Google+

پیامک خنده حلال

« ازخودتاخدا/پیامبر اکرم(ص):خنده دوقسم است:خنده ای که خداآن رادوست داردوخنده ای که خداآن رادشمن دارد،اماخنده اى که خداآن رادوست دارد،آنست که مردبه روى برادرخویش ازشوق دیداروى لبخندزنداماخنده اى که خداآن رادشمن داردآنست که مردسخن خشن ونارواگویدکه بخنددیابخندندوبسبب آن هفتادپائیزدرجهنم سرنگون رود.
(نهج الفصاحه ص 553 ،ح 1892) »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۳۱     ۲۲:۰۰

پیامک ضمانت بهشت با...

« ازخودتاخدا/رسول اکرم(ص):من براى کسى که بگومگورارهاکند،هرچندحق بااوباشدوبراى کسى که دروغ گفتن رااگرچه به شوخى باشد،ترک گویدوبراى کسى که اخلاقش رانیکو گرداند،خانه اى درحومه بهشت وخانه اى درمرکزبهشت وخانه اى دربالاى بهشت ضمانت مى کنم.
(خصال ص 144، ح170) »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۸     ۲۲:۰۰

پیامک شکرگذاری خداوند

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):اگرنزدخداوندعبادتى بهتر از شکرگزارى در همه حال بودکه بندگان مخلصش باآن عبادتش کنند،هرآینه آن کلمه رادرباره همه خلقش به کارمی برد،اماچون عبادتى بهتر ازآن نبود ازمیان عبادات آن راخاص قرارداد وصاحبان آن راویژه گردانیدوفرمود:«واندکى از بندگان من سپاسگزارند».
(کنزالعمال، ج13، ص151، ح36472) »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۵     ۲۲:۰۰

پیامک متواضع باشید...

« ازخودتاخدا/امام کاظم(ع):زراعت در زمین های نرم می روید،نه روی سنگ ها!همچنین علم و حکمت تنهادر قلب متواضعان جوانه می زندنه در قلب متکبران جبار!(تحف العقول، ص396) »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۳     ۲۲:۰۰

پیامک انسان با ایمان

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):انسان با ایمان همواره از دو چیز نگران است از گناهان گذشته خود که نمى داند خدا با او چه رفتار مى کند، و از عمر باقیمانده که نمى داند خود چه خواهد کرد!
(اصول کافى، جلد 2، صفحه 7) »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۰     ۲۲:۰۰

پیامک کمی تامل...

« ازخودتاخدا/آیت الله جاودان:انسان تنهاموجودی است که می توانددرموردعاقبت خودش فکر کند.برای فردای خودش فکرکند.تنهاموجود.اگرمن درطول عمرم هیچ وقت برای فردای خودم فکرنکردم چه می شود؟معنی اش خیلی بدمیشود... »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۱۲     ۲۲:۰۰

پیامک تعلق ها مشکل سازاست...

« ازخودتاخدا/استادصفائی حائری:تعلق هامشکل سازاست.آدم راگرفتارمیکندونمی گذاردآدم وافی باشد.نمیگذاردانسان به آنچه می گویدوفاکندوسرشارباشد.نمیتواندروی تعهدهایش بایستد.تعلق،تعهدشکن است واین مشکل سازاست(خط انتقال معارف،ص61) »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲     ۲۲:۰۰

پیامک از حرص بپرهیزید

« ازخودتاخدا/پیامبر اعظم(ص):ازحرص بپرهیزیدکه پیشینیان شما در نتیجه حرص هلاک شدند،حرص آنها را به بخل وادار کرد و بخیل شدند. به قطع رحم وادار کرد و قطع رابطه کردند با خویشاوندان؛ به بدى وادارشان کرد و بدکار شدند.
(نهج الفصاحه ص 353 ، ح 992) »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۳۰     ۲۲:۰۰

پیامک دانش در تلاش و گرسنگی

« ازخودتاخدا/پیامبر اکرم(ص):خداوندعزوجل مى ‏فرماید:«پنج چیزرادرپنج چیزنهادم؛امّامردم،آنهارادرپنج چیزِدیگرمى‏ جویندونمى ‏یابند:(ازآن پنج چیز)دانش رادرگرسنگى ورنج وتلاش قراردادم،درحالیکه مردم آن رادرسیرى وآسایش مى ‏جویند.درنتیجه آن رانمى ‏یابند(عوالی اللآلی ج 4،ص 62،ح 11) »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۶     ۲۲:۰۰

پیامک زیارت حضرت معصومه(س)

« ازخودتاخدا/یکی ازمحدثان به قم به نام سَعدبه محضر امام رضا(ع)شرف یاب شد،حضرت خطاب به اوفرمود:ای سعد!ازمانزدشماقبری است.سعدگفت:فدایت شوم!آیاقبرفاطمه(س)دخترموسی بن جعفر(ع)رامیفرمایید؟امام پاسخ داد:«آری،هرکس اورازیارت کند،درحالیکه به حق اوآگاه باشد،بهشت ازآنِ اوست» »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۴     ۲۲:۰۰

پیامک فراموش کردن گناه هان خود

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):هنگامی که ببینیدکسی درجستجوی گناه مردم و خرده گیری برآنهاست اماگناهان خودرافراموش کرده بدانیدکه مجازات الهی گرفتارشده است.(تحف العقول،ص364) »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۲     ۲۲:۰۰

پیامک اهمیت مستحبات

« ازخودتاخدا/می‌گوییم:به واجبات میپردازیم،مستحبات،شدشد،نشدنشد!
بابا،این مستحباتست که انسان رابه جایی میرساند!برای همین،مأموران دوران پهلوی رشوه برای جلوگیری ازمستحبات گرفته بودندروزی درمحضرحاج شیخ عبدالکریم گفته شد:روضه‌خوانی که مستحبست وجلوگیری ازآن توسط پهلوی اشکالی نداردایشان فرمودند:بله،مستحبی ست که هزارواجب درآن است(آیةالله بهجت) »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۱۵     ۲۲:۰۰

پیامک بالاترین لذت

« ازخودتاخدا/آیت الله بهجت:تمام لذتهاروحی است؛وآن چه ازلذات که درطیب[عطر]ویاازراه نساءبه صورت حلال تکویناًمطلوب است،بیش ازآن وبه مراتب بالاتر،درنمازاست.[درمحضربهجت،ج2،ص392] »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۶     ۲۲:۰۰

پیامک ای کمیل...

« ازخودتاخدا/امام علی(ع)فرمودند:
اى کمیل:درمواجهه با هر مشکلى بگو:«لا حول و لا قوّة الاّ بالله» خداوند کفایت آن مشکل رامى کندو هرگاه نعمتى به تو رسید بگو: «الحمدلله» تا سبب فزونى نعمت گردد، و هرگاه روزى تو به تأخیر افتاد، «استغفار کن» که باعث گشایش روزى است!.
(بحار الانوار، جلد 74، صفحه 270.) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳۱     ۲۲:۰۰

پیامک صدقه در روز جمعه

« آیامیدانیدکه؟
فضیلت تصدق درشب جمعه وروزآن هزاربرابراوقات دیگراست... »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۳۰     ۰۹:۰۰

پیامک روزه در ماه حرام

« مفاتیح/ازفرداتا3روزمهمان خداباشید!
ثواب روزه3روزمتوالی*5شنبه،جمعه،شنبه*درماه حرام معادل900سال عبادت است.
(ذی‌القعده یکی از4ماه حرامست) »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۸     ۲۰:۳۰

پیامک ماه ذی القعده

« به قول سیدبن طاووس؛ذی‌القعده محل اجابت دعاست دروقت شدت!
ماروهم یادکنید »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۴     ۲۱:۱۹

پیامک ساعات استجابت دعا

« مفاتیح/شیخ طوسى(ره)فرمودکه ساعت استجابت دعاساعت آخرروزجمعه تاغروب آفتاب وسزاواراست که دعادرآن ساعت بسیاربکندووقتى است که فرورودنصف قرص خورشیدونصف دیگرش غروب نکرده باشدوحضرت فاطمه(س)درآن وقت دعامیکردند! »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۳     ۱۸:۰۰

پیامک دعای سجده آخر نوافل مغرب

« مفاتیح/مستحب است درسجده آخر نوافل مغرب درهرشب و خصوصادرشب جمعه، 7مرتبه بخوانیم:
«أللّهم إنّی أسئلُکَ بوَجهِکَ الکریم، وَ اسمِکَ العظیم، وَ مُلکِکَ القَدیم، أن تُصَلِّیَ عَلی محمّدٍ و آله، وَ أن تَغفِرَلی ذَنبِیَ العظیم، إنَّهُ لایَغفِرُالعظیمَ إلّاالعظیم» »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۲     ۱۹:۴۰

پیامک آمادگی برای شب جمعه

« مفاتیح/قابل توجّه است که ازبعضى ازروایات استفاده میشودکه خوب است ازروزپنج شنبه به استقبال شب وروزجمعه رودوچیزى که سبب ضعف اوبراى انجام عبادات جمعه میشودمیل نکند.به سندمعتبر ازامام باقر(ع)نقل شده که فرمود:به خداقسم به من خبرداده شدکه اصحاب پیامبر(ص)ازروزپنج شنبه خودرابراى روزجمعه آماده میکردند،چون فرصت جمعه براى مسلمین فرصتى محدود است »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۲     ۱۱:۰۰

پیامک دعای داخل شدن در شب

« مفاتیح/«أستودِعُ اللهَ العلی الأعلی الجلیلَ العظیم،نفسی ومَن یَعنینی أمرُه،أستودِعُ اللهَ نَفسی،ألمَرهوبَ المَخوفَ المُتَضَعضَعَ لِعَظَمَتِهِ کلُّ شَیء»
امام صادق(ع):هرکس این کلمات را(زمان داخل شدن شب)3مرتبه بگوید،تازمان فرارسیدن صبح،به بالی ازبالهای جبرئیل پوشیده شود »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۱     ۱۹:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« مفاتیح/ازاعمال شب جمعه:ذکر لا إلهَ اِلاَّ اللّهُ، سُبْحانَ اللّهِ و الْحَمْدُ لِلّهِ را زیاد بگوید که سبب لطف ویژه خداوند است وبراساس روایات هرکه سوره«کافرون»را10مرتبه هنگام طلوع آفتاب روزجمعه بخواندودعاکند،دعایش مستجاب می‌شود. »  
۱۳۹۴/۵/۲۹     ۲۱:۳۰

پیامک نماز یکشنبه ماه ذی القعده

« مفاتیح/هرکس میخواهدتوبه‌اش مقبول وگناهانش آمرزیده شود،باایمان بمیردوقبرش وسیع ونورانی باشد،والدینش ازاوراضی گردندو...، بعدازغسل مستحبی،بجای آوردنمازروزیکشنبه ذی‌القعده را!
*کیفیت نماز:ر.ک مفاتیح‌الجنان »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۵     ۱۲:۰۰

پیامک خواندن سوره توحید

« مفاتیح/امام صادق(ع):هرکه به خداوروزقیامت ایمان داردخواندن«قل‌هوالله‌أحد»رابعدازنمازهای واجب ترک نکندپس بدرستیکه کسیکه آنرابخواندحقتعالی برایش خیردنیاوآخرت راجمع نموده واووپدرومادرش وفرزندانش رامی‌آمرزد »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۴     ۱۲:۳۱

پیامک استفاده از بوی خوش

« مفاتیح/باتوجّه به اینکه بسیارى ازمؤمنین درنمازجمعه شرکت میکنندیابه دیدن بستگان ودوستان مى روند،مستحب است درروزجمعه ازعطروبوى خوش استفاده کنند.درروایتى ازامام کاظم(ع)آمده است:سزاوارنیست ترک بوى خوش درهرروزواگرقادربرآن نبود،یکروزدرمیان واگربرآن نیزقادرنبوددرروزجمعه »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۳     ۱۱:۰۰

پیامک استغفار بعدازنمازعصر

« مفاتیح/امام صادق(علیه‌السلام) فرمودند:«هرکه بعداز نمازعصر 70مرتبه استغفارکند،حقتعالی ازاو 700گناه رامی‌آمرزد» »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۲     ۱۲:۳۰

پیامک روزه روزپنج شنبه

« مفاتیح/*فردا5شنبه آخرماه شوال است!
درروایتست که رسول خدا(ص)درهرماه3روز روزه میگرفت: 5شنبه اول ماه،4شنبه وسط ماه و5شنبه آخرماه.
ومیفرمود:دراین3روز،روزه گرفتن به منزله روزه‌داربودن تمام عمراست. »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۱     ۲۱:۳۰

پیامک ذکر خروج از منزل

« هنگام خروج ازمنزل مستحبست ذکر:بسم الله،آمَنتُ بالله وتوکَّلتُ علی الله »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۱     ۰۶:۳۰

پیامک لزوم گشایش بر خانواده

« «سزاواراست که مرد،درخرج وهزینه زندگی برخانواده خودتوسعه وگشایش دهدتاآرزوی مرگ اورانداشته باشند»
امام رضا(ع)
*من لایحضره الفقیه،ج2،ص68 »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۴     ۱۸:۳۰

پیامک خدمت به خانواده راه رسیدن به کمال

« استادپناهیان:شماراه تقرب به خداورسیدن به درجات عالی کمال راازکجامیخواهیدپیداکنید؟ازنمازشب؟ازصدقه دادن وکمک به دیگران؟خدمت به محرومین؟و..بیشترازهمه این کارهای خوب،تعامل ورفتاردرست باهمسروفرزندان درخانواده،به انسان نورانیت ومعنویت میدهد.شماوقتی درخانواده،برخی ازاقدامات خیلی ساده راانجام میدهیدثوابش ازهزارتاعبادت وخدمت اجتماعی بالاترست. »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۳۱     ۲۱:۳۰

پیامک خصلت‌های مهم برای بانوان در زندگی زناشویی

« امام صادق(علیه‌السلام): زن دررابطه باشوهرسازگارخودازرعایت سه خصلت بی‌نیازنیست:
حفظ کردن خودازهرگناه وآلودگی تاشوهرش درهرحال،خوشایندیاناخوشایند،دردل به اواطمینان داشته باشد؛
مراقبت ازاو و زندگی‌اش تاشوهرش در صورتی که لغزشی ازاوسرزندبااومهربانی کند؛
و اظهارعشق به او با عشوه و دلبری و ظاهر مناسب و خوشایند درنظر او.
بحارالأنوار،ج78، ص237 »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۹     ۱۹:۱۵

پیامک لزوم رعایت ظواهرشرعی در خانواده

« آیةالله حاج آقامجتبی تهرانی-ره-: اگرپدرومادرنسبت به فرزندخودتمام آداب شرعی رارعایت کرده واوراملتزم ومقیدبه آداب الهی تربیت نمایند،وقتی اوبزرگترشده وبه قوه تمیزبرسد،باطنش آدم میشود...پدرومادرغیرتمند،درمحیط خانواده باروابط تنگاتنگ محبتی،اگربخواهندفرزندشان انسانی والهی شود،بایدظواهرشرع رارعایت کنند.
*ادب الهی،کتاب سوم(تربیت فرزند)،ص150 »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۶     ۲۱:۴۰

پیامک مراعات کودکان همسایه

« پیامبررحمت(ص): موقعی که برای خودوخانواده‌ات میوه خریداری میکنی،مقداری ازآن رابه همسایه اهداکن.اگرنمیتوانی هدیه بدهی،میوه را سرّی ومحرمانه به منزل ببر. مراقب باش فرزندت میوه رابه خارج منزل نبردتا(مبادا)کودک همسایه ازدیدن آن ناراحت و آزرده‌خاطرگردد.
*بحار،ج18،ص212 »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۱     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« استادمرتضی آقاتهرانی: 7سال دوم مهمترین دوران آموزش وپرورش فرزند است...بدین‌سان فرزنددراین دوران بایداحکام ومعارف اسلامی رافراگیردو مودب به آداب اسلامی ومتخلق به اخلاق الهی گرددواین همه می‌بایست درپرتوارتباط قلبی وعاطفی اوباساحت ولی وپدرحقیقی‌اش(امام زمان-عج) که تجسم عینی آداب واخلاق الهی است، صورت پذیرد. »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۱۶     ۲۱:۳۰

پیامک ناراحتی رسول خدا(صلی الله علیه وآله) ازپدران آخرالزمان

« پیامبرخدا(ص):وای برفرزندان آخرالزمان ازناحیه پدرانشان!پرسیده شد:ای رسول خدا!آیاازآنروکه پدرانشان مشرک‌اند؟فرمود:نه،بلکه ازپدرانی که مؤمن‌اندوبه فرزندانشان چیزی ازواجبات دینی نمی‌آموزند،بلکه آنان راازآموختن منع میکنندوبه سوداندکی ازدنیاکه ازفرزندانشان به ایشان میرسدرضایت میدهندومن ازآنهابیزارم وآنان نیزازمن بیزارند.
*جامع الاخبار،ص106 »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۱۱     ۱۹:۳۰

پیامک بهترین بهره بنده مومن

« امام رضا(علیه السلام)میفرمایند:بنده مؤمن،هیچ بهره ای نبرده است که بهترازهمسرخوب وشایسته ای باشدکه هنگام حضورشوهر،مایه خوشحالی اوودرغیاب شوهرنگهدارناموس ومال اوباشد.
مسندالامام الرضاعلیه السلام،ج2،ص256 »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۳     ۱۸:۳۰

پیامک تقویت وفای به عهد درکودک

« استادفلسفی:درک فطری وفای به عهدمانندبذریست که حضرت حق درزمین دل کودک افشانده.روشهای صحیح پدرومادربه منزله آبیاری وپرورش این بذراست.اگرکودک رادرعهدوپیمان فریب ندهندوعملابه وعده‌های خودوفادارباشندبذرفطرت درنهادکودک تقویت میشودواین سجیه انسانی دردلش ریشه میکند.خلف وعده طفل رامتجری وپیمان شکن بارآورده واورابه راه دروغ وفریبکاری سوق میدهد »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۳۱     ۱۸:۰۰

پیامک تاثیرخیرخواهی دیگران بر اولاد

« آیت‌الله مظاهری-مدظله-: به تجربه هم اثبات شده آن افرادی که خیرخواه دیگران هستند اولاداینهاعاقبت بخیرهستند،آن کس که هم وغمش مسلمانهااست وآن کس که کارش این است که دل مسلمان‌هارابه دست بیاوردبه تجربه ثابت شده که بچه‌های اینهاصالح هستند،بچه‌های اینهازندگی مبارکی دارندوبالاخره زندگی آنهانحس نیست بلکه سعداست...
*تربیت فرزندازنظراسلام،ص53 »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۸     ۲۱:۴۰

پیامک زمان مکروه فرزندخواهی

« امام علی(ع):هرگاه کسی ازشماخواست به همسرش درآیدبایددراول ماههاونیمه ماههاخودداری کند؛چراکه شیطان دراین دوزمان،فرزندخواهی میکندوشیطانهادراین زمان،خواستارمشارکت(درنطفه)هستند.ازاین‌رومی‌آیندوباردارمیکنند. »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۴     ۲۱:۳۰

پیامک سن آموزش وضو و نماز

« امام صادق(علیه السلام): وقتى فرزندتان به سن 9سالگى رسید،پس وقتى که9سالش تمام شدوضورابه اویاددهیدواگرکوتاهى کرداوراادب کنیدواوراامربه نمازکنیدواگرکوتاهى کردنیزاوراادب کنید.پس وقتى فرزندوضوونماز رایاد گرفت،خدا پدرومادرش را مى آمرزد،ان شاءالله.
*وسائل الشیعه ، ج 3، ص 13 »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۱۹     ۲۱:۳۰

پیامک نتیجه رفق و مدارا در خانواده

« امام صادق(ع):هرخانواده ای که باهمدیگربا رفق و مدارا برخورد کنند،خداوند نیز به رزق و روزی آنان وسعت می بخشد.
وسائل الشیعه، ج 14،ص 123 »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۱۴     ۲۰:۵۰

پیامک تربیت دینی کودک

« رسول خدا(صلی الله علیه وآله): هرکس کودکی راتربیت کندتا«لااله الاالله»بگوید خداازوی حساب نمی‌کشد.
*مفاتیح الحیاة،ص389 »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۸     ۲۱:۴۰

پیامک جریان ساز باش

« شهادت/خودت رابه دست حوادث وجریانها نسپار ،چون خدا تو را آفریده است تا به وجود آورنده جریانها باشی نه تسلیم شونده در برابر جریانها!!!
"شادی روح شهید دکتر بهشتی صلوات" »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۳۱     ۱۰:۰۰

پیامک اسارت فرصتی برای بندگی بیشتر

« شهادت/چندسالی ازاسارتمان می گذشت بعضی هاخسته وگوشه گیرشده بودند.
یک روزحاج آقای ابوترابی برای ماسخنرانی کرد.سفارش کردتامی توانیم ازفرصت پیش آمده برای یادگیری وخودسازی استفاده کنیم،قسم خوردکه آرزوی همه اولیای خدابه دست آوردن چنین فرصت هایی بوده تادورازهیاهوی زندگی خداراعبادت کنند. »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۸     ۱۰:۰۰

پیامک یک تذکر به خود

« شهادت/انسان یک تذکر درهر 24ساعت به خودش بدهد،بد نیست. هترین موقع بعد از پایان نماز،وقتی سر به سجده می گذارید،مروری بر اعمال از صبح تا شب خود بیندازید، آیا کارمان برای رضای خدا بود؟ *سردار شهید حاج محمد ابراهیم همت* »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۴     ۱۰:۰۰

پیامک هرشهیدکربلای دارد...

« شهادت/هرشهیدکربلایی داردکه خاک آن کربلا تشنه خون اوست، و زمان انتظار می کشد تا پای آن شهید بدان کربلا رسد و آنگاه خون شهید جاذبه ی خاک را خواهد شکست و ظلمت را خواهد درید و معبری از نور خواهد گشود و روحش را از آن، به سفری خواهد برد که برای پیمودن آن هیچ راهی جز شهادت وجود ندارد... "شهید سیدمرتضی آوینی" »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۲     ۱۰:۰۰

پیامک شهید ردانی پور

« شهادت/شهیدمصطفی ردانی پور،حضرت زهرا(س)رادرخواب می بیندکه به عروسی اش آمده ،شهیدردانی پوربه ایشان میگوید:خانم!قصدمزاحمت نداشتم،فقط میخواستم احترام کنم.حضرت زهرا(س)پاسخ می دهند:«مصطفی جان!مااگربه مجالس شمانیائیم به کجا برویم؟»"درسالگردشهادتش شادی روح شهیدردانی پورصلوات" »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۱۵     ۱۰:۰۰

پیامک عملیات نصر6

« شهادت/عملیـات نصـر6درسال66بارمزمبارک یااباعبدالله الحسین(ع)بمنظورپاسخگویی به شرارتهای آمریکادرخلیج‌فارس وباهدف انهدام نیروهای دشمن وبیرون راندن بقایای آنهاازمنطقه عملیاتی میمک اجراشدشادی روح شهداصلوات »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۱۰     ۱۰:۰۰

پیامک التماس

« شهادت/هم قدگلوله توپ بود
گفتن :چه جوری اومدی اینجا؟
گفت :با التماس
گفتن:چه جوری گلوله روبلند میکنی میاری؟
گفت:با التماس
به شوخی گفتن میدونی آدم چه جوری شهید میشه؟
لبخند زد وگفت :با التماس ..
وقتی تکه های بدنشو جمع میکردن ، همیدم چقدرالتماس کرده بود »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳۱     ۱۰:۰۰

پیامک یقه تان را می گیرم...

« شهادت/مادرپیـری دارم،1 زن،3 بـچه قـدونیـم قـد.ازداردنـیا چیـزی نـدارم جـزیک پـیام:قـیامـت یقـه تـان رامـی گـیرم اگـرولـی فقـیه راتـنهـابگـذاریـد!
"شادی روح شهید مجید محمودی صلوات" »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۳۰     ۱۰:۰۰

پیامک عکس امام

« شهادت/شهیدچمران:دراین چندروزمصیبت(قائله پاوه)،می توانم به جرأت بگویم که حتی یک قطره اشک نریختم ودربرابرسخت ترین فاجعه های منقلب کننده،بااینکه دردرون خودگریه می کردم؛ولی درظاهر،قدرت خودرابه شدت حفظ مینمودم تالحظه ای که درفرمانداری،به عکس امام برخوردم؛یک باره سیل اشک ریختن کردوهمه عقده هاوفشارهاوناراحتی هاآرامش یافت. »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۶     ۱۰:۰۰

پیامک زندگی ساده

« شهادت/فاصله ساختمان سپاه تامرکزمخابرات چندکیلومترمیشدهروقت میخواست به خانه زنگ بزندمیرفت مخابرات.هرجاهم میرفت،خانواده رامیبردوسایلشان یک وانت نمیشدگوشه اتاق چندتاجعبه مهمات بودکه وسایلش رامى گذاشت توى آنهاویک یخ دان به جاى یخچال.توى آن گرماى جنوب فقط یک پنکه داشتنداتاق کارش ازاین هم ساده تربودمثل حجره دوره طلبگیش(شهیدعبدالله میثمی) »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۳     ۱۰:۰۰

پیامک به یاد شهید لشگری

« شهادت/یکماه ونیم ازآمدنش گذشته بود(پس از18سال)به مراسم‌های مختلف دعوت می‌شدشب که شدشام خوردم ودرورودی راقفل کردم وخوابیدم.یادم رفته بودحسین(لشگری) به ایران بازگشته.هنوزبه آمدنش عادت نکرده بودم.لحظاتی بعددیدم صدای درمی‌آیدتازه یادم آمدحسین پشت دراست وازخجالت نمی‌دانستم چکارکنم.ازآن موقع هروقت می‌خواست جایی برودمیگفت:یادت نره من برگشتم »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۱۸     ۱۰:۰۰

پیامک برای خداباشید...

« شهادت/وصیت نامه:برادران وخواهران،بپرهیزیدازهرغیرخدایی وروی آوریدبه خداوند.کارهایتان،رفتارتان،‌کردارتان، گفتارتان،حرکاتتان،عبادتتان برای خدا باشد،ودریک کلمه الهی شوید.(سید حسین تاج ‌زاده قمی) »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۱۲     ۱۰:۰۰

پیامک نحوه برخورد با اسیر

« شهادت/رفتیم کمپ اسرای عراقی.یه اسیرناراحت ودرهم،کزکرده بودیه گوشه.علی آقارفت سروقتش.اسیرعراقی سفره دلش روبازکردکه:«یه انگشتری یادگاری ازخانواده ام داشتم،یه رزمنده ایرانی به زوراون روازدستم درآورد!»علی آقا،اینروکه شنیدانگشترخودش رودرآوردوکردتوی انگشت اسیرعراقی.یه کمپوت گیلاس براش بازکرد.اسیر عراقی زیروروشده بود(شهیدعلی چیت سازیان) »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۶     ۱۰:۰۰

پیامک آقا اجازه...

« شهادت/من می خواهم درآینده شهیدشوم ..
معلم پریدوسط حرف علی وگفت:ببین علی جان موضوع انشاءاین بودکه درآینده میخواهیدچکاره شوید،بایددرموردیه شغل یاکارتوضیح میدادی مثلاًپدرت چکاره است...آقا اجازه ...شهید »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳۰     ۱۶:۰۰
پیامک موجود نيست!

پیامک یاد روز قیامت

« ولایت/رهبری:ازامام رضا(ع)حدیثی نقل شده است ودراین روایت،به تهیدستی وگرسنگی وتشنگی روزقیامت اشاره می‌شود.درروزقیامت، یکی ازابتلائات انسان،تشنگی وگرسنگی است که درآن حالت،انسان درمقابل مؤاخذه وسؤال وجواب الهی قرارمی‌گیرد.انسان بایددرگرسنگی وتشنگی روزه،به آن حالت روزقیامت توجّه کندوبه آن لحظه بسیارسخت ودشوارمتنبّه شود. »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۳۱     ۱۹:۰۰

پیامک تفکر در اسلام

« ولایت/رهبری:اصل فکر کردن و اندیشیدن در اسلام نه فقط آزاد است، بلکه لازم و واجب هم هست و شاید در بین کتابهای آسمانی و نوشته‌های مذهبی هیچ کتابی را نشود پیدا کرد که به قدر قرآن انسانها را به تفکر و تعقل و مطالعه‌ی در پدیده‌های حیات و امور مادی و معنوی و انسانی و تدبر در تاریخ و امثال اینها دعوت کرده باشد. »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۸     ۱۹:۰۰

پیامک جهادتمام شدنی نیست

« ولایت/رهبری:این مبارزه تاکِی طول خواهد کشید؟مبارزه وجهادبه‌یک‌معناتمام‌نشدنی است -چون شیطان همیشه دردنیاهست -به‌یک‌معناباموقعیّتهای مختلف،شکل جهادتغییرپیدامیکند.اگرکشورهاوملّتهایی،بتوانندهمّت کنندوجامعه‌ی بشری راوجامعه‌ جهانی رااززیربختک استعمارواستکباربیرون بکشند،مشکل حل خواهدشد.یعنی عمده‌ی مشکل بشریّت این است. »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۴     ۱۹:۰۰

پیامک کارخودامریکایی هاست

« ولایت/رهبری:سیاستمداران دروغگو و منافق امریکایى براى این که هدف پلید خود را پنهان کنند، ایران را متهم مى کنند به این که مى خواهد کلاهک هسته یى درست کند؛ سر موشکهاى بالستیک بگذارد و پرتاب کند! کجا پرتاب کند؟! ما با دشمنانِ خود این طورى رفتار نمى کنیم. کاربرد بمب اتمى براى نابود کردن ملتها کار خود امریکایى هاست. »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۰     ۱۹:۰۰

پیامک باید حرکت کرد

« ولایت/رهبری:انقلاب یک امردفعی نیست؛یک امرتدریجی است.یک مرحله انقلاب که تغییر نظام سیاسی است،دفعی است؛امادرطول زمان،انقلاب بایدتحقّق پیداکند.این تحقق به آن است که آن بخشهایی که عقب مانده وتحول پیدانکرده است،تحول پیداکند،تاآن ملت بتواندبانشاط وباقدرت به سمت هدف خودش حرکت کند.برگشت،غلط است؛اماایستادن هم غلط است؛بایدحرکت کردوبه جلورفت »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۱۲     ۱۹:۰۰

پیامک تولید داخل

« ولایت/رهبری:بعضی‌هااین رانمیفهمندودرک نمیکنند،یابرایشان نشانه‌ی تولید ایرانی وتولیدخارجی فرق نمیکند؛یاحتی بعکس،به جای اینکه دنبال نشانه‌ تولیدایرانی بگردند،دنبال نشانه‌های تولیدخارجی میگردند؛این انحراف است،این خطا است. »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۶     ۱۹:۰۰

پیامک تروریسم دولتی اسرائیل

« ولایت/رهبری:جالب این‌جاست که چندی پیش،رؤسای هفت دولت صنعتی جهان،نشستند،ریش جنباندندوراجع به تروریسم حرف زدند.آیاشما نمی‌دانیدکه امروزمظهرتروریسم کیست؟!دنبال تروریسم دولتی می‌گردید؟بفرمایید:اسرائیل! چرادرمقابل اقدامات تروریستیِ این دولت ساکت می‌مانیدوحتّی ازآن حمایت می‌کنید؟!چرا دروغ می‌گویید؟!دولت غاصبِ اسرائیل،بلایی جهانی است. »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳۰     ۱۹:۰۰

پیامک نقش مردم در حکومت

« ولایت/رهبری:مردمی بودن حکومت اسلامی به دومعناست:یکی این است که مردم دراداره‌ حکومت وتشکیل حکومت وتعیین حاکم وشایددرتعیین رژیم حکومتی وسیاسی نقش دارند.یک معنای دیگربرای مردمی بودن حکومت این است که حکومت اسلامی درخدمت مردم است آنچه برای حاکم اسلامی مطرح است،منافع عامّه‌ مردم است؛نه منافع اشخاص معین یاقشرمعین وطبقه‌ معین »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۳۰     ۱۹:۰۰

پیامک مبارزه حاد سیاسی ائمه

« ولایت/رهبری:مهمترین چیزیکه درزندگی ائمه بطورشایسته موردتوجه قرارنگرفته،عنصر(مبارزه حادسیاسی)است.ازآغازنیمه دوم قرن اول هجری خلافت اسلامی بطورآشکارباپیرایه‌های سلطنت آمیخته وبه حکومت جابرانه‌ پادشاهی بدل گشت،ائمه مبارزه خودرابه شیوه‌ای متناسب باشرائط،شدت بخشیدنداین مبارزه بزرگترین هدفش تشکیل نظام اسلامی وتأسیس حکومتی برپایه‌ امامت بود »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۶     ۱۹:۰۰

پیامک دچارخطای محاسباتی نشویم

« ولایت/رهبری:مراقب باشیم که دستگاه محاسباتی مابه‌وسیله‌ شیطانهای انس وجن دچاراختلال نشود،مسائل رابدنفهمیم.شیطان که فقط شیطان جنّی نیست؛ابلیس که فقط نیست؛شیاطین انس وجن به هم کمک هم میکنندیکی ازخطاهای محاسباتی این است که انسان درچهارچوب عوامل محسوس وصرفاًمادی محدودبماند »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۲     ۱۹:۰۰

پیامک تغییر ذهن مردم ایران

« ولایت/رهبری:دشمن؛میخواهد من وشما به این نتیجه برسیم که صلاح نیست درمقابل آمریکا،درمقابل استکبار،درمقابل دستگاه‌های سیاسىِ تابع کارتلهای گوناگون اقتصادی،خیلی هم بایستیم وخیلی هم مقاومت کنیم؛ازبعضی ازحرفهابایددست بکشیم؛دشمن میخواهداین محاسبه رابرذهن شماتحمیل کند. »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۱۵     ۱۹:۰۰

پیامک امید به آینده

« ولایت/رهبری:اگرملتی برای خودش تحرّکی نداشت وارزش وآینده‌ای برای خودقائل نبود،دشمنان می‌توانندبیایندوبرایش نقشه بکشند،به اوتوصیه کنند،به جای اوتصمیم بگیرندوعمل کنند!بدون هیچ مانعی این کارهارامی‌توانندانجام دهند.این ناشی ازعدم تحرّک است.عدم تحرّک،ناشی ازعدم امیداست.لذاسعی می‌کنند مردم راناامیدکنند.(76/9/25) »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۱۰     ۱۹:۰۰

پیامک بی عدالتی تا کجا...

« ولایت/رهبری:این بی‌عدالتی نیست که دستگاههای تبلیغاتی امریکا،گاهی صدها،گاهی دههاناوجنگی امریکایی رادرخلیج فارس،که درهزارهافرسنگ دورترازمحل خودشان مستقر است،ندیده می‌گیرند!آن وقت اگرجمهوری اسلامی،برای دفاع وحفظ مرزهای خودبه عنوان یک حکومت،چند ناوجنگی داشته باشد،فریادشان بلندمی‌شود که این ناوهای جنگی برای تهدیدهمسایگان است! »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳۱     ۱۹:۰۰

پیامک ملت ذلت ناپذیر

« ولایت/رهبری:ماکه بودیم؟ماکجابودیم؟مارادردنیایکروزبه عنوان زایده‌ انگلیس،ویکروزبه عنوان زایده‌ امریکامی‌شناختند!چه کسی معتقدبودکه این ملت میتواندبدون اتکابه هیچ‌کس،بدین‌گونه دردنیابرای خودش عزت درست وانظارجهانی رابه سوی خویش جلب نماید؟بحمدالله درتمام صحنه‌هامشاهده کرده‌ایم که این ملت،ملت بزرگ وجان‌داروپُرخونی است؛زارونزاروذلت‌پذیرنیست »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۹     ۱۹:۰۰
پیامک موجود نيست!
پیامک موجود نيست!
پیامک موجود نيست!
پیامک موجود نيست!
پیامک موجود نيست!
فروشگاه اینترنتی حریم ریحانهSMS *** ساپکا *** SMSوب سایت تخصصی دختران و بانوان ایرانیپایگاه اطلاع رسانی رجارجبیه، وابسته به بیت حضرت آیت الله سید علی گلپایگانی (ره)نگین ارتباط ، سرویس های ارزش افزوده پیام کوتاهراسخونراز تی.ویفروشگاه فرهنگ پایداریباشگاه افسران جوان جنگ نرم
PageRank Checking Icon