدکه خداوندمتعال همیشه ودرهمه حال ازهرزیبایی زیباترست ازانس اوهرگزجدانمیشود-برای حال پیداکردن درنماز:درخارج ازنمازگناه نکنیم ودرهنگام نمازحصاری دورخودبکشیم تاغیرخداداخل نشود.بایدعلم وعملتان ازهم جلونرود(فصلنامه یادگاران ماندگار،15) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۳     ۲۲:۰۰

پیامک شخصیت

« ازخودتاخدا/پیامبراکرم(ص):هنگامى که ببینیدکسى نسبت به آنچه میگویدیادرباره اوگفته مى شوداعتنایى ندارد،بدانیدیاآلوده دامن است یاشیطان. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۰     ۲۲:۰۰

پیامک کنترل زبان

« ازخودتاخدا/علامه حسن زاده:دهان باب الله است!صادرات و وارداتش راکنترل کنید،دهان گوش جان است،سعی کنیدچانه تان راعقل به چرخاند! »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۱۳     ۲۲:۰۰

پیامک عاق والدین

« ازخودتاخدا/استادفاطمی نیا:متاسفانه بسیاری ازجوانان مابرخوردمناسبی باوالدین خودندارندعاق والدین فقط آن نیست که خدای نکرده سیلی به پدرومادربزنی!گاهی یک جواب نیمه تلخ به پدرومادر،کدورت وظلمتی می آوردکه صدتانمازشب خواندن،آنراجبران نمیکند!امام زمان هم به انسان توجه نمیکند! »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۹     ۲۲:۰۰

پیامک روزه روز 10 ربیع الثانی

« مفاتیح/عزاداران کریمه اهل بیت؛مومنین بزرگوار،خودرابرای روزه‌داری فرداآماده کنید،چراکه روزه‌10ربیع‌الثانی مستحب است! »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۰     ۱۸:۳۰

پیامک فضیلت دعای کمیل

« مفاتیح/اگرخواهان محفوظ ماندن ازشردشمنان هستید...
اگرخواهان گشایش باب رزق و روزى براى خود هستید...
ونیز اگرخواهان آمرزش گناهان گذشته می‌باشید...
دعاى پرفیض *کمیل* رادر هرشب جمعه ازدست ندهید! »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۹     ۱۸:۰۰

پیامک دعای مشترک هر نماز

« مفاتیح/ازجمله تعقیبات مشترکه هرنمازاست ذکر:«أللّهم صلّ عَلی محمّدوآل محمّدوَ أجِرنی مِنَ النّار،وَأدخِلنِی الجَنَّةَ وَزَوِّجنِی الحورَالعین» »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۵     ۱۱:۳۰

پیامک دعای بعد از نماز صبح

« مفاتیح/هرکه بعدازنمازصبح 10مرتبه بگوید:«سُبحانَ اللهِ العَظیمِ وَ بِحَمدِهِ،وَلاحَولَ وَلاقُوَّةَ إلّابِاللهِ العَلیِّ العَظیم»،حق‌تعالی اوراعافیت دهدازکوری ودیوانگی وجذام وفقر وخانه برسرفرودآمدن... »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۹     ۲۲:۳۰

پیامک اعمال روز جمعه

« مفاتیح/امام صادق(ع):هرکس شب یاروزجمعه سوره احقاف بخواندترسى دردنیابه اونرسدوازوحشت قیامت ایمن گرددوهرکس درهرجمعه سوره مؤمنون رابخواندخداونداعمال اورابه سعادت ختم کندودربهشت همراه بارسولان،به اومنزل دهد »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۶     ۰۹:۰۰

پیامک اعمال شب جمعه

« مفاتیح/ازاعمال درشب جمعه اینست که انسان درحق برادران دینى دعاکندوباذکرنام آنان،درحقشان استغفارنماید؛چراکه ازامام صادق(ع)روایت شده:هرکس براى10نفرازبرادران اموات خوددرشب جمعه دعاکنداهل بهشت خواهدبود! »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۵     ۱۸:۳۰

پیامک اعمال روز 17 ربیع الاول

« مفاتیح/اعمال مخصوص روز17ربیع الاول:
*روزه داری
*غسل
*عظیم شمردن این عید،تصدق وخیرات نمودن،شادکردن مؤمنین،رفتن به زیارت مشاهدمشرفه
*زیارت حضرت رسول(ص) ازنزدیک ودور
*زیارت مخصوص امیرالمؤمنین(ع)درروزمیلادرسول خدا(ص)(متن:فصل4/باب زیارات)
*نمازمستحبی
(رجوع کنیدبه مفاتیح‌) »  
۱۳۹۳/۱۰/۱۹     ۰۷:۳۰

پیامک غسل جمعه

« مفاتیح/هرکس زمان غسل جمعه این دعارابخواندبرایش طهارتیست تاجمعه آینده:أشهدأن لااله إلاالله وحده لاشریک له،وأشهدأن محمداعبده ورسوله،أللهم صل علی محمدوآل محمدواجعَلنی مِن التّوّابین واجعلنی من المتطَهّرین »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۰     ۰۸:۰۰

پیامک درمان سرماخوردگی

« مفاتیح/اگرپرهیزنکرده وسرماخورده‌ایدیابه بیماری گرفتاریدمیتوانیدبامراجعه به(حاشیه مفاتیح/باب سوم)دعایی راکه جبرئیل هنگام بیماری حسنین(ع)به پیامبر(ص)آموخت بخوانیدویادست خودرابرموضع دردگذاشته وآیه82سوره إسراء راقرائت کنیدخواندن 70بارسوره حمدجهت شفانیزبسیارمؤثرست!انشاالله »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۷     ۱۷:۰۰

پیامک صلوات در روز جمعه

« مفاتیح/امام محمدباقر(علیه‌السلام):
«هیچ عبادتی در روزجمعه نزدمن، محبوب‌تر از*صلوات برمحمد و آل مطهر او* نیست.» »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۳     ۱۲:۰۰

پیامک نماز روز شنبه

« مفاتیح/امام حسن عسکری(ع):خواندم ازکتابهای پدرانم که هرکه نمازروزشنبه رابجای آورد،خداوندعزّوجل اورادردرجه پیغمبران وشهداوصالحین می‌نویسدوچه نیکورفیقانندایشان!
کیفیت:4رکعت؛درهررکعت: حمد،توحید،آیةالکرسی »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۷     ۱۱:۰۰

پیامک اعمال صبح جمعه

« مفاتیح/از اعمال فرداصبح جمعه غافل نشویم و برای خودیادوآری کنیم/کسى که پیش ازنمازصبح روزجمعه سه مرتبه (ازروى خلوص نیّت)بگوید: «اَسْتَغْفِرُ اللّهَ الَّذی لا اِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَیُّومِ، وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ»گناهانش آمرزیده مى شود، هرچند بسیار زیاد باشد. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۵     ۲۲:۳۰

پیامک بیدارشدن برای نماز شب

« مفاتیح/رسول خدا(ص)فرمود:کسی که بخواهدبرای نمازشب برخیزد،دررختخواب خودبگوید:«أللهم لاتُؤمِنّی مَکرَک،ولاتُنسِنی ذِکرَک،ولاتَجعَلنی مِنَ الغافِلین،أقومُ ساعَةَ کذاوکذا»؛ هرگاه چنین گفت،حقتعالی ملکی راموکلش گرداندتااورادرآن ساعت بیدارنماید. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۱     ۲۲:۲۰

پیامک 17 ربیع الاول

« مفاتیح/امشب راگرامى بداریدکه شب بسیارمبارکیست و خودرابراى روزه‌دارى فرداآماده نماییدکه براساس روایات،روزه‌اش ثواب روزه‌دارى یک‌سال رادارد وهمچنین یکى ازآن 4روزیست درتمام سال،که به فضیلت روزه ممتازست! »  
۱۳۹۳/۱۰/۱۸     ۱۷:۰۰

پیامک درخانواده مرد پوست بادام است،زن مغز بادام!

« امام خامنه‌ای:درداخل خانواده، مردنماى بیرونى است،زن نماى داخلى است.
بخواهیدیک خرده ذوقى‌تربگوئید،مرد پوست بادام است،زن مغز بادام است! »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۸     ۲۲:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/استادآقاتهرانی:ازمنظراحادیث اسلامی،درآخرالزمان بنیادخانواده‌هابشدت سست وآسیب‌پذیرخواهدشدوفسادها،فتنه‌ها وآفت‌های فراگیراین دوران درمتن تمام خانه‌های شرق وغرب عالم نفوذخواهدیافت.
*امام صادق(علیه‌السلام):درآخرالزمان خواهی دیدکه پدران ومادران ازفرزندان خودبه شدت ناراضی‌اندوعاق والدین شدن رواج یافته است.
منبع:کلینی،الکافی،ج8،ص41* »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۳     ۰۹:۴۵

پیامک آداب فرزندخواهی

« امام رضا(ع):آغازشب،چه درزمستان وچه درتابستان،بازنان آمیزش مکن...پس اگراراده آمیزش داردبایددرپایان شب باشدکه برای بدن،سالمتر وبرای فرزند(آوری)امیدوارتروبرای افزونی هوش فرزندی که بینشان پدیدمی‌آیدبهتراست »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۳۰     ۲۱:۳۰

پیامک ادب ورود و خروج ازمنزل

« حاج اسماعیل دولابی:
وقتی میخواهیدازمنزل خارج شوید،اهل خانه راخشنودکنیدوبیرون بیایید.وقتی هم خواستیدواردخانه شوید،بیرون درب استغفارکنیدوصلوات بفرستیدوهرناراحتی که داریدبیرون بگذاریدوباروی خوش داخل شوید.اهل خانه هم باروی خوش به استقبال شمابیایند.کمال زن ومرددراین است. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۳۰     ۱۳:۳۰

پیامک زمان مکروه انعقادنطفه

« !!!زمان قمردرعقرب ازصبح امروزآغازشده وتاظهرجمعه ادامه خواهدیافت!
درروایت آمده است:هرکه درتحت الشعاع(زمان قمردرعقرب)عقدیازفاف کند،بداندفرزندی که منعقد می‌شود،قبل اززمان تولدسقط خواهدشد. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۴     ۱۵:۰۰

پیامک ارزش بازی ازنظر روان‌شناسی

« خانواده/درجریان بازی،کودک یادمی‌گیردکه چه چیزخوب وچه چیزبداست.کودک درمی‌یابدکه اگربخواهددربازی فردقابل قبولی به حساب آیدبایدصادق،امین،عادل،منضبط،حقیقت‌طلب،درستکار،مسلط به خودو..باشد.
حکمتنامه کودک،ص256 »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۱     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« اصل کلیدی درتربیت ولایتمداری درمحیط خانواده،«محبت کردن مرد به زن»است.اگرپدری درخانه مهربان باشدومخصوصاًبه مادرخانه،محبت کندوفرزندان،این مهربانی پدرراببینندطعم مهربانی امام رادرک میکنند...
*استادپناهیان »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۱۹     ۱۰:۰۰

پیامک اهمیت تغافل در زندگی

« خانواده/امیرالمؤمنین(علیه‌السلام)می‌فرمایند:
هرکس تغافل نورزدوازبسیاری امور(کوچک)چشم نپوشد،زندگی‌اش بسیارسخت وتیره خواهدشد. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۵     ۲۱:۳۰

پیامک آسان‌گیری در ازدواج

« خانواده/امام خامنه‌ای:ما(درامر ازدواج)به دخترهاوپسرهاسفارش میکنیم اصرارنکنید.زیاده نخواهید.پدرومادرهارازیرفشارقرارندهیدتادررودربایستی بمانند..این چیزهارابریزیددور.اصل،یک حادثه انسانی است.آن چیست؟
زناشویی،انسانی‌ترین کارهای دنیاست.این رامادی وپولی نکنید،آلوده‌اش نکنید. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲     ۲۱:۴۵

پیامک رعایت حریم محرم و نامحرم

« خانواده/امام خامنه‌ای:من همیشه به مردهای جوان توصیه میکنم که شمادرمعاشرت بانامحرم وحتی محارم کاری نکنیدوحرفی نزنیدکه زنان خودراواداربه حسادت کنید.به دختران جوان هم سفارش میکنم که دربرخوردبامردهای بیگانه کاری نکنیدوحرفی نزنیدکه حس حسادت وغیرت شوهرانشان راتحریک نمایند.این حسادتهابدبینی می‌آوردوپایه‌های محبت راسست میکندوازریشه میسوزاند. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۳۰     ۱۶:۳۰

پیامک احسان به والدین

« امام صادق(علیه السلام) در تفسیر آیه نورانی(و بالوالدین إحسانا)می‌فرمایند:
احسان به پدرومادراین است که باحالی خوش وشیرین وباصبروحوصله باآنان نشست وبرخاست کنی؛باکسالت وچهره درهم باآنان روبه رو نشوی؛هرچه نیازدارند،اگرچه بی‌نیازباشند،بدون این که ازتو بخواهند،برایشان فراهم آوری؛و هروقت به دیدنشان می روی،بادست پر بروی!
*الکافی،ج2،ص157 »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۸     ۲۱:۴۵

پیامک مذمت افراط درمحبت به فرزند

« امام باقر(ع)فرمود:بدترین پدران کسانی هستندکه درنیکی ومحبت نسبت به فرزندان ازحدتجاوزکنندوبه زیاده‌روی وافراط بگرایندوبدترین فرزندان کسانی هستندکه دراثرتقصیروکوتاهی درانجام وظایف،پدرراازخودناراضی نمایند. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۲     ۱۹:۳۰

پیامک خیررسانی به خانواده

« خانواده/رسول خدا(ص):هرگاه خدابه یکی ازشماخیری عطاکرد،ابتداخودوخانواده اش را ازآن بهره مند سازد؛ونیزفرمودند:ازخانواده آغازکنیدوهرکسی که نزدیکتراست مقدم بدارید.(مفاتیح الحیاه، علامه جوادی آملی،ص236) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۱۹     ۱۹:۳۰

پیامک اگربهره‌ای باشددراین جهان،فقط وفقط بین زن وشوهراست!

« آیت‌الله مظاهری:یک نکته به همه،مخصوصابه جوانهابگویم حتی آنهایی که زن ندارندوآن نکته اینست که اگربهره‌ای باشددراین جهان،فقط وفقط بین زن وشوهراست.یقین داشته باشیدکه پسربه شمابهره‌ای نخواهدداد،دختربهره‌ای نخواهدداد.آن جهازیه‌اش رامیخواهدبروددنبال کارش،آن خانه وزنش رامیخواهدبروددنبال کارش...بسیارکم پیدامیشودپسری به فکرپیری بابایش باشد! »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۱۶     ۲۱:۵۰
پیامک موجود نيست!

پیامک سالروزشهادت شهیدان بقایی و باقری

« شهادت/9بهمن سالروز شهادت سرداران مجیدبقایی فرمانده قرارگاه یکم کربلادر1360
وسردارغلامحسین افشردی(حسن باقری)در1361
شهیدباقری:
تاخالص نشوی خداترابرنمی‌گزیندلذابایدسعی کنیم که خداوندعاشقمان بشودتاماراببرد »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۹     ۱۰:۰۰

پیامک حماسه 6 بهمن آمل

« شهادت/حماسه6بهمن آمل‏.هزارسنگریعنى چه؟ظاهراًدردرون شهرمردم درمقابل گروه‏هاى اشرارسنگردرست کردندامایک تفسیردیگرى دارم:این سنگرهاسنگرهاى درون خیابانهانیست،این سنگردلهاست؛هزارتاهم نیست،هزاران سنگرست؛به عددهرمؤمنى،هرانسان باانگیزه‏‌ى باشرفى،یک سنگردرمقابل تهاجم دشمن/رهبری »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۶     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
وصیت سرلشکر خلبان شهید حسین خلعت بری:
اگر ذره ای از خاک وطنم به پوتین سرباز دشمن چسبیده باشد ،
آن را با خونم می شویم ... »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۳     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
28دی سالروزشهادت سردار اسماعیل دقایقی ست.ازمهمترین کارهای او تشکیل،‌سازماندهی و فرماندهی تیپ 9بدر که متشکل ازمجاهدین،احرار و توابین عراقی بود و بعد به لشکر تبدیل شد و موفقیتهای بسیاری بدست آورد. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۸     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻮﺩ;13 - 14 ﺳﺎﻟﻪ
ﻭﺳﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ ﻧﺸﺴﺖ!
ﮔﻔﺘﻢ:ﺣﺎﻻ چه وقت ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺘﻪ؟
ﮔﻔﺖ:ﺑﻨﺪ ﭘﻮﺗﯿﻨﻢ ﺷﻞ ﺷﺪﻩ!میبندم ﺭﺍﻩ میاﻓﺘﻢ
ﻧﺸﺴﺖ ﻭﻟﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﺪ.ﻫﺮﺩﻭ ﭘاش ﺗﯿﺮﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ
ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺣﯿﻪ ﻣﺎﭼﯿﺰﯼ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ! »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۴     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« 20دی سالروزشهادت قاسم میر‌حسینی(کربلای5).سردار سلیمانی فرمانده لشکر41ثارالله درباره جانشینش میگوید:هیچوقت درچهره شهید درسختترین شرایط هراسی ندیدم.انگار دروجود این مرد چیزی به عنوان ترس،هراس،دلهره وتردید وجود نداشت؛اگردرمحاصره بودهمانطور صحبت میکردکه دراردوگاه حرف میزد »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۱     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
شنیده بودیم نماز جماعت و اول وقت برایش اهمیت دارد، ولی فکر نمی کردیم اینقدر مصمم باشد! صدای اذان که بلند شد، همه را بلند کرد، انگار نه انگار که عروسی خودش است ! یکی را فرستاد جلو، بقیه هم پشت سرش، نماز جماعتی شد به یادماندنی.
(شهید محمد علی رهنمون) »  
۱۳۹۳/۱۰/۱۷     ۱۹:۰۰

پیامک افشاگری

« شهادت/افشاگری جنگ تحمیلی:عربستان یک ماه مانده به شروع جنگ درهنگام استقبال به صدام هدیه شاهانه دادندکه گزارش سری امریکاازاوضاع اقتصادی نظامی ایران بود! »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۸     ۱۰:۰۰

پیامک افشاگری

« شهادت/افشاگری های جنگ تحمیلی:فرانسه به عراق گفت زمینه اعطای یک بمب اتمی رابه شمابرای پرتاب به هدف مشخصی جهت مجبورکردن ایران به توقف جنگ اعطامیکنیم. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۵     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
فکه‌ مثل‌ هیچ‌ جا نیست‌!نه‌ شلمچه‌،نه‌ ماووت‌،نه‌ سومار،نه‌ مهران‌،نه‌ طلائیه‌،نه‌..
فکه‌ فقط‌ فکه‌ است‌!باقتلگاه‌ وکانالهایش‌،باتپه‌ ماهور و دشتهایش‌
فکه‌ قربانگه‌ اسماعیلهاست‌ به‌ درگاه‌ خدای‌ مکه‌
فکه‌ راسینه‌ای‌ است‌ به‌ وسعت‌ میدان های‌ مین‌ گسترده‌ برخاک‌ »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
جبهه ، گردان، خاکریز بهانه است.
ما با هم رفیق شده ایم تا همدیگر را بسازیم.
شهید حسن باقری »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۷     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
22دی88دکترعلی‌ محمدی دانشمند هسته ای مقابل منزل ترورشد.همسرش میگوید:آمادگی شهادت داشت و خوابهایی میدید که بهش تیراندازی شده.درحج توی صفا و مروه میگفت خودت رابگذار جای هاجر.ببین چه حسی داری یا میگفت فرض کن جای ابراهیم(ع) بودی و میخواستی فرزندت راببری قتلگاه... »  
۱۳۹۳/۱۰/۲۲     ۱۶:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
فرزندانم، خوب به قرآن گوش کنید و این کتاب آسمانی را سرمشق زندگیتان قرار بدهید. باید از قرآن استمداد کنید و باید از قرآن مدد بگیرید و متوسل به امام زمان(عج) باشید. همیشه آیات قرآن را زمزمه کنید تا شیطان به شما رسوخ پنهانی نکند.
#شهید برونسی »  
۱۳۹۳/۱۰/۱۹     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
پرستار به صورت رنگ پریده و لب های ترک خورده مجروح حاج احمد متوسلیان نگاه کرد و بعد به پاهای زخمی اش.گفت: «برادر اجازه بدهید داروی بی هوشی تزریق کنم.کمتر درد می کشید.»
ناله ای کرد و گفت:«نه! بی هوشم نکن! دارویت را نگهدار برای آنهایی که زخم های عمیق تری دارند.» »  
۱۳۹۳/۱۰/۱۵     ۱۰:۰۰
پیامک موجود نيست!

پیامک حضرت معصومه(س)

« ولایت/امام خامنه ای:بدون تردیدنقش حضرت معصومه‏(س)درقم شدن قم وعظمت یافتن این شهرعریقِ مذهبىِ تاریخى یک نقش مالاکلام فیه است پایگاهى بشودکه انوارعلم وانوار معارف اهل بیت رابه سراسردنیاى اسلام ازشرق وغرب منتقل کند(1389) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۰     ۱۹:۰۰

پیامک شناخت حق

« امام خامنه ای:باچهره‏ هانمى‏ شودحق راتشخیص داد.یک چهره‏ موجه محترم است،موردقبول است،موردتکریم است؛امااونمى‏ تواندشاخص حق باشدبایدحق راشناخت،بایدراه راتشخیص دادتابفهمیم این شخص حق است یاباطل.هرکه ازاین راه رفت،حق است؛هرکه ازراه حق نرفت،مردود است.حق راباید شناخت. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۶     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
تحریم ها برای کشور مشکل ایجاد کرده،
اما اگر دشمن شرط برداشته شدن آنهارا،
فلان مسئله اساسی و آرمانی،
از جمله دست برداشتن از اسلام و استقلال و پیشرفت علمی قرار دهد،
قـطـعـاً غـیـرت هـیـچ مـسـئـولــی، قـبــول نـمـی کـنـد.
93/10/17 »  
۱۳۹۳/۱۱/۲     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
آن چه ما دنبالش هستیم، لزوماً توسعه‌ی غربی - با همان مختصات و با همان شاخصها - نیست. پیشرفت برای همه‌ی کشورها و همه‌ی جوامع عالم، یک الگوی واحد ندارد.
(1388/02/27) »  
۱۳۹۳/۱۰/۳۰     ۰۰:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
مهمترین فایده‌ی ازدواج تشکیل خانواده است وبقیه‌ی مسائل فرعی و درجه‌2 ویا پشتوانه‌ این مسئله است؛مثل تولید نسل یاارضای غرایز بشری،اینها همه درجه2 است،درجه‌ اول همان تشکیل خانواده است
(1380/12/09) »  
۱۳۹۳/۱۰/۲۸     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
کارى کنیدکه وابستگى مالى کشور به نفت کم،کم وکمتر بشود؛..ازجمله‌ى بزرگترین مسئولیتهاى مسئولین کشور همین است که کارى کنند اگردشمن دلش نخواست تحریم رابردارد،به رونق و پیشرفت کشور...ضربه‌اى وارد نشود؛..راه آن اینست که...ازنیروهاى درونى کشور استفاده کنیم.
1393/10/17 »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۵     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
"انفاق نخبگی"
انفاق رزق فقط این نیست که انسان پولى ازجیبش دربیاورد وبه یک مستمندى بدهد.این(نخبگی)رزق بالاترى است...انفاق آن هم باارزشتر است،باید اینرا انفاق کنید.انفاق این رزق به اینست که آنرا در راه خدا خرج کنید؛براى خیر بندگان خدا مصرف کنید.منتى هم نباید داشت »  
۱۳۹۳/۱۰/۱۷     ۱۹:۰۰

پیامک پیام انقلاب

« ولایت/امام خامنه ای:پیام این انقلاب پیامى بودوزبانى بودکه نمیتواندونمی‏توانست درمرزهاى ایران منحصربماند؛یک مفهوم جهانى،یک حقیقت جهانى،یک حقیقت بشرى به وسیله‏ انقلاب پیام داده شدکه هرکسى دردنیا آنرابشنوداحساس میکندکه به این پیام دلبسته است.آن پیام چیست؟دریک جمله بیان بکنیم:مقابله‏ بانظام سلطه است(1392) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۹     ۱۹:۰۰

پیامک فداکاری در راه خدا

« امام خامنه ای:یکى ازبزرگترین خدمات انقلاب و امام به ملت و اسلام، احیاى انگیزه‏ ى فداکارى در راه خدا- چه در ایران و چه در سایر کشورهاى اسلامى- بود.امروز، نفوس طیبه‏ ى بسیارى، حاضر به تلاش و تحمل زحمت و قبول دردسر و بذل جان براى خدا هستند. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۴     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
این نوآوریها، این پیشرفتهای علمی، این جسارت وارد شدن در عرصه‌های نو علمی و تحقیقی به خاطر همین اعتماد به نفسی است که از احیاء هویت ملی پیدا شده است؛ این را انقلاب به‌وجود آورد.
(1383/02/28) »  
۱۳۹۳/۱۱/۱     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
رفتار اجتماعی وسبک زندگی،تابع تفسیر ما از زندگی ست:هدف زندگی چیست؟هرهدفی که ما برای زندگی معین کنیم،برای خودمان ترسیم کنیم،به طور طبیعی،متناسب باخود،یک سبک زندگی به ما پیشنهاد میشود
(1391/07/23) »  
۱۳۹۳/۱۰/۲۹     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
ما هم در یک برهه‌ای از زمان غفلت کردیم، کاری که باید انجام بدهیم انجام ندادیم. درحالی‌که امروز در [بعضی از] همین کشورهای غربی از کاهش باروری دارند زیان می‌بینند و پشیمانند، و در بعضی از کشورهای غربی مطلقاً کاهش باروری وجود ندارد.
(1392/08/08) »  
۱۳۹۳/۱۰/۲۷     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
نه تشیعی که با MI6 انگلیس ارتباط دارد شیعه است و نه تسننی که مزدور CIA آمریکا باشد، سنی است؛ بلکه هر دو ضد اسلامند.
93/10/19 »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۲     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
"میگفتند پیروزی انقلاب شدنی نیست"
بعضی ازکسانیکه نیتهای خوبی هم داشتند، میگفتند آقا بیخود چرا زحمت میکشید، فایده‌ای ندارد...انقلاب میخواست به همه‌ی کسانی که در هر نقطه‌ای از دنیای اسلام هستند، نشان بدهد که این الگو تحقق‌یافتنی و شدنی است...امروز هم همین هدف هست »  
۱۳۹۳/۱۰/۱۵     ۱۹:۰۰
پیامک موجود نيست!

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
هرکس سوره نسا را در روزهای جمعه بخواند ، از فشار قبر ایمن خواهد بود.
امیرالمومنین علی(ع) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۰     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
و گفت ابراهیم(ع) به قومش کیست که مایوس شود از درگاه خدا و رحمت پروردگار به جز گمراهان.
(حجر/56) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۷     ۰۷:۰۰

پیامک بسم الله

« بر زبان آوردن«بسم‏اللَّه»در شروع هر کارى سفارش شده است؛
در خوردن و خوابیدن ونوشتن،سوارشدن بر مرکب ومسافرت و..
حتّى اگر حیوانى بدون نام خدا ذبح شود،مصرف گوشت آن حرام است و این رمز آن است که خوراک انسان‏هاى هدف‏دار و موحّد نیز باید جهت الهى داشته باشد
تفسیرنور/سوره حمد »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« انس با قرآن/
امام صادق(ع)
سه گروه نزد خدا شکایت می برند : مسجد ویرانی که مردم در آن نماز نخوانند، عالمی که بین جاهلان تنها بماند و قرآن رها شده و غبار گرفته ای که خوانده نمی شود. »  
۱۳۹۳/۱۰/۲۹     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
امام صادق(ع)
قرآن پیمان خداوند است با بندگانش،شایسته است انسان مسلمان در پیمان خود نظر کند و هر روز پنجاه آیه از آن را بخواند. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۶     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« انس با قرآن/
(عوامل ذلت)
غرور وتکبر
شیطان متکبربر انسان  سجده نکردگفت:
من از آتش هستم(خلقتنی من نار)
و آدم از گل است(خلقته من طین‏)
خداوند او را از درگاهش راند و ذلیل شد(فاخرج منها فإنک رجیم‏)
(حجر/34) »  
۱۳۹۳/۱۰/۲۰     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
ویلٌ لکل همزة لمزة(همزه/1)
همزة بمعناى شخصى که با چشم و پلک و ابرو، به دیگران اشاره کرده و براى رساندن شرّ به آنان، سعایت و سخن چینى کند.
لَمْز، به معناى غیبت کردن و تلاش براى کشف عیوب دیگران است »  
۱۳۹۳/۱۰/۱۵     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "و چه کسی خوش گفتارتر است از آن کس که به سوی خدا دعوت کند و عمل شایسته به جا آورد و(از عمق دل) بگوید همانا من از تسلیم شدگانم"
فصلت/33 »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۹     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« إِنَّ الْمُبَذِّرینَ کانُوا إِخْوانَ الشَّیاطین وَ کانَ الشَّیْطانُ لِرَبِّهِ کَفُوراً(27/ اسرا)
اسراف‏کاران و تلف کنندگان(اموال) برادران شیاطینند و شیطان در برابر پروردگارش، بسیار ناسپاس بود. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۵     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« انس با قرآن/
خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود بدی ها را اظهار کند، مگر آن کسی که مورد ستم واقع شده باشد...
(نسا/148) »  
۱۳۹۳/۱۰/۳۰     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« انس با قرآن/
و پروردگار تو به زنبور عسل «وحی» نمود که: از کوه ها و درختان و داربستهایی که مردم می سازند ، خانه هایی برگزین.(نحل/68) »  
۱۳۹۳/۱۰/۲۸     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« انس با قرآن/
(عوامل ذلت)
"واتبعوا فی هذه الدنیا لعنة و یوم القیامة"(هود/60)
افرادی هم در دنیا مورد لعنت هستند، هم در آخرت. میدانی چرا؟
"و اتبعوا امر کل جبار عنید"(هود/59)
کسی که دنبال ستمگر برود، هم در دنیا ذلیل می‌شود و هم در آخرت. »  
۱۳۹۳/۱۰/۲۲     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« انس با قرآن/
حق فرزند برپدر این است که: او را نام نیکو نهد، به خوبی ادب کند و به او قرآن بیاموزد.
(نهج البلاغه حکمت 399) »  
۱۳۹۳/۱۰/۱۸     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« انس با قرآن/
امام علی(ع):
برترین ذکر، قرآن است، به وسیله آن سینه ها گشوده و پوشیده ها روشن شود. »  
۱۳۹۳/۱۰/۱۲     ۰۷:۰۰
پیامک موجود نيست!

پیامک شب مهتابی

« اى آفتاب مهر تو روشنگر وجود/
در پیشگاه حکم تو ذرات، در سجود/
اى میر عسکرى لقب اى فاطمى نسب/
آن را که نیست مهر تو از زندگى چه سود/
#میلاد امام حسن عسکری(ع) مبارک »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۸     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« باران!باران!دوباره باران!باران
باران!باران!ستاره باران!باران!
ای کاش تمام شعرها حرف تو بود:
باران!باران! بهار!باران!باران
قیصرامین پور »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۶     ۲۰:۳۰

پیامک یا محمد(ص)

« یامحمد(ص)!توبگو باغم وماتم،چه کنیم
روزخوش بی تو ندیدیم به عالم،چه کنیم
پاسخ آینه ها بی تو دمادم سنگ است
یامحمد(ص)!دل این قوم برایت تنگ است
بانگ هیهات حسینی است رسیده ازراه
هرکه داردهوس کرب وبلابسم الله »  
۱۳۹۳/۱۰/۲۹     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« امروز جهان مست شما نیست که هست/
جام می اش از دست شما نیست که هست/
بی عشق شما هیچکسی نیست که نیست/
هستی همه از هست شما نیست که هست/ »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۷     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« ایمان به خدا کم است کم...برگردید
جانها به لب آمد از ستم...برگردید
تا جمعه ی وصلتان هزاران دفعه
میمیرم و زنده میشوم...برگردید
#دهقانی »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۵     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« از این همه انزوار مردد شده ام/
دیوانه رنگ زرد گنبد شده ام/
امروز دلم حال کبوتر دارد/
انگار که بیقرار مشهد شده ام/ »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۱     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« هر دل که تویی در آن،مقدس باشد
بیچاره دلی که سرد و نارس باشد
در اوج جوانی ام به قول سعدی:
"عشق تو و خاندان تو  بس باشد"
#عارفه دهقانی »  
۱۳۹۳/۱۰/۱۷     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« ﻧﺮﮔﺲﻣﺮﺩﻡﻓﺮﯾﺒﯽﺩﺍﺷﺖ ﺷﺒﻨﻢ ﻣﯽﻓﺮﻭﺧﺖ
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺯﺩ ﺯﺧﻢ،ﻣﺮﻫﻢ ﻣﯽﻓﺮﻭﺧﺖ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭼﻮﻥ ﺑﺮﺩﻩ ﺩﺍﺭﯼ ﭘﯿﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﻤﺮ
ﺩﺍﺷﺖ ﯾﻮﺳﻒ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﯽ ﺧﺎﮎ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽﻓﺮﻭﺧﺖ
ﺯﻧﺪﮔﯽ- ﺍﯾﻦ ﺗﺎﺟﺮ ﻃﻤﺎﻉ ﻧﺎﺧﻦ ﺧﺸﮏ ﭘﯿﺮ-
ﻣﺮﮒ ﺭﺍ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺷﺮﺍﺏ ﻧﺎﺏ، ﮐﻢﮐﻢ ﻣﯽﻓﺮﻭﺧﺖ
...
ﻓﺎﺿﻞﻧﻈﺮﯼ »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۷     ۲۰:۳۰

پیامک ما عاشق حضرت محمد (ص) هستیم

« هان!بترسید که دریا به خروش آمده است
خون این طایفه این بار به جوش آمده است
صبر این طایفه وقتی که به سرمیآید
دیگر از خرد و کلان معجزه برمیآید
سنگ این قوم که سجیل شود میفهمید
آسمان غرق ابابیل شود میفهمید
پاسخت میدهد این طایفه با خون اینک
ذولفقاری زنیام آمده بیرون اینک »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« هر چندوصف عشق تواندازه ای نداشت/
جز عاشقی،غزل سخن تازه ای نداشت/
ما هم طراز عشق ندیدیم واژه ای/
از بس بلند بودو هم اندازه ای نداشت/ »  
۱۳۹۳/۱۰/۲۸     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« ما که این همه برای عشق
آه و ناله ی دروغ می کنیم
راستی چرا
در رثای بی شمار عاشقان
که بی دریغ
خون خویش را نثار عشق می کنند
از نثـار یک دریغ هم
دریغ می کنیم؟
#قیصر امین پور »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۶     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« آمدی باتاب گیسو، تاکه بی‌تابم کنی
زلف را یکسو زدی، تاغرق مهتابم کنی
آتش ازبرق نگاهت ریختی بر جان من
خواستی تا در میان شعله ها، آبم کنی »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۲     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« به کمال عجز گفتم که به لب رسید جانم
ز غرور ناز گفتی که مگر هنوز هستی ؟ »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۱۹     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« ای خوشا بادهِ آن عشق که آهسته کند مست
ورنه هر زود رسی در دل و جان دیر نپاید
#امیرخسرو دهلوی »  
۱۳۹۳/۱۰/۱۶     ۲۰:۳۰
پیامک موجود نيست!
فروشگاه اینترنتی حریم ریحانهSMS *** ساپکا *** SMSوب سایت تخصصی دختران و بانوان ایرانیپایگاه اطلاع رسانی رجارجبیه، وابسته به بیت حضرت آیت الله سید علی گلپایگانی (ره)نگین ارتباط ، سرویس های ارزش افزوده پیام کوتاهراسخونراز تی.ویفروشگاه فرهنگ پایداریباشگاه افسران جوان جنگ نرم
PageRank Checking Icon