Google+

پیامک متحیرم...

« ازخودتاخدا/علامه حسن زاده آملی:الهى آنکه ازخوردن وخوابیدن شرم داردازدیگرامورچه گوید.الهى اگرچه درویشم ولى داراترازمن کیست که تودارایى منى.الهى درذات خودم متحیرم تاچه رسددرذات تو.(الهی نامه) »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۰     ۲۲:۰۰

پیامک روزی حلال

« ازخودتاخدا/مام رضا(ع):برای خودتان بهره ای ازدنیا قراردهید،به اینکه خواسته های دل راازحلال برآورده سازیدتاحدّی که مروّت راازبین نبردواسراف درآن نباشد.بدین وسیله درکارهای دین،کمک بجویید.(فقه الرضا،ص337) »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۶     ۲۲:۰۰

پیامک زیارت امام رضا(ع)

« ازخودتاخدا/امام رضا(ع):زائران قبرمن،گرامی ترین گروه هایی اندکه روزقیامت برخداوندواردمیشوند.هیچ مؤمنی نیست که مرازیارت کندودرراه زیارتم آبی به صورتش بچکد،مگرآنکه خدای متعال،بدن اورابرآتش دوزخ حرام میکند.(عیون الاخبارالرضا،ج 2، ص 248) »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۴     ۲۲:۰۰

پیامک هم اصرار کن هم برو

« ازخودتاخدا/آقامجتبی تهرانی(ره):خدابرای بنده‌‌اش،مراجعه کردن به مخلوق رادوست نداردومیگویدبایدسراغ من بیایی،همان‌‌طورهم اصرارکردن درمقابل مخلوق رادوست ندارد؛یعنی اینکه سراغ مخلوقی بروی وبعدهم مرتّب اصرارکنی.اصل رفتن وپافشاری بعدش رابدش می‌‌آید.عکس نسبت به خودش که مراجعه به خودش رادوست داردوهرچه اصراروپافشاری کنی بیشترخوشش می‌‌آید. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۰     ۲۲:۰۰

پیامک معلم اخلاق خداست

« ازخودتاخدا/آیت الله مظاهری:اگربخواهیم خدامعلم اخلاق ماباشدبایدتقوا داشته باشیم.اجتناب ازگناه ازاهمیت به واجبات ومستحبّات بالاتراست.بااجتناب ازگناه کم‌کم ملکه تقواپیدامیشودوموجب میشودخدابدون اینکه توازاوبخواهی،معلم اخلاقی توشودوبه توالهام دهد،هم دروقتی که میخواهی سقوط کنی وهم دروقتی که میخواهی عروج کنی. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۶     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/امام علی(ع):روزی راباصدقه دادن فرودآوریدهرکس یقین به جایگزین داشته باشد،دربخشش سخاوتمندمیشود(نهج البلاغه،حکمت132) »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲     ۲۲:۰۰

پیامک خدمت به امام عصر(هج)

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):«و لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی؛اگراو(امام عصر(عج)رادرک میکردم،تمام عمرم خادم اومیشدم.»(بحار،ج 1، ص 148) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۳۰     ۲۲:۰۰

پیامک قرق خدا رانشکند!

« ازخودتاخدا/آیةالله جاودان:اگرکسی مراقبت کند،نمی گذارندهرجایی برود.اگربخواهدبه چاله بیفتد،نمی گذارند.ازکجاشروع میشود؟ازآن وقتی که من قـُرُق خدا رانشکنم.این اصطلاح حاج آقای حق شناس بود.میفرمودندقـُرُق خدارانشکند.گناه نکندوواجباتش راراعایت کند. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۸     ۲۲:۰۰

پیامک عظمت حرم امام رضا(ع)

« ازخودتاخدا/آیةالله بهجت(ره):حرم مطهرحضرت رضا(ع)نعمت بزرگ وگرانقدرى است که دراختیارایرانیهاست،عظمتش راخدامیداندبه حدى که امام جواد(ع)میفرماید:زیارت پدرم اززیارت امام حسین(ع)افضل است،زیراامام حسین(ع)راعامه وخاصه زیارت میکنند،ولى پدرم راجزخاصه[شیعیان12امامى]زیارت نمیکنند »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۵     ۲۲:۰۰

پیامک لطف ویژه امام هشتم

« ازخودتاخدا/علامه طباطبایی:«همه امامان(ع)لطف دارند،امالطف حضرت رضا(ع)محسوس است.»«انسان هنگامی که واردحرم رضوی(ع)می‎شود،مشاهده میکندکه ازدرودیوارحرم آن امام رأفت میبارد.» »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۲     ۲۲:۰۰

پیامک ذکر خدای متعال

« ازخودتاخدا/آیة الله حق شناس(ره):اهل بهشت حسرت هیچ ساعتی ازعمرخود رانمی‎خوردند،الا ساعاتی راکه دردنیا در غفلت بودندوذکر پروردگارمتعال رانکرده بودند. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۸     ۲۲:۰۰

پیامک مراقبت

« ازخودتاخدا/آیت الله خوشوقت(ره):مراقبت رانبایدفراموش کنیم.مراقبت دواثرمهم داردیکی اینکه نمیگذاردگناه ازدست آدم خارج بشودودیگراینکه درجاتش خوب میشودوآخرعمرخوشحال میشودوالّاآخرعمرخیلی خطرناک می‌شود. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۴     ۲۲:۰۰

پیامک نگرانی انسان با ایمان

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):انسان باایمان همواره ازدوچیزنگرانست؛ازگناهان گذشته خودکه نمیداندخدابااوچه رفتارمیکندوازعمرباقیمانده که نمیداندخودچه خواهدکرد!(اصول کافى،ج2،ص7)(شرح احادیث در سایت) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۳۱     ۲۲:۰۰

پیامک آثار نماز شب

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):نمازشب،انسان راخوش ‏سیما،خوش ‏اخلاق وخوشبو میکندوروزى رازیادوقرض راادامینمایدوغم واندوه راازبین میبردوچشم رانورانى مى‏ کند(ثواب الأعمال،ص 42) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۹     ۲۲:۰۰
پیامک موجود نيست!

پیامک راه های دور کردن شیطان

« مفاتیح/حضرت رسول(ص)فرمودند:
شیطان بر2قسم است؛
1.شیطان جنی وآن دورمی‌شودبه گفتن«لاحَولَ وَ لاقُوّةَ إلّابِالله العَلیِ العَظیم»
2.شیطان انسی وآن دورمی‌شودبه فرستادن صلوات برمحمدوآل طاهرینش »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۴     ۱۲:۰۰

پیامک اعمال شب شنبه

« مفاتیح/موافق روایتی شب شنبه حکم شب جمعه رادارد و شایسته است آنچه درشب جمعه خوانده می‌شود،در آن شب نیزخوانده شود. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۱     ۲۱:۱۵

پیامک شب 15 ذی القعده

« مفاتیح/شب15ذی‌القعده،شب مبارکیست که خداوندنظررحمت می‌افکندبربندگان مؤمن خود!کسی که دراین شب به طاعت حقتعالی مشغول باشد،برایش اجر100نفرسائح(روزه‌دارملازم مسجدکه خداراذره‌ای معصیت نکرده باشد)نوشته می‌شود،وهرکه دراین شب حاجتی ازخداوندتعالی سؤال کند،به اوعطاخواهدشد »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۹     ۲۱:۱۵

پیامک دعا بعد از فریضه ظهر جمعه

« مفاتیح/اللهم اجعل صلاتَکَ وصلاةَملائکتک ورسلِکَ علی محمدوآل محمد
هرکس این دعارابعدازفریضه ظهرجمعه3باربخواندتاجمعه دیگرازبلاهاایمن باشد »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۴     ۱۲:۰۰

پیامک نمازی برای آمورزش گناهان

« مفاتیح/نمازی به جهت آمرزش گناهان:2رکعت؛درهررکعت:حمدو60مرتبه«قل‌هوالله‌أحد»
درروایتست که چون شخص ازنمازفارغ شود،گناهانش آمرزیده می‌گردد »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۱     ۱۲:۰۰

پیامک صدقه جمعه

« آیامیدانیدکه؟
فضیلت تصدق درشب جمعه وروزآن هزاربرابراوقات دیگراست... »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۷     ۰۹:۰۰

پیامک روزه ماه ذی القعده

« مفاتیح/ازفرداتا3روزمهمان خداباشید!
ثواب روزه3روزمتوالی*5شنبه،جمعه،شنبه*درماه حرام معادل900سال عبادت است.
(ذی‌القعده یکی از4ماه حرامست) »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۵     ۲۱:۱۵

پیامک نماز روزیکشنبه ذی القعده

« مفاتیح/هرکس میخواهدتوبه‌اش مقبول وگناهانش آمرزیده شود،باایمان بمیردوقبرش وسیع ونورانی باشد،والدینش ازاوراضی گردندو...، بعدازغسل مستحبی،بجای آوردنمازروزیکشنبه ذی‌القعده را!
*کیفیت نماز:ر.ک مفاتیح‌الجنان »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۳     ۱۲:۰۰

پیامک عطر زدن

« مفاتیح/درروایتى ازامام کاظم(ع)آمده است:سزاوارنیست ترک بوى خوش درهرروزواگرقادربرآن نبودیک روزدرمیان واگربرآن نیزقادرنبوددرروزجمعه »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۱     ۱۱:۰۰

پیامک نماز رو یکشنبه ذی القعده

« مفاتیح/اگریکشنبه هفته گذشته روازدست دادید! امروز نمازیکشنبه ذی‌القعده راکه یکی ازسفارشات مؤکدعرفاست وازفضایلش هم *توسعه رزق وروزی و نیزمدارای ملک‌الموت دروقت جان دادن*است، ازیادنبرید! »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۶     ۱۲:۰۰

پیامک روزه ماه ذی القعده

« مفاتیح/ثواب روزه3روزه متوالی ماه ذی العقده؛پنجشنبه،جمعه،شنبه*درماه حرام معادل 900سال عبادت است را از دست ندهید »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۲     ۲۱:۱۵

پیامک نماز رو یکشنبه ذی القعده

« مفاتیح/هرکس میخواهدتوبه‌اش مقبول وگناهانش آمرزیده شود،باایمان بمیردوقبرش وسیع ونورانی باشد،والدینش ازاوراضی گردندو...، بعدازغسل مستحبی،بجای آوردنمازروزیکشنبه ذی‌القعده را!
*کیفیت نماز:ر.ک مفاتیح‌الجنان »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۹     ۱۲:۰۰

پیامک ماه دی القعده

« به قول سیدبن طاووس؛ذی‌القعده محل اجابت دعاست دروقت شدت!
ماروهم یادکنید »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۶     ۱۲:۰۰

پیامک از انچه ترسانی...

« مفاتیح/امام باقر(ع)فرموده‌اند:اگرامری برایت پیش آمدکه ازآن ترسانی،بسوی قبله روی کن و2رکعت نمازبخوان؛
سپس 70 مرتبه بگو: «یاأبصَرَالنّاظِرین، وَیاأسمَعَ السّامِعین، وَیاأسرَعَ الحاسِبین، وَیاأرحَمَ الراحِمین»
وبعدازهر7مرتبه که گفتی،حاجت خودرا باآن ذکرکن! »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۴     ۲۰:۰۰
پیامک موجود نيست!

پیامک وظایف همسران

« خانواده/آیةالله علم‌الهدی:توقع همسران ازیکدیگرنبایداساس زندگی مشترک رامتزلزل کند...یکی ازمشکلات رایج همسران جوان قطع رابطه باوابستگان است.ازدواج فقط پیوندبایک نفرنیست،بلکه درپی یک ازدواج دوخانواده بهم مربوط میشوند.همسران جوان نسبت به همه این افرادوظایفی دارندوقطع رابطه باآنهابه مصلحتشان نیست. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۴     ۲۰:۵۰

پیامک مقام والای مادر

« درزمینه مقام والای مادر،پیامبررحمت(ص)فرموده‌اند:هنگام نمازمستحبی،اگرپدرت تورافراخواند،نمازراقطع نکن واگرمادرت توراخواند،نمازراقطع نما! »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۰     ۲۰:۵۰

پیامک بازی کودک

« خانواده/استاد محمدی ری‌شهری: بازی کردن والدین باکودک موجب تکریم کودک وبالارفتن عزت نفس اوگشته،احساس خودارزشمندی وکرامت نفس رابرای وی بوجودمی‌آورد. همچنین رابطه کودک باوالدین راتحکیم می‌کندودر گرم‌شدن و صمیمی‌شدن رابطه نقش اساسی دارد.
*حکمت‌نامه کودک،ص259،نشردارالحدیث »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۷     ۲۰:۵۰

پیامک اهمیت روزجمعه

« خانواده/پیامبراعظم(صلی الله علیه وآله):
برای کودکانتان گوشت بخرید و روزجمعه رابه یادآنان بیاورید.
مستدرک الوسائل،ج6،ص99،ح6525 »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۳     ۱۶:۳۰

پیامک شادکردن کودکان

« خانواده/پیامبرمهربانی(صلی الله علیه وآله):خانه‌ای دربهشت است که (خانه)شادی نام دارد. جزکسی که کودکان راشادکرده باشد واردآن نمی‌گردد. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۹     ۲۰:۵۰

پیامک منزلت دختران

« خانواده/پیامبررحمت(ص) :دختران(خود)راناخوش ندارید؛زیراآنهامونس‏هاى گرانبهایى هستند...این دخترانندکه دلسوزو مددکارو بابرکتند. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۶     ۲۰:۵۰

پیامک نتیجه عدم محبت کافی به فرزند

« خانواده/ آیت‌الله جوادی آملی:
...پدرومادری که کودک خودراازعطوفت ومهروگرمی خانواده محروم نموده،اورابه مهدکودک می‌سپارند،کودک آن دو،نیزدربزرگسالی پدرومادر خودرابه خانه سالمندان می‌سپرد. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۳     ۲۰:۵۰

پیامک اهمیت نقش مادر در تربیت

« خانواده/مرحوم آیةالله فلسفی: نوازشهای اختصاصی که درکودک ایجادشادمانی وانبساط می‌کندتنهادردامن مادراست ونه درکودکستان.
بچه‌ای که بین صدنفرکودک زندگی غیرمستقلی دارد،شخصیت واستقلال فردی راکه ازتمایلات مهم بشری است،درک نخواهدکرد... »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۲     ۲۰:۵۰

پیامک زمان مکروه فرزندخواهی

« خانواده/!!!
امشب،شب نیمه ماه(ازاوقات مکروه فرزندخواهی)است! »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۸     ۲۰:۵۰

پیامک بهترین بهره مومن

« خانواده/امام رضا(علیه‌السلام):بنده مؤمن،هیچ بهره‌ای نبرده است که بهترازهمسرخوب وشایسته‌ای باشدکه هنگام حضورشوهرمایه خوشحالی اوودرغیاب شوهرنگهدارناموس ومال اوباشد.
*مسندالامام الرضا(علیه‌السلام)،ج2،ص256 »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۵     ۲۰:۵۰

پیامک گشاده‌رویی با خانواده

« خانواده/حاج اسماعیل دولابی:وقتی میخواهیدازمنزل خارج شویداهل خانه راخشنودکنیدوبیرون بیایید.وقتی هم خواستیدواردخانه شویدبیرون درب استغفارکنیدوصلوات بفرستیدوهرناراحتی که داریدبیرون بگذاریدوباروی خوش داخل شوید.اهل خانه هم باروی خوش به استقبال شمابیایند.کمال زن ومرددراینست »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۱     ۱۳:۵۰

پیامک ادب درمقابل والدین؛ مقدمه ادب دربرابر امام زمان(عج)

« خانواده/استادپناهیان:انسان دردرجه اول بایدیادبگیرددرمقابل پدرومادرش باادب باشدتابعدنوبت به حفظ ادب واحترام نسبت به امام زمان(ع)برسد.بهترین شیوه برای تذکربه فرزنداینست که پدرخانواده به اوتذکربدهدکه احترام مادرش راحفظ کندومادرنیزبه فرزندیاددهدکه احترام پدررارعایت نماید. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۷     ۰۹:۱۵

پیامک زمان مکروه فرزندخواهی

« خانواده/!!!
امشب،شب آخرماه وفرداشب،اول ماه می‌باشد.
سفارش رسول خدا(صلی الله علیه وآله):ای علی!باهمسرخوددرآغازماه ومیانه وپایان آن آمیزش نکن؛چراکه دیوانگی وجذام وبی‌خردی باشتاب به سراغ همسروفرزند میرود. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۴     ۲۰:۵۰

پیامک وظیفه همسران

« خانواده/امام خامنه‌ای(مدظله): زن وشوهربایدسعی کنندکه یکدیگررااصلاح کنند.نه مثل یک آقابالاسرکه مرتب به دیگری نیش بزند؛نه! مثل یک پرستار،یک مادروپدردلسوز...هردوکوشش کنیدیکدیگررامتدین،درراه خدا،درراه اسلام،درراه حقیقت،درراه امانت وصداقت نگهداریدومانع ازانحراف ولغزش شوید. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱     ۲۰:۵۵
پیامک موجود نيست!

پیامک کجایید ای شهیدان خدایی

« شهادت/
کجایید ای شهیدان خدایی
بلاجویان دشت کربلایی
کجایید ای سبک روحان عاشق
پرنده‌ تر ز مرغان هوایی
کجایید ای در زندان شکسته
بداده وام داران را رهایی(مولانا) »  
۱۳۹۳/۶/۲۳     ۲۳:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/وصیتنامه‌اش را باز کردم. چشم‌هایم را پاک کردم. نوشته بود: «پدر و مادر عزیزم من زکات فرزندان شما بودم که با طیب خاطر پرداختید. حالا به فکر خمس باشید.» »  
۱۳۹۳/۶/۱۸     ۱۰:۰۰

پیامک خمپاره ها هم چشم دارند...

« شهادت/منتظر بودم امتحانها تموم بشه همراهش برم جبهه.بعضی حرفهاش رو نمیفهمیدم.میگفت:"خمپاره ها هم چشم دارند."نشسته بودیم وسط محوطه،داشتیم قرآن میخوندیم.صدای سوت خمپاره اومد.هر دوخوابیدیم زمین،گردوخاک که خوابید،بلند شدم،اما او نه.تازه فهمیدم خمپاره ها هم چشم دارند... »  
۱۳۹۳/۶/۱۵     ۱۰:۰۰

پیامک عملیات کربلای 2

« شهادت/عملیات کربلای2دراواخر سال چهارم جنگ درچنین روزی انجام شد.ازجمله ویژگیهای مهم این عملیات حضوریک گردان ازاسیران داوطلب عراقی بود.دومین ویژگی شهادت شهیدمحمودکاوه فرمانده شجاع ودلاورلشکر ویژه شهدابود »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۰     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت هنرمردان خدا و راز سربه مهری است میان عاشق ومعشوق. رخشان چراغی است در امتدادنگاه افلاکیان خاکی؛همانان که راه صدساله رایک شبه پیمودندو ازبقعه‌ی فنا به خطه‌ی بقاخرامیدند و عرش را بهتر از فرش یافتند »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۶     ۱۰:۰۰

پیامک شهید اندرزگو

« شهادت/شهیدسید علی اندرزگو چریک سرخی که هرسپیده راباوضوازاقیانوس عظیم قرآن ونهج البلاغه آغاز میکردو سرود صبحگاهش زیارت عاشورا بود.ازاین رو مجاهدی شد که نامش لرزه بر اندام شغالان امنیتی طاغوت می انداخت »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲     ۱۰:۰۰

پیامک حفظ جوانان اسلام

« شهادت/شهید زین العابدین بهزادی:پروردگارا!این جوانهای اسلام را از سه چیز دور نگهدار وسوسه های شیطانی هواهای نفسانی غرور و نادانی. »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۳۰     ۱۰:۰۰

پیامک اصلا چرا زندگی کنیم؟//نامه شهید علم الهدی به خواهرش

« شهادت/ما تمام تلاش و ناراحتی هامان و رنج ها و حتی نوع احساسهامان در اینست که بهتر زندگی کنیم, به جای اندیشیدن به اینکه چگونه باید زندگی کنیم و چرا? زندگی یعنی چه? تلاش برای چه? اصلا چرا زندگی کنیم?..(قسمتی از نامه شهید علم الهدی به خواهرش) »  
۱۳۹۳/۶/۲۱     ۱۰:۰۰

پیامک محمود کاوه

« شهادت/محمود کاوه جنوب زیاد نماند دو ماه شاید هم کمتر آنجا چمران را دیده بود همراش جنگیده بود می گفتند چمران گفته :این جوون با این جسارتی که داره به درد کردستان می خوره. »  
۱۳۹۳/۶/۱۷     ۱۰:۰۰

پیامک پاسدار امام زمان

« شهادت/ فقط و فقط زیر عکسم بنویسید: پاسدار امام زمان(عج)بود.
#شهید صادق کلهر-وصیت نامه »  
۱۳۹۳/۶/۱۴     ۱۰:۰۰

پیامک شهید رجایی

« شهادت/شهیدمحمدعلی رجایی:چیزی که من همیشه در زندان انفرادی با خودم میگفتم این بود که رجایی!همه اش نبایددیگران سرنوشت باشندوتوآنها رابخوانی.یکبار هم تو سرنوشت درست کن و بگذار دیگران بخوانند. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۸     ۱۰:۰۰

پیامک فکه

« شهادت/فکه‌ مثل‌ هیچ‌ جانیست‌!درفکه‌ هرکه‌ آرزومیکردچون مادرش‌ مفقودبماند،پیکری ازاوباز نیامدوگمنام‌ خفت‌.ازفکه‌،بایددرفکه‌ سخن‌ گفت‌. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۴     ۱۰:۰۰

پیامک ازاین پست ها ودرجه ها چیزی در نمی آد!!!

« شهادت/آن وقتهامحل خدمت من،لشکر8نجف اشرف بودبانیروهای سرباززیادسروکارداشتم.یه روزحاج احمدکاظمی بهم گفت:اگه توی پادگانت،دوتاسربازرونمازخون وقرآن خون کردی،این برات میمونه؛ازاین پست هاودرجه هاچیزی درنمی آد »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۳۱     ۱۰:۰۰

پیامک جنگ در برابر ضد انقلاب

« مرداد59جنگ در2جبهه پاوه ومریوان ودفاع ازمردم درمقابل ضدانقلاب وعراق!
احمدمتوسلیان بابچه هایش آنروزهادلاورانه درمقابل ضدانقلاب ایستادند »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۸     ۱۰:۰۰
پیامک موجود نيست!

پیامک ولایت

« ولایت/رهبری:متأسفانه برخی از مسلمانان اعم از شیعه و سنی، از روی غفلت، با تهمت‌ زنی‌ ها و دروغ‌ پردازی‌ ها به دشمنان امت اسلام کمک میکنند و در خدمت منافع آمریکا و صهیونیسم قدم برمیدارند/مسلمانان باید با هوشیاری و همدلی،حربه‌ دشمن را از دست او بگیرند(16-6-93) »  
۱۳۹۳/۶/۲۴     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
کشور باید قوی شود تا در پدید آوردن نظم جدید جهانی ایفای نقش کند/
علم، اقتصاد و فرهنگ عناصر کلیدی قوی شدن کشورند.رشد جمعیت و افزایش نسل جوان بر اقتدارملی مؤثر است.فرهنگ از همه مهمتر است(رهبری-93) »  
۱۳۹۳/۶/۱۸     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
جنگ اخیر غزه از نمونه‌ های معجزه‌ آساست/ یک منطقه‌ ی کوچک با توانایی‌ های محدود کاری کرد که رژیم صهیونیستی به عنوان نماد قدرت غرب به زانو درآمد.(رهبری-13/6/93) »  
۱۳۹۳/۶/۱۵     ۱۹:۰۰

پیامک مقاومت ملت ایران

« ولایت/رهبری:ملت ایران،به فضل پروردگاردرمقابل همه‏ فشارهاوتهدیدهاى دشمنان مقاومت کرده است؛آنهم مقاومتى بسیارباعظمت وباشکوه.همین مقاومت شماست که ملتهاى دیگرراامیدوارنگه داشته است.دشمن میخواهداین مقاومت رادرهم بشکنداینکه میبینیدسردمداران استکبارجهانى،پیوسته شعارمیدهند«مامایلیم باایران روابط داشته باشیم»اظهاراتى ریاکارانه وخلاف حقیقت است »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۰     ۱۹:۰۰

پیامک فراخوانی به زهد

« ولایت/به نظرماامروززمانى است که بایستى جامعه رابه زهدفرابخوانیم‏؛زیرابه سمت تموّل پیش میرودوثروت درکشورروبه ازدیاداست و جایى است که چنانچه کسانى اهل دنیاباشند،مى‏ توانند ثروت راازطُرق مختلف به دست آوردندوآنرا «على غیر حلّه»کسب وخرج کنندواگرجمع ‏آورى ثروت ازطریق حلال هم باشد،مفتون دنیاودچارعاقبتهاى‏ سوءافتنان شوند(1374) »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۵     ۱۹:۰۰

پیامک صلح یا تسلیم به ظلم

« ولایت/رهبری:آن باباهم درآنجابراى مااسلام‏ شناس شده است ومیگوید:«قرآن گفته است که صلح کنید»این صلح است؟این صلح رااسلام وقرآن گفته است انجام دهید؟!اینکه کسى به دیگرى ظلم کندوبعدمظلوم راوادارکنندکه ظلم اورابپذیردبدون اینکه ازطرف ظالم اندک انعطافى به وجودآیدوازظلم خودکم کنداین صلح است یاننگ است؟! این تسلیمِ به ظلم است »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۳۱     ۱۹:۰۰

پیامک دشمنی تمام نخواهد شد

« ولایت/رهبری:آنچه تمام نخواهدشد،بغض وعناداستکبارباماست.ممکن است روزى احساس کنندفایده‏ نداردوحمله وتهاجم رامتوقف کنند.ممکن است روزى قدرت نظام جمهورى اسلامى،خیلى‏ هارادرسطح عالم به اظهاردوستى وهمراهى وادارکند؛اماممکن نیست که هیچ‏وقت دشمنىِ سلسله‏ جنبانان استکبارعالم وشیطان صفتان گمره‏ سازراه بنى‏ آدم نسبت به انقلاب ازبین برود. »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۹     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/ تﻌﺒﯿﺮ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻔﺴﺮ ﻗﺮآﻥ ﺣﻀﺮﺕ آﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺟﻮﺍﺩﯼ آﻣﻠﯽ(ﺩﺍﻣﺖ ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ)دﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺭﻫﺒﺮ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ:
ﻣَﻦَّ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺸﻔﺎﺀﮐﻢ:
ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻨﺖ نهاد. »  
۱۳۹۳/۶/۲۰     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
رهبری: اختلاف سلیقه نباید وحدت را در کشور از بین ببرد/همه باید از مسئولان حمایت کنند/حمایت،منافاتی با ایراد داشتن به قوا ندارد/ کسی با انتقاد و طرح نقاط ضعف،مخالف نیست اما نباید تخریب صورت گیرد. »  
۱۳۹۳/۶/۱۷     ۱۹:۰۰

پیامک توصیه های اخلاقی-مقام معظم رهبری

« ولایت/ رهبری: اولین و مهم‌ترین قدم خودسازى اینست که انسان به خود و به اخلاق و رفتار خود با نظر انتقادى نگاه کند .عیوب خود را با روشنى و دقت ببیند و سعى در برطرف کردن آن‌ ها داشته باشد. این از عهده‌ ی خود ما برمی آید و این تکلیفى بر دوش ماست(1380) »  
۱۳۹۳/۶/۱۴     ۱۹:۰۰

پیامک بی ارادگی ملت ها

« ولایت/رهبری:آن عاملى که ملتهارادرمقابل قدرتهاضعیف مى‏ کند،بى‏ ارادگى خودِملتهاست.اگرملتى بااراده حرکت کند،به خدامتّکى باشدودستورالهى رااطاعت نماید،هیچ قدرتى نمى‏دتواند مویى از سرِ اوکم کند.(1373) »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۷     ۱۹:۰۰

پیامک توجه به نماز

« ولایت/رهبری:تجربه‏ هاى روزگارنشان دادکه بى‏ اعتنایى به نماز،چه برسریک انسانى وچه برسرجهادانسانهامى ‏آورد؛هم جهادراتعطیل مى‏ کند،هم جهت مبارزه راازجهادبودن خارج مى‏ کندوبه مبارزه‏ براى قدرت وبراى هواى نفس تبدیل مى‏ کند.آنچیزى که مبارزه‏ یک انسان وچالش یک امت رارنگ جهادومعناى جهادمى‏ بخشد،همان توجه به خداست، که قوامش به نمازاست(1385) »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲     ۱۹:۰۰

پیامک روز جهانی مساجد

« ولایت/رهبری:سفارش اینجانب آن است که مسجد رانیزهمچون دلهاى جوان‏،پاکیزه وپیراسته،ولبریزازشوروانگیزه ونشاط کنید.مسجدنیزبایدکانونى باشدکه مشکات نمازدرآن بدرخشدونورمعرفت ومحبت وانس وصفاازآن ساطع شود(1388) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۳۰     ۱۹:۰۰

پیامک دونکته در انقلاب ما

« ولایت/امام خامنه ای:تاریخ کوتاه انقلاب ماسرشارازحوادثى است که هرکدام ازآن‏ها به تنهایى ملتى رابه تفکروتأمل وادارمى‏ کند.درهمه‏ این رویدادها،دونکته‏ روشن مشاهده مى‏ شود:اول،خباثت دشمن؛ودوم،مقاومت وایمان عمیق وکم‏ نظیرملت مسلمان وبااخلاص ما(1368) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۷     ۱۹:۰۰
پیامک موجود نيست!
فروشگاه اینترنتی حریم ریحانهSMS *** ساپکا *** SMSوب سایت تخصصی دختران و بانوان ایرانیپایگاه اطلاع رسانی رجارجبیه، وابسته به بیت حضرت آیت الله سید علی گلپایگانی (ره)نگین ارتباط ، سرویس های ارزش افزوده پیام کوتاهراسخونراز تی.ویفروشگاه فرهنگ پایداریباشگاه افسران جوان جنگ نرم
PageRank Checking Icon