پیامک انس با قرآن

« انس با قرآن/
إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ(نصر/1)
پیروزى فقط در سایه نصرت الهى است.
smspack.ir »  
۱۳۹۳/۲/۳     ۰۷:۲۰

پیامک بسم الله

« انس با قرآن/بسم الله درشروع هرکار را فراموش نمی کنیم،چون:
«بسم الله»مایه فرار شیطان است.کسى که خدا راهمراه داشت،شیطان دراو موثر نمیافتد.
«بسم الله»عامل قداست یافتن کارها و بیمه کردن آنهاست.
"بسته های پیامکی روایت" »  
۱۳۹۳/۲/۱     ۰۷:۲۰

پیامک تقوا و توکل دوراه خروج از بن بست ها

« قرآن/
تقوا و توکل دو اهرم براى خروج از بن بست است.
*و من یتق الله ... و من یتوکل على الله ... (طلاق/2و3)
smspak.ir »  
۱۳۹۳/۱/۲۹     ۰۷:۲۰

پیامک بهترین ذکر

« قرآن/
بهترین ذکر،قرآنست که باتلاوت آن سینه ها باز ودل روشن میشود
امام علی(ع) »  
۱۳۹۳/۱/۲۶     ۰۷:۲۰

پیامک حزب خدا پیروز است

« حِزْب اللَّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ‏
وهرکس خدا و پیامبر و افرادباایمان(امامان)راولی خودبگیرد(ازحزب خداست)،هماناحزب خدا پیروزاست(مائده/56) »  
۱۳۹۳/۱/۲۴     ۰۷:۲۰

پیامک انسان در خسارت

« به روزگارسوگند/همانا انسان درخسارت است/
مگرآنانکه ایمان آورده وکارهای نیک انجام داده ویکدیگر رابه حق وشکیبایی سفارش کرده اند
(عصر/۱-۳) »  
۱۳۹۳/۱/۲۲     ۱۰:۳۰

پیامک عالم عامل

« قرآن/
آیامردم رافرمان میدهید به نیکی وفراموش میکنید خودتان را؟
بقره/44 »  
۱۳۹۳/۱/۱۹     ۰۷:۲۰

پیامک انس با قرآن

« پیامبر (ص) -در روز قیامت از روى شکایت- میگوید :
پروردگارا ! قوم من این قرآن را رها کردند.(30-فرقان) »  
۱۳۹۳/۲/۲     ۰۷:۲۰

پیامک مفهوم "من شر ما خلق"

« مِن شَرِّ مَا خَلَق (آیه2فلق)
در هرچیزى احتمال بروز شرّ وجود دارد،آفت علم:غرور؛آفت احسان:منّت گذاردن؛آفت عبادت:عُجب؛آفت شجاعت:ظلم است »  
۱۳۹۳/۱/۳۰     ۰۷:۲۰

پیامک روی گردانی از بدیها

« هرگاه کسانی رادیدی که آیات مارااستهزا می‌کنند ازآنهاروی بگردان..(انعام/68)
اعراض ازبدیها یکى از شیوه‏‌هاى نهى‌ازمنکر است*فأعرض عنهم* »  
۱۳۹۳/۱/۲۷     ۰۷:۲۰

پیامک مذمت اسراف

« قرآن/
... اسراف نکنید،
چرا که خداوند ، اسراف کاران را دوست ندارد.(انعام/141) »  
۱۳۹۳/۱/۲۵     ۰۷:۲۰

پیامک توکل

« قرآن/
هنگامى که تصمیم گرفتى (قاطع باش و) بر خداوند توکّل کن. براستى که خداوند توکّل کنندگان رادوست میدارد.(آل عمران/159)
smspack.ir »  
۱۳۹۳/۱/۲۳     ۰۷:۲۰

پیامک میانه روی

« قرآن/
"...و در زمین به تکبر راه مرو... و در راه رفتن خود میانه رو باش و از صدای خود بکاه، که بدترین بانگ ها بانگ خران است"
لقمان/18-19 »  
۱۳۹۳/۱/۲۰     ۰۷:۲۰

پیامک انس با قرآن

« پیامبر اکرم.ص:
صیـقـل دهنـده(میزان الحکمة: ح 17168)
این دل‌ها، یاد خــدا و تـلاوت قــرآن است. »  
۱۳۹۳/۱/۱۶     ۰۷:۰۰

پیامک پشیمانی در گناه

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):هماناخداوندبنده ای راکه پس از ارتکاب گناهی بزرگ دست خواهش بخشایش به سوی اودرازکنددوست می داردوبنده ای راکه انجام گناهی کوچک راسبک میشمارددشمن میدارد. »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۳۱     ۲۲:۰۰

پیامک راه سلوک

« ازخودتاخدا/آیةالله کشمیری:برای همه راه بازاست وآنهاکه گذشته خوبی ندارنداستغفاروذکریونسیه بگویندوعزم بازگشتن ازکارهای ناپسندگذشته کنند. »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۶     ۲۲:۰۰

پیامک دوست داشتن عزیزترین بندگان خدا

« ازخودتاخدا/آیت الله مصباح یزدی:اگرکسی خدارادوست می‌دارد،نمی‌تواندعزیزترین بندگان او(اهل بیت)رادوست نداشته باشد،وکسی که آنها رادوست نداشته باشد،خدارانیزدوست ندارد.چنین فردی دروغ میگویدکه خدارادوست دارد،بلکه چیزی درذهنش بوده وخیال کرده که خداست وگفته است که دوستش میدارم »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۲     ۲۲:۰۰

پیامک بصیرت داشتن در امور

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):کسیکه بدون بصیرت وآگاهى کارى انجام دهد،مانندرهگذرى است که ازبیراهه میرودوهرچه سریعتربرود،ازراه بیشتردورمیگردد »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱۸     ۲۲:۰۰

پیامک توسل و صلوات بر معصومین(ع)

« آیت الله خوشوقت:یکی ازکارهای خوب همین است که ماآنهایی راکه خدادوستشان داردوخدابه عنوان انسانهای کامل قبولشان داردواسطه قراردهیم،همین صلوات فرستادن توسّل به معصومین(ع)است،واسطه قراردادن اینهاست... بنابراین صلوات وهرنوع بیان منقبت وفضیلت،جزءعبادات بسیاربسیارمقرّب است. »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱۴     ۲۲:۰۰

پیامک وظایف مهمان

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):نابودشودکسیکه آنچه برادرش برای اومهیا کرده راکوچک شمارد وهلاک شودکسیکه آنچه برادرش براو تقدیم نموده راکم شمارد »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۹     ۲۲:۰۰

پیامک عمر کوتاه نیست

« ازخودتاخدا/عمرکوتاه نیست،ماکوتاهی می کنیم...
علامه محمدتقی جعفری »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۷     ۲۲:۰۰

پیامک انتظار فرج

« استادآقاتهرانی:علامه طباطبائی در«المیزان»روایتی نقل میکندکه محمّدبن فضیل ازحضرت رضا(ع)از مسأله انتظارفرج پرسید،حضرت باتعجّب فرمود:مگرتونمیدانی که انتظارفرج خودمرحله ای ازفرج است؟آنگاه امام(ع)فرمودندکه خداوندمیفرماید:شمابه انتظارباشیدکه من نیزباشمادرانتظارومراقبت هستم »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۸     ۲۲:۰۰

پیامک نافرمانی خدا با دوستی در شش چیز

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):همانااولین چیزهایی که بوسیله آنهانافرمانی خداوندصورت گرفته است شش چیزاست:دوستی دنیا،دوستی ریاست،دوستی خوراک ودوستی خواب ودوستی آرامش ودوستی زنان(شهوترانی)(جهادبانفس،ح476) »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۴     ۲۲:۰۰

پیامک اقبال و ادبار دل

« ازخودتاخدا/امیرالمومنین(ع):دل،یک اقبال داردویک ادبار؛گاهی«روآوری»داردوگاهی«روگردانی».آنگاه که به عبادات اقبال وروآورد،عبادات ونوافل رابرآن تحمیل کن،ولی اگرادباروروگردانی دارد،فقط به واجبات اکتفاکن! »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۰     ۲۲:۰۰

پیامک ذکری برای دفع وسوسه شیطان

« ازخودتاخدا/آقاشیخ عبدالقائم شوشتری نقل میکرد:هروقت شیطان وسوسه کردونتوانستیدحریف نفس بشوید،هفت مرتبه بگویید:«بسم الله الرحمن الرحیم؛لاحول ولاقوةالابالله العلی العظیم»وقتی اینذکررامیگویید،هفت ملک به کمک شمامی آیندوآنهارادفع میکنندوقتی انسان آنرامیخوانداحساس قوت میکند »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱۶     ۲۲:۰۰

پیامک اهمیت نماز

« ازخود تاخدا/امیرالمومنین(ع):بدان هرچیزاز عملت پیرونمازتوست؛اگرنیکو به جای آوری کارهای دیگر رانیکو کنی! »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱۳     ۲۲:۰۰

پیامک احترام به والدین

« ازخودتاخدا/خدایا!اشتیاق من درخدمت به پدرومادرم رابیش ازاشتیاق تشنه درطلب آب قرار بده...(امام سجاد(ع)درصحیفه سجادیه) »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۸     ۲۲:۰۰

پیامک انصاف

« ازخودتاخدا/امیرالمومنین(ع):"انصاف"برترین فضیلت هاست"انصاف"یعنی بادیگران چنان رفتارکنی که دوست داری باتوچنان رفتارکنند. »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۶     ۲۱:۰۰

پیامک نماز روز چهارشنبه

« مفاتیح/کسانی که*نماز روز 4شنبه* رابجای آورند، خداوندتوبه آنان راازهرگناهی می‌پذیرد ودربهشت برایشان حوریه تزویج می‌فرماید!
کیفیت:
4رکعت:(درهررکعت؛ بعداز«حمد»، یک مرتبه سوره‌های مبارکه «توحید» و «قدر») »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۳     ۱۲:۰۰

پیامک شب ولادت حضرت زهرا(س)

« مفاتیح/میلادزهره زهرا،طاهره مطهره،کوثررسول،حضرت زهرای بتول برهمگان مبارک باد/روزه‌ی فردابه جهت اینچنین مناسبت خجسته‌ای بسیارفضیلت دارد »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۳۰     ۲۰:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« مفاتیح/امام صادق(ع):هرکس شب یاروزجمعه سوره احقاف بخواندترسى دردنیابه اونرسدوازوحشت قیامت ایمن گرددوهرکس درهرجمعه سوره مؤمنون رابخواندخداونداعمال اورابه سعادت ختم کندودربهشت همراه بارسولان،به اومنزل دهد »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۹     ۰۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« مفاتیح/درروایات آمده سزاوارست که دروقت غروب آفتاب مشغول باشی به تسبیح کردن واستغفارنمودن؛زیراکه فضیلت این وقت مثل فضیلت پیش ازطلوع است...وازجمله آنها گفتن 10مرتبه ذکرتسبیحات اربعه درهرصبح وشام است! »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۵     ۱۸:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« مفاتیح/از اعمال فرداصبح جمعه غافل نشویم و برای خودیادوآری کنیم/کسى که پیش ازنمازصبح روزجمعه سه مرتبه (ازروى خلوص نیّت)بگوید: «اَسْتَغْفِرُ اللّهَ الَّذی لا اِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَیُّومِ، وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ»گناهانش آمرزیده مى شود، هرچند بسیار زیاد باشد. »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۱     ۲۱:۲۰

پیامک نماز ماه جمادی الثانی

« مفاتیح/هرکس نمازمخصوص ماه جمادی الثانی رابخواندوحاجاتش راازحقتعالی طلب کند،خداونداوراومال وخانواده ودین ودنیای اوراتاسال دیگرحفظ مینمایدواگردراین سال بمیرد،ثواب شهیدراخواهدداشت/ر.ج.ک اعمال جمادی الثانی »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱۹     ۱۹:۰۰

پیامک نمازاستغاثه به حضرت زهرا(س)

« مفاتیح/درروایتست که هرگاه حاجتی ازحقتعالی داری که سینه‌ات ازشدت درخواست آن تنگ شده است،پس2رکعت نمازبجای آوروبعدازسلام نماز...
ر.ک مفاتیح،رساله باقیات الصالحات،باب دوم، نمازاستغاثه به حضرت زهرا(س) »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱۴     ۲۱:۱۵

پیامک اعمال روز ولادت حضرت زهرا(س)

« مفاتیح/اعمال روزولادت حضرت زهرا(س):1.خیرات وپرداخت صدقه برمؤمنان
2.زیارت ایشان(باب سوم مفاتیح)
3.نمازمخصوص آنحضرت(همانندروزشهادت حضرت) »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۳۱     ۰۸:۰۰

پیامک اعمال شب 19 جمادی الثانی

« مفاتیح/این شب درخشان راباانجام عبادات ظاهری و باطنی گرامی بدارید،زیرا زمان حمل مولودی آغازشده که دردنیاوآخرت دارای عظمت است...
(شب19جمادی‌الثانی، شب باردارشدن مادر پیامبرگرامی اسلام(ص) به ایشان است) »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۹     ۱۹:۰۰

پیامک اعمال روز جمعه

« مفاتیح/امروزروزنظافت است وغسل جمعه(ازطلوع فجرتاظهر)بسیار خوب است،گرفتن ناخن سبب فزونى روزى میشود،صدقه دادن فضیلت هزاربرابردارد،زیارت اهل قبور نیز بسیارنیکوست،ازدعابرای ظهورودعای ندبه نیز فراموش نکنید. »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۹     ۰۹:۰۰

پیامک اعمال عصر جمعه

« مفاتیح/امام کاظم(ع):خدارادرروزجمعه هزارنسیم رحمت است که به هربنده هرآنچه ازآن رحمتهاکه خواهدعطافرمایدپس هرکه بعدازعصرروزجمعه،صدمرتبه سوره*قدر*رابخواند،حقتعالی آن هزاررحمت رامضاعف کرده وبه اوعطامی‌نماید »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۲     ۱۸:۰۰

پیامک اعمال شب جمعه/خواندن سوره سجده

« مفاتیح/«هرکه سوره سجده رادرهرشب جمعه بخواند،حقتعالی درقیامت نامه اورابه دست راستش دهدواورابراعمالش محاسبه نکندوازرفقاء محمدوآل اوباشد» »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۱     ۲۱:۱۵

پیامک سجده شکر

« مفاتیح/امام رضا(ع):سجده بعدازنمازواجب،شکرخداست بخاطرآنکه بنده خودراتوفیق دادتافریضه‌اش رااداکندوحداقل ذکری که دراین سجده گفته می‌شود،آنست که3مرتبه بگوید:«شکرا لله»
*(برای اطلاع بیشترازفضیلت وکیفیت سجده شکر؛
ر.ک مفاتیح‌الجنان،قسمت رساله باقیات‌الصالحات،باب اول،فصل اول) »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱۷     ۱۹:۰۰

پیامک اعمال شب جمعه

« مفاتیح/امام صادق(ع):هرکس شب جمعه بعدازنمازمغرب،چهاررکعت نافله مغرب رابخواندودرآخرین سجده ازنوافل هفت مرتبه بگوید:«اللهم اِنى اسأَلُکَ بِوجهکَ الکریمِ،واسمکَ الْعَظیمِ،اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدوَآلِ مُحَمَّد،وَأَنْ تَغْفِرَ لی ذَنْبِىَ الْعَظیمَ»سرازسجده برنمیداردمگراینکه گناهانش بخشوده میشود،وبهترآنست که این عمل راهر شب انجام دهد »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱۴     ۱۹:۰۵

پیامک تربیت مهدوی

« خانواده/خانواده متعالى(مهدوى)در واقع یک تشکل دینى است ودراین خانواده،تربیت بر اساس "ولایت" است.
استادمعماریانى »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۳۱     ۲۱:۰۰

پیامک اقتدار مرد، امنیت زن

« خانواده/هرجریانی که اقتدارمردراتضعیف کند،جریان مسمومیست درزندگی وهمچنین هرجریانی که امنیت زن را(ازنظرروانی وعاطفی)به خطربیاندازدامنیت واقتداریکدیگرراحمایت کنیداین حمایت مستمر،ساختارزندگی رامستحکم میکند »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۶     ۲۱:۰۰

پیامک مماشات در زندگی

« خانواده/مماشات یعنی باهم راه رفتن،یعنی دست هم راگرفتن وباهم پیش رفتن
نه هل دادن -ونه کشیدن...(ع.ص)
*یعنی برویدباهم بسازید* »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۱     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
ﻣﺎدر و ﭘﺪرت رادرﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﺴﺮت ﻣﮕﺬار . ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى آﻧﻬﺎ و دوﺳﺘﺎﻧﺖ را، ﺑﺎزﺑﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎى ﺧﻮدت ﻣﻄﺮح ﻛـﻦ .
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ، ﺳﺨﺘﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ را ﻛﻢ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ(علی صفایی حائری) »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱۷     ۲۱:۰۰

پیامک نکاتی در تربیت فرزند

« خانواده/
در تربیت فرزند،
6میم را یادمان باشد:
فرزندم
1. تو محبوبی
2. تو محترمی
3. تو مطرحی
4. تو مهمی
5. تو مفیدی
6. تو می فهمی »  
۱۳۹۳/۱/۱۳     ۲۱:۰۰

پیامک آداب هم بستری

« خانوده/
علی علیه السلام:
هرگاه کسی قصد هم بستری دارد , بگوید : بسم الله و بالله اللهم جنبنی الشیطان ما رزقتنی ؛
به نام خدا و برای خدا , خدایا دور ساز شیطان را از آنچه به من روزی می دهی . »  
۱۳۹۳/۱/۱۰     ۲۱:۰۰

پیامک احترام به همسر

« پیامبر اکرم.ص:
به زن خود خدمت نکند مگر صدیق یا شهید یا مردی که خیر دنیا و آخرت او را بخواهد...
(بحارالانوار، ج104،، ص132) »  
۱۳۹۳/۱/۸     ۲۱:۰۰

پیامک وقت امام برایش مهم بود

« خانواده/وقتی ایشان میخواستندعقدبکنند،بچه‌هاازحضرت امام برایش وقت گرفته بودندولی ایشان موافقت نکرده بود.گفته بودمن نمیخواهم مزاحم وقت حضرت امام بشوم وآقای گیلانی خطبه‌ی عقدشان راجاری کردند.(راوی:همسرشهیدرضاچراغی فرمانده لشگر27محمدرسول الله(ص)) »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۸     ۲۱:۰۰

پیامک جزای آزار دادن همسر

« خانواده/پیامبراکرم(ص)درموردجزای مردی که زن خودراآزاردهدفرموده اند:نمازواعمال نیک چنین شوهرقبول نمیشود،هرچندکه روزهاروزه بگیردوعبادت بجاآوردودرراه خدابنده آزادنموده وانفاق نماید... »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۳     ۱۵:۰۰

پیامک همسرداری

« خانواده/آداب همسرداری:
1-همدلانه برخوردکنیدواززاویه دیدطرف مقابل به موضوع نگاه کنید.2-قضاوت نکنید.۳-تمرین کنید.۴-یکدیگرراتکریم کنید. »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱۹     ۲۱:۰۰

پیامک همچون علی(ع) و فاطمه(س)

« خانواده/علی(ع):اناکناکزوج حمامه فی ایکه*من وزهرامثل دوکبوترعاشق درلانه ای بودیم*(بحار الانوار،ج 43،ص 117) »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱۴     ۲۱:۰۰

پیامک نقش مادری

« خانواده/
شریفترین شغل در عالم ، بزرگ کردن یک بچه، و تحویل دادن یک انسان  است به جامعه.
امام خمینی.ره »  
۱۳۹۳/۱/۱۱     ۲۱:۰۰

پیامک پذیرفتن قدم اول است ..

« خانواده/اگر بخواهید کسی را متقاعد کنید باید اول او را بپذیرید
بین قبول کردن و پذیرفتن فرقی هست.
ممکن است شما موضوعی را(مثلا خستگی همسر را) قبول نداشته باشید اما چون او میگوید بپذیرید
پذیرش با ایجاد فضای امنیت و اعتماد زمینه ساز نزدیکی بیشتر است و به حل مسئله کمک میکند »  
۱۳۹۳/۱/۹     ۲۱:۰۰

پیامک راهکاری در برخوردها و اختلاف سلیقه ها

« زﻧﺪﮔﻰ،درﮔﻴﺮى ﻫﺎوﺳﺨﺘﻰ ﻫﺎوﺑﺮﺧﻮردﻫﺎﻳﻰ دارد.وﺳﻮﺳﻪﻫﺎوﺗﺤﺮﻳﻚ ﻫﺎﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.درﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ،ﻏـﺮورﺧـﻮدوﻏﺮورﻫﻤﺴﺮت راﺣﺎﻛﻢ ﻧﮕﻴﺮ.ﻫﺮدوﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﺪاﺗﻦ ﺑﺪﻫﻴﺪوﻛﻼم اورادﻧﺒﺎل ﻛﻨﻴﺪ.(عین.صاد) »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۷     ۲۱:۰۰

پیامک شهادت سپهبد قرنی

« شهادت/شهیدقرنی اولین رییس ستادارتش واولین قربانی ضدانقلاب است.غائله‌ی کردستان درزمان اوآغازو اودراین قضیه با تصمیم‌گیری قاطع و به موقع توانست جلوی پیشروی ضد انقلاب رابگیرد،درنهایت همان قاطعیت خشم ضدانقلاب رابرانگیخت تاسرانجام3اردیبهشت 58توسط گروه فرقان بشهادت رسید »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۳     ۱۰:۰۰

پیامک شهید خالد احمد اسلامبولی

« شهادت/ماباهم تصمیم گرفتیم که فرعون مصررابه قتل برسانیم تاشایدخداوندبه خاطراینکار،ماراازننگ دوستی باصهیونیست هاکه دامن ماراگرفته وفساد روحی واخلاقی سادات وهمسرش رادرجامعه علنی ساخته است نجات بخشد.(قسمتی از وصیت نامه شهیدخالداحمدشوقی اسلامبولی) »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۶     ۱۰:۰۰

پیامک آوینی به روایت آوینی

« شهادت/آوینی به روایت آوینی:بنده بایقین کامل می‌گویم که تخصص حقیقی درسایه‌ تعهداسلامی بدست می‌آیدولاغیر.باشروع انقلاب تمام نوشته‌های خویش رااعم ازتراوشات فلسفی داستان‌های کوتاه،اشعارو...درچندگونی ریختم وسوزاندم وتصمیم گرفتم که دیگرچیزی که«‌حدیث نفس»باشدننویسم ودیگراز«خودم»سخنی به میان نیاورم... »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۰     ۱۰:۰۰

پیامک واقعیت شهید

« باورتان اگرنیست که میشودبود،ولی نبود،مراببینید!واگرنبود،ولی بود،شهدارا »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱۷     ۱۰:۰۰

پیامک زیارت قبور شهدا

« شهادت/امام صادق(ع):«حضرت فاطمه(س)پس از رسول خدا ص … هرگزخوشحال وخندان دیده نشد.اودرهر هفته دو بار،در روزهای دوشنبه و پنجشنبه به زیارت قبور شهدامیرفت ومیگفت: رسول خدا(ص)این طرف بود و مشرکان آن طرف بودند »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱۴     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« برای عروسی اش یک کارت نوشته بودبرای امام رضا(ع)یک کارت برای امام زمان(عج)یک کارت هم به نیّت حضرت زهرا(س)انداخته بودتوی ضریح حضرت معصومه.قبل ازعروسی بی بی اومده بودبه خوابش!فرموده بود:“چرا دعوت شما را رد کنیم ؟چرابه عروسی شمانیایم؟کی بهتر از شما "؟(یادی ازشهیدردانی پور) »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱۰     ۱۰:۰۰

پیامک بیت المقدس4

« نام‌ عملیات:بیت‌ المقدس‌4،سال اجرا:67،رمز: یااباعبدالله،مکان‌:منطقه‌ عمومی‌ در بندی‌خان‌ عراق‌ -محور شمالی‌ جنگ‌،اهداف:فتح‌ ارتفاعات‌ مشرف‌ بر سد در بندیخان‌ عراق‌ و تکمیل‌ عملیات‌ والفجر10 »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۶     ۱۰:۰۰

پیامک شهید رضا چراغی

« شهادت/شهیدهمت درباره لحظه عروج شهیدچراغی فرمانده لشگر27محمدرسول الله(ص)روایت میکند:چندساعت بعدازرفتن برادرچراغی به خط بابی‌سیم اوراصدازدم؛چندبار گفتم«رضا،رضا،همت...رضا،رضا،همت»ناگهان یک نفرازآن سرخط گفت:«حاجی جان دیگررضاراصدانزنید،رضارفته موقعیت کربلا!» »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۸     ۱۰:۰۰

پیامک شهید صیاد شیرازی

« من کان لله کان الله له،هرکه باخداباشدخدابااوست-برادرشماصیادشیرازی »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۱     ۱۰:۰۰

پیامک عملیات کربلای8

« شهادت/18فرودین66کربلای8بارمز«یاصاحب‌ الزمان(عج)»آغازوبمدت‌5روزباهدف‌ تأمین‌«کانال‌ زوجی»درجنوب‌ شلمچه‌ وتوسعه‌ منطقه‌ تصرف‌ ودرغرب‌ کانال«پرورش‌ ماهی»انجام‌ شددراین‌ عملیات‌ محمدحسن‌ قاسمی‌ طوسی‌ مسئول‌ اطلاعات‌وعملیات‌ لشکر25کربلاوحبیب‌الله‌ کریمی‌ فرمانده‌ توپخانه‌63خاتم‌الانبیا،به‌ شهادت‌ رسیدند. »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱۸     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/شعری که شهیدتورجی زاده باخواندنش پشت بیسیم،شهیدخرازی رابیهوش کرد...
دربین آن دیوارودر/زهراصدامیزدپدر/دنبال حیدرمیدوید/ازپهلویش خون می چکید »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱۵     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« تارمز عملیات روگفتم دیدم داره آب قمقمه اش روخالی میکنه روی خاک.باتعجب گفتم:15کیلومتر راهه،چرا آب رومیریزی؟گفت:مگه نگفتی:رمزعملیات یاابوالفضل عباس(ع)؟من شرم میکنم با اسم آقابرم عملیات و با خودم آب ببرم. »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱۲     ۱۰:۰۰

پیامک وصیت نامه

« شهادت/هدفی که مراواداربه جبهه آمدن نمود،یاری دادن به دین خداولبیک گفتن به کمک خواهی حسینی بودکه هزارو چهارصدسال پیش فریادبرآورد:«هـل من ناصـر ینصـرنی» که این پیام دراین زمان ازلسان فرزنداو،امام به گوشم رسید وباجان ودل به آن پاسخ مثبت دادم*شهیدنورعلی رئیسی* »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۸     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهیــــد تورجی زاده :
یه توسل به حضرت زهرا(س)
گره کاررو حل میکنه
ا.دعا »  
۱۳۹۳/۱/۴     ۱۴:۰۰

پیامک شب مهتابی

« شب مهتابی/
زهرا بهانه ایست که عالم بنا شود
او آمده که مادر آئینه ها شود
او آفریده گشت که یک چند مدتی
نور خدا به روی زمین جا به جا شود »  
۱۳۹۳/۲/۲     ۲۰:۵۰

پیامک میلاد حضرت زهرا (س)

« ﺍﯾﻦ ﻣﮋﺩﻩ ﯼ ﺟﺎﻧﺒﺨﺶ ﺯ ﺳﺮﻣﺪ ﺁﻣﺪ /
ﻣﯿﻼﺩ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﻨﺖ ﺍﺣﻤﺪ ﺁﻣﺪ/
ﺍﯼ ﺷﯿﻌﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻫﻢ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺍﻣروز/
ﯾﮑﺪﺍﻧﻪ ﮔﻞ ﺑﺎﻍ ﻣﺤﻤﺪ ﺁﻣﺪ/ »  
۱۳۹۳/۱/۳۱     ۲۰:۵۰

پیامک امام رضایی

« شب مهتابی/
از خدا خواسته ام که غلامش باشم/ همه گفتند /محال است ولی دلخوشم من به محالات رضا... »  
۱۳۹۳/۱/۲۷     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« شب مهتابی/
تلخی اخلاق را اندام موزون حل نکرد!
استکانم شد کمر باریک و چایم تلخ ماند!
#محمد سهرابی »  
۱۳۹۳/۱/۲۴     ۲۰:۵۰

پیامک شعر انتظار

« شب مهتابی/
ﮔﻮﺵ ﮐﻦ ﻫﺮﺿﺮﺑﻪ ﯼ ﻗﻠـﺐ ﺑﻘﯿـﻊ ﻣﺎﺩﺭﺕ
ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻟﻌﺠﻞ ﯾﺎ ﺣﺠّﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺴﮕﺮﯾﺴﺖ
ﺣﺴﯿﻦ ﺍﯾﻤﺎﻧﯽ »  
۱۳۹۳/۱/۲۲     ۲۰:۵۰

پیامک دو بیتی باباطاهر

« مرا نه سر نه سامان آفریدند
پریشانم، پریشان آفریدند
پریشان خاطران رفتند در خاک
مرا از خاک ایشان آفریدند
- بابا طاهر »  
۱۳۹۳/۱/۱۸     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« حرف سپر فروختنت را وسط مکش
دستم که هست حرف سپرها نیاز نیست
محسن که جای خود حسنینم فدای تو
وقتی تو بیکسی به پسرها نیاز نیست
طاقت بیار دست تو راباز میکنم
گیسو که هست آه جگرها نیاز نیست »  
۱۳۹۳/۱/۱۴     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدن
چشم ها بیشتر از حنجره ها می فهمند »  
۱۳۹۳/۲/۱     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« شب مهتابی/
آیـــد وصـــال و هجــــر غـــم انگـــیز بگـــذرد
ساقــی بیـــار باده کــــه ایـن نیز بگـــذرد
ای دل به سردمهری دوران،صبور باش
کــز پی رسد بهار،چو پائیز بگذرد
#رهی معیری »  
۱۳۹۳/۱/۲۸     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« شب مهتابی/
کجاست بالش امنی که با تو سربنهم؟
که حسرت سروسامان که گفته اند این است!
#حسین منزوی »  
۱۳۹۳/۱/۲۵     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« شب مهتابی/
آنچنان کز رفتن گل خار می‌ماند به جا
از جوانی حسرت بسیار می‌ماند به جا
آه افسوس و سرشک گرم و داغ حسرت است
آنچه از عمر سبک‌رفتار می‌ماند به جا
#صائب تبریزی »  
۱۳۹۳/۱/۲۳     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« #شب متابی
این چیست که چون دلهره،
افتاده به جانم
حال همه خوب است؛
من اما،
نگرانم ...
# فاضل نظری »  
۱۳۹۳/۱/۱۹     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« کجاست هم نفسی تا به شرح عرضه دهم
که دل چه می کشد از روزگار هجرانش »  
۱۳۹۳/۱/۱۵     ۲۰:۵۰

پیامک سیزده به در !

« هر کس به تماشایی رفته است به صحرایی
ما را که تو منظوریخاطر نرود جایی »  
۱۳۹۳/۱/۱۳     ۲۰:۵۰

پیامک غلبه فرهنگی بر تمام امور

« ولایت/رهبری:ملت غالب،ملتى است که فرهنگش‏ غالب است.غلبه‏ فرهنگى است که میتواند غلبه‏ اقتصادى وسیاسى وامنیتى ونظامى وهمه چیزراهم باخودبه دنبال بیاورد.(1372) »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۳۱     ۱۹:۰۰

پیامک حقوق بشر غربی در بیانات مقام معظم رهبری

« ولایت/امام خامنه ای:کسى نیست به آمریکاییهابگویدکه«کجاى دنیاباسیاهان آنطورعمل میکنندکه شمامیکنید؟کجاى دنیاچندصدنفرآدم راازمردوزن وکودک،دریک ساختمان،زنده زنده میسوزانندوآتش میزنند؟هرجااین‏طوربود،آن‏وقت اعتراض کنیدکه«حقوق بشر،نقض شده است.» »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۵     ۱۹:۰۰

پیامک توجه به فرهنگ

« ولایت/امام خامنه ای:مى‏ خواهم سفارش کنم،ازبخش فرهنگ رفع مظلومیت کنید.بخش فرهنگ انصافاًبخش مظلومى است.واقعاً مسأله فرهنگ رادست کم نگیرید.خیلى ازمشکلات جامعه‏ مابافرهنگ‏سازى‏ حل میشود.توجه بکنیدکه امروز،عمده قواى دشمنان مادرجبهه‏ فرهنگى داردکار میکند.(1386) »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۰     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/آخرین پیام من اینست که قدر امام  و ولایت فقیه را بدانید،خداوند در قرآن میگوید: اگر شکر نعمت کردید نعمت را افزون میکنم و اگر کفران نعمت کنید از شما آنرا میگیرم
شکرگذاری از خدا فقط دعا به امام نیست، بلکه اطاعت  از ولی فقیه است.
(شهید تورجی زاده قبل از کربلای 5) »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱۴     ۱۹:۰۰

پیامک بگوییم امام خامنه ای!

« ولایت/آیت الله جوادی آملی:رهبری نه پست است نه مقـام،بلکه امـام جامعه است.چگونه است که درنمـــازبااقتدای چندنفرمیگوییم امـــام جماعت امابه رهبــر-جهــان-اسلام نگوییم امـــام؟هرلفظی غیـــرازامـام خامنـــه ای جفـاست به ایشـــان! »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۹     ۱۹:۰۰

پیامک شعر_ولایت

« ولایت/
نماز بی ولایت حقه بازیست
اساس مسجدش بتخانه سازیست
چرا دشمن نمیخواهد بفهمد
وضوی بی ولایت آب بازیست »  
۱۳۹۳/۱/۶     ۱۹:۰۰

پیامک پیام نوروز 93

« ولایت/
امام خامنه ای  در ترسیم افق سال نو، دو مسئله ی اقتصاد و فرهنگ را مهم تر از مسائل دیگر بر شمردند و تاکید کردند: برای تحقق شعار سال ۹۳ یعنی «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» تلاش مشترک مسئولان و آحاد مردم ضروری است »  
۱۳۹۳/۱/۳     ۱۹:۰۰

پیامک توجه به فرهنگ ارزشی

« ولایت/رهبری:ازجمله‏ کارهایى که مسئولین فرهنگى خیلى بایدبه آن بپردازندوواقعاً یک دقیقه رادرآن فروگذارنکنند،اینست که به فرهنگ عمومى جامعه وابزارهاووسائل فرهنگى،جهت ارزشى بدهندچون تلاش زیادى شده تاجریانهاى فرهنگى-هنروادبیات وشعروسینما-درجهت غیرارزشى حرکت کنندوراه بیفتند »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۸     ۱۹:۰۰

پیامک امر به معروف و نهی ازمنکر

« ولایت/امام خامنه ای:مسأله‏ استقرارمعنویّت وجلوگیرى ازمظاهرفسادیاشیوع فسادیاشیوع بى‏ دینى وبخصوص تظاهربه این معنا،جزوکارهاى واجب است. »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۳     ۱۹:۰۰

پیامک اشرافی گری از نگاه امام خامنه ای

« ولایت/امام خامنه ای:اشرافیگرى دوعیب دارد؛عیب دومش ازعیب اوّلش بزرگتراست.عیب اول اشرافیگرى،اسراف است اشرافیگرى حلال رامیگوییم؛یعنى آن چیزى که پولش ازراه حلال وبحق به دست آمده-اماعیب دوم بدترست وآن این است که فرهنگ‏سازى‏ میکند؛یعنى چیزى براى مسابقه دادن همه درست میکند. »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱۷     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« در محضر امام خامنه ای یکی از آقایان سؤال کرددرباره شهادت حضرت فاطمه(س)۷۵ روز بعد از رحلت صحیح است یا ۹۵؟
رهبری فرمودند:“برای شما چه فرقی می کند کدامیک صحیح باشد خداوند خواست که مردم بیشتر به یاد مادر ما باشند و بیشتر برای مادر ما عزاداری و بیان فضائل ایشان را بکنند! »  
۱۳۹۳/۱/۱۱     ۱۹:۰۰

پیامک در باب تحریم..

« ولایت/امام خامنه ای:چشممان به دست دشمنان نباشدکه کی تحریم را برمیدارد،کی فلان نقطه را موافقت میکند.به درک! »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۷     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/ولایت فقیه برای آنانکه درحقانیت اسلام دچارتردیدنیستندودرالتزام عملی نسبت به آن نیزاهمال روانمیدارند،امری است که تصورآن بی درنگ موجب تصدیق است.شهید آوینی »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۵     ۱۹:۰۰

پیامک پیام نوروز 93

« ولایت/
امام خامنه ای  با اشاره به تقارن سال جدید با ایام شهادت بانوی بزرگ جهان اسلام حضرت فاطمه زهرا س. از خداوند متعال مسالت کردند:این تقارن، امکان بهره گیری مضاعف از انوار هدایت الهی و برکات فاطمی را برای ملت ایران فراهم سازد. »  
۱۳۹۳/۱/۲     ۱۹:۰۰
پیامک موجود نيست!
پیامک موجود نيست!
فروشگاه اینترنتی حریم ریحانهSMS *** ساپکا *** SMSوب سایت تخصصی دختران و بانوان ایرانیپایگاه اطلاع رسانی رجارجبیه، وابسته به بیت حضرت آیت الله سید علی گلپایگانی (ره)نگین ارتباط ، سرویس های ارزش افزوده پیام کوتاهراسخونراز تی.ویفروشگاه فرهنگ پایداریباشگاه افسران جوان جنگ نرم
PageRank Checking Icon