Google+

پیامک تقوای الهی

« ازخودتاخدا/امام حسین(ع):شمارابه تقوای الهی سفارش میکنم.هرکس ازخداپرواکند،خداوندتضمین کرده که اوراازآنچه نمی پسندد،به آنچه می پسندد،متحول سازد.(تحف العقول،ص 170) »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۳۰     ۲۲:۰۰

پیامک نیازهای مردم؛ نعمت الهی

« ازخودتاخدا/امام حسین(ع):بدانیدکه نیازمندیهای مردم به شما،ازنعمتهای الهی برشماست.پس ازاین نعمتهاخسته نشویدکه هرآینه به سوی دیگران سوق یابد.(مستدرک الوسائل،ج12،ص209) »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۲۶     ۲۲:۰۰

پیامک صله رحم

« ازخودتاخدا/امام حسین(ع):هرکس ازتأخیرمرگش وافزایش روزی اش خوشحال می شود،پس به خویشاوندان خودرسیدگی وسرکشی کند.(بحار الانوار،ج 74،ص 91) »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۲۲     ۲۲:۰۰

پیامک سرودن شعر در وصف اهل بیت

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):هرکس درراه ماوبراى ما یک بیت شعر بسراید، خداوند براى او خانه اى در بهشت، بنا مى کند.
(وسائل الشیعه،ج 10، ص467) »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۸     ۲۲:۰۰

پیامک وحی خداوند متعال به داوود (ع)

« امیرالمومنین(ع):خداوندبه داوود(ع)وحی نمود:ای داوود،تواراده میکنی ومن هم اراده میکنم ولی فقط اراده من تحقق مییابد.پس اگرتوتسلیم اراده من شوی،من آنچه راکه تواراده کرده ای به تومیدهم.واگرتسلیم اراده من نشوی،تورادرآن چیزی که اراده کرده ای،دچاررنج وتعب میکنم وبازهم فقط اراده من تحقق مییابد »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۶     ۲۲:۰۰

پیامک گریه اهل بیت بر امام حسین(ع)

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):امام زین العابدین(ع)بیست سال(به یادعاشورا)گریستندوهرگزطعامى پیش روى اونمى گذاشتندمگراینکه گریه میکردند(بحارالانوار،ج 46،ص108) »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۳     ۲۲:۰۰

پیامک اهمیت گریه

« ازخودتاخدا/آیت الله بهجت:پس قهراًاین کسانی که می‌گویند:این مداحی چیست؟مصیبت‌خوانی چیست؟اشک ریختن چیست؟اینقدراحمق هستندکه نمی‌فهمنداین اشک طریقه تمام انبیابودبرای شوق لقاءالله،برای تحصیل رضوان‌الله،ومسئله دوستان خداهم ازهمین باب است.محبت اینهاهم اگردرفرح به فرح اینهاودرحزن به حزن اینهااشک آورد،این هم همان‌طوراست. »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۱     ۲۲:۰۰

پیامک ترس از گناه

« ازخودتاخدا/امام سجاد(ع):ازخوشحال شدن به گناه بپرهیز،چراکه خوشحالی ازانجام گناه،ازارتکاب گناه بدتر است.
(کشف الغمه، ج 2، ص 108) »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۲۸     ۲۲:۰۰

پیامک نماز اول وقت

« ازخودتاخدا/آیةالله جاودان:نمازاول وقت خیلی اثردارد.یک اثرش اینست که آدم توانایی مقابله باگناه پیدامیکند.شیطان نمی توانداوراغرض کند.دقت کنید.دیگراینکه عاقبت به خیری می آورد.نمازدرست واول وقت عاقبت به خیری می آورد.ببینیدتمام اینهایی که میگویم عین متن حدیث است. »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۲۴     ۲۲:۰۰

پیامک استجابت دعا

« ازخودتاخدا/آیةالله بهجت:فرضاًماازخداخانه می‌خواهیم،اماخدابه مصلحت مانمی‌داند،چه می‌کند؟آیاباطل میکنددعای مارا؟خیربالاترازخانه به مامیدهد؛به مَلک میفرماید:چند سال برعمراین شخص بیافزا.این بیچاره خیال میکنداین همه زحمت کشید،آخراثری ازخانه ودعای خودش ندید،دعایش مستجاب نشد،امانمیداندبالاترازاستجابت این دعارابه اوداده‌اند،ولی اونمیفهمد »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۲۰     ۲۲:۰۰

پیامک مومن کاربد نمی کند که عذخواهی کند

« ازخودتاخدا/امام حسین(ع):کاربدى مکن که ناگریزازعذرخواهى باشی،زیراانسان باایمان،نه بدى میکندو نه عذر مى خواهد؛ ولى منافق همه روز بد مى کند و پوزش مى طلبد.(تحف العقول، صفحه 177.) »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۷     ۲۲:۰۰

پیامک زیارت امام حسین(ع)

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):کسیکه به زیارت قبرامام حسین نرودوخیال کندکه شیعه ماست وبااینحال وخیال بمیرداوشیعه ما نیست واگرهم ازاهل بهشت باشدازمیهمانان اهل بهشت خواهد بود.
(کامل الزیارات،ص 193) »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۴     ۲۲:۰۰

پیامک شب عاشورا

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):کسى که شب عاشورارادرکنارمرقدامام حسین(ع)سحرکند،روزقیامت درحالى به پیشگاه خداخواهدشتافت که به خونش آغشته باشد،مثل کسیکه درمیدان کربلاودرکنارامام حسـین(ع)کشته شده باشد.(وسائل الشیعه،ج10،ص372) »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۲     ۲۲:۰۰

پیامک مجالس اهل بیت

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع)از فضیل پرسید: آیا دور هم مى نشینید و حدیث و سخن مى گویید؟گفت: آرى،حضرت فرمودند:
این گونه مجالس را دوست دارم، پس امر(امامت) ما را زنده بدارید.خداى رحمت کند کسى را که امر و راه ما را احیا کند.
(وسائل الشیعه، ج 10، ص392) »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۶     ۲۲:۰۰

پیامک اعمال شب اول صفر

« مفاتیح/ازجمله کارهایی که بایددرشب اول ماه صفرانجام دهیم:
2رکعت نمازیست که درشب اول هرماه سفارش شده(درهررکعت: حمدوسوره انعام) و بعدازنمازهم، دعاکردن برای ایمنی ازهرگونه ترس ودردی! »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۲     ۲۱:۰۰

پیامک سوره نصر

« مفاتیح/آیامیدونستى که خوندن *سوره نصر*درنمازها،باعث نصرت و پیروزى بر دشمناست؟ »  
۱۳۹۳/۹/۱     ۱۷:۰۰

پیامک روزه 3 روز ماه حرام

« مفاتیح/معصوم(ع):«ثواب روزه سه روزمتوالی*5 شنبه، جمعه،شنبه*درماه حرام معادل 900سال عبادت است.»این هفته هم می آیدومیگذردازدست ندهید... »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۲۸     ۱۹:۳۰

پیامک ساعات روز

« مفاتیح/اگه به*باب اول حاشیه مفاتیح*سری زده باشی حتمادیدی که چقدرجالب روزبه12ساعت تقسیم وهرساعت هم به یکی ازائمه اطهار(ع)نسبت داده شده ودرضمنش دعایی اومده که راه بسیارخوبی برای توسل به اون امام بزرگواره..(البته که منظوراز ساعت دراینجا،چیزی غیرازمحاسبات ریاضی ماست!) »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۲۴     ۱۲:۰۰

پیامک تلاوت آیت الکرسی

« مفاتیح/رسول خدا(ص):یاعلى!برتوبادبه تلاوت کردن*آیة الکرسى*بعدازهرنمازواجب،به درستى که محافظت نکنندبرآن مگرپیامبران یاصدیقان یاشهیدان »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۲۰     ۱۷:۰۰

پیامک زیارت اموات

« مفاتیح/امام باقر(علیه السلام)فرمودند:
زیارت کنیدمردگان رادرروزجمعه! چراکه می‌دانندکیست که به زیارت ایشان رفته وشادمی‌گردند. »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۶     ۰۷:۳۰

پیامک روزه ماه حرام

« مفاتیح/برطبق روایت ثواب روزه سه روزمتوالی*5شنبه، جمعه، شنبه*درماه حرام(ازجمله محرم) معادل 900سال عبادت است! »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۴     ۱۸:۴۵

پیامک ورود به ماه صفر

« مفاتیح/ازامشب وارد ماهی شدیم که به نحس بودن معروفست وبهترین راه برای رفع نحوست آن،صدقه دادن و خواندن ادعیه و استعاذات وارده است. »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۲     ۱۹:۳۰

پیامک اداب خوابیدن

« مفاتیح/چهارسفارش رسول خدا(ص)به حضرت زهرا(س)،براى وقت خوابیدن:
1.خواندن3مرتبه سوره توحید(معادل ثواب ختم قرآن)
2.فرستادن صلوات برتمامى انبیاء(براى موردشفاعت قرارگرفتن ازطرف آنها)
3.استغفاربراى مؤمنین(جهت خوشنودى ایشان ازما)
4.ذکرتسبیحات اربعه(معادل ثواب حج وعمره نمودن) »  
۱۳۹۳/۸/۳۰     ۲۱:۳۰

پیامک خواندن اذان و اقامه

« مفاتیح/امیرالمؤمنین(ع):هرکس بااذان واقامه نمازبخواند،صفی ازفرشتگان خدادرپشت سراوبه نمازمی‌ایستندکه دوطرف آن(اول وآخرآن صف)دیده نمی‌شودوکسیکه تنهابااقامه نمازبخواندتنهایک فرشته درپشت سراونمازخواهدخواند »  
۱۳۹۳/۸/۲۶     ۱۷:۰۰

پیامک اعمال روز جمعه

« مفاتیح/درروایت آمده است حضرت امام زین العابدین(علیه السلام)هنگامی که صبح روزجمعه فرامی رسیدتاظهرآیةالکرسی میخواندندوچون ازنمازهافارغ میشدندشروع میکردندبه خواندن«إناأنزلنا». »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۲۳     ۰۸:۳۰

پیامک شفای بیماری

« مفاتیح/اگرخدای نکرده سرماخوردیدیابه بیماری دیگری گرفتارید،توصیه میکنم دعایی که جبرئیل هنگام بیماری حسنین(ع)به پیامبر(ص)آموخت رابخوانید(حاشیه مفاتیح/باب سوم)یا دست خودرا برموضع دردگذاشته وآیه82سوره إسراء رابخوانید،خواندن 70 بار سوره حمد جهت شفا نیزبسیارموثر است. »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۸     ۱۹:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« مفاتیح/امام صادق(ع)درهرشب جمعه انارمیل میکردندومیفرمودند:«هرکه دروقت خوابیدن اناربخورد،تاصبح درنفس خودایمن باشد»
بیادداشته‌باشیدکه هنگام خوردن،کسی رادرانارخودشریک نکنیدوحتی دانه‌ای ازآن راازدست ندهید »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۵     ۱۹:۳۰

پیامک اعمال روز عاشورا

« مفاتیح/شایسته است روزعاشورا،کاردنیارا رهاکنیم،مشغول گریه وعزاشویم،به عزاداران آب دهیم وصدبارتوحید،زیارت عاشوراو1000بارذکر«اللّهم العن قتلة الحسین(ع)»بخوانیم.
روزه مکروه است ولی امساک از خوردن و آشامیدن مستحب! »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۳     ۰۷:۳۰
پیامک موجود نيست!

پیامک زمان مکروه فرزندخواهی

« !!!
امشب شب آخرماه وفردا شب اول ماه ازاوقات مکروه فرزندخواهی میباشد. »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۱     ۱۹:۳۰

پیامک اوصاف بهترین زنان

« درروایاتی پیامبراکرم_ص_بعضی ازاوصاف بهشتی ترین زنان راچنین بیان فرموده اند:زنانی که نسبت به کودکان خویش مهربان ترندوحقوق همسران خویش رابیشتررعایت میکنند..زن پارسایی که نسبت به شوهرش پرمیل وپرشهوت باشد. »  
۱۳۹۳/۸/۲۹     ۲۰:۵۰

پیامک مسئولیت زن ومرد دربرابرخانواده

« پیامبراعظم(ص):مردسرپرست خانواده است ودرباره آنان ازاو سؤال می‌شودو زن سرپرست خانه شوهرش و فرزندان اوست ودرباره آنان از وى سؤال می‌شود. »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۲۵     ۲۰:۵۰

پیامک حق زن بر مرد

« خانواده/امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)می‌فرمایند:
زنان به نزد مردان به امانت گذارده می‌شوند.مالک نفع وضررخودشان نیستند.آنهانزدشماامانت‌های خداهستند.آزارشان نرسانیدوبرآنهاسخت نگیرید.
*مستدرک الوسائل،ج2،ص551 »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۹     ۲۰:۵۰

پیامک همسر و فرزند قره عین

« *ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما (فرقان/74)
خدایا همسر و فرزندانی به من بده که نور چشمم باشند.*
مفسران در معنای «قرة اعین» میگویند، وقتی کسی را آنقدر دوست داشته باشی که با دیدنش اشک شوق در چشمت جمع شود، عرب به این می گوید: قرة اعین »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۴     ۲۰:۵۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/استادپناهیان:رعایت احترام پدرومادر درخانواه به قدری مهم واساسی است که می‌توان گفت همین مسأله باعث غربت وشهادت امیرالمؤمنین وامام حسین(ع) شد.مشکل مردم درزمان علی(علیه‌السلام)وامام حسین(ع)این بودکه آداب احترام به پدرومادروحفظ حرمت آنهارانمی‌دانستندواین مسأله به سطح جامعه سرایت کرده بودوتبدیل شده بودبه بلدنبودن آداب ولایت‌مداری. »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۹     ۱۱:۰۰

پیامک اهمیت صله رحم

« امام حسین(علیه السلام): صله رحم ازبروزبلاهاومرگ ناخوشایندجلوگیری کرده وروزی رازیادمیکند.
بحارالانوار،ج71،ص89 »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۵     ۲۰:۵۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پیش بینی اینکه طفل امروزدرآینده مهدی یاورخواهدبودیامهدی ستیزویاشخصیتی میان این دو،بستگی مستقیم داردبه اینکه درسنین خردسالی ازچه سینه ای شیرخورده،ازچه لقمه ای تغدیه کرده،دردامان چه کسی پرورش یافته،درچه محیط وفضایی زیسته،باچه روحیات واعتقاداتی معاشرت داشته واطرافیان وی چه تاثیراتی درفکروقلب اوبرجای گذاشته اند؟
*استادمرتضی آقاتهرانی »  
۱۳۹۳/۸/۳۰     ۱۱:۰۰

پیامک توجه ویژه به رشد معنوی فرزند

« خانواده/استادمرحوم آقامجتبی تهرانی:
«اشتغال اصلی والدین بایدتربیت فرزندباشدنه تأمین مادی او...غیرت انسانی والهی اقتضامی­کندفرزندرابه آداب انسانی والهی تربیت کنی...لذاعلی(علیه‌السلام)می­گوید:بیش­ترین کارت رابرای تربیت وبعدمعنوی اوبگذار...خدابه اومی­دهدمثل بقیه حیوانات که برای آنهاروزی می­دهدواین­هاازگرسنگی نمردند!» »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۲۷     ۲۰:۵۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/استادمرتضی آقاتهرانی: تأکید پیشوایان دین بر*ملازمت خانه وخانواده*، نه به معنای انزواگزینی وجامعه گریزی،که به معنای دوری ازفسادهای فراگیراجتماعی وفرار از اخلاق شیطانی دنیازدگان آخرالزمانی، بامحوریت خانه وتربیت خانوادگی است. »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۲۴     ۲۲:۱۵

پیامک مجاهدت فرزندآوری

« امام خامنه‌ای:فرزندآوری یکی ازمهمترین مجاهدتهای زنان ووظایف زنان است؛چون فرزندآوری درحقیقت هنرزن است؛اوست که زحماتش راتحمل میکند،اوست که رنجهایش رامیبرد،اوست که خدای متعال ابزارپرورش فرزندرابه اوداده.. »  
۱۳۹۳/۸/۱۷     ۲۰:۵۰

پیامک تقویت عشق حسینی درنهادپاک کودک

« استادآقاتهرانی: زمان شیردهی رابااشک برغربت ومظلومیت امام حسین(ع)درآمیزیدوازاین راه،روح وجان کودکانتان راباعشق حسینی درمقابل عشقهای غیرخدایی بیمه سازید.این دستورمیتواندباخواندن یاشنیدن روضه امام حسین(ع)یازیارتنامه‌های آن‌حضرت،به‌ویژه زیارت وارث وزیارت عاشورا،عمل گردد. »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۱     ۱۸:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« یکی ازراهکارهای عملی ایجادمحبت ناب مهدوی درنهادپاک کودک اجرای این سنت مؤکدمذهبی،یعنی مراسم تربت‌چشانی(کام‌برداری نوزادباتربت سیدالشهداوآب فرات یاآب باران)،است.
همچنین ازامام صادق(ع)روایت است:گمان نمی‌کنم کودکی باآب فرات کام برداشته شود،مگرآنکه دوستدارمااهل‌بیت گردد. »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۷     ۲۰:۵۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام کاظم(ع)فرمودند:وقتی دختربه6سالگی رسیدجایزنیست مردی که محرم اونیست او را ببوسدو در آغوش بکشد.
(وسائل الشیعه،ج14،ص170،ح6) »  
۱۳۹۳/۸/۳     ۲۰:۵۰
پیامک موجود نيست!

پیامک شعر شهادت

« شهادت/
ما در ره عشق نقض پیمان نکنیم/
گر جان طلبد دریغ از جان نکنیم/
دنیا اگر از یزید لبریز شود/
ما پشت به سالار شهیدان نکنیم/ »  
۱۳۹۳/۹/۲     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
میگفت:ستاره خفت،برمیگردم
وقتی که سحرشکفت برمیگردم
سرتاسر خاک جبهه روبایدگشت
دنبال کسیکه گفت:برمیگردم
توسرخ و سپید میشوی میدانم
سیبی که رسید میشوی میدانم
انگار که بو برده ای از باغ بهشت
آخرـ توشهید میشوی ـ میدانم!
ناگاه نویدی آمد و او را برد
پرواز سپیدی آمد و او را برد
هر بار که رفت باشهیدی برگشت
اینبار ـ شهیدی آمد و او را برد! »  
۱۳۹۳/۸/۳۰     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« مادرم زمانی که خبر شهادتم را شنیدی گریه نکن،
زمان تشیع و تدفینم گریه نکن
زمان خواندن وصیت نامه ام گریه نکن
فقط زمانی گریه کن که مردان ما غیرت را فراموش می کنند و زنان ما عفت را.
(شهید سعید زقاقی) »  
۱۳۹۳/۸/۲۸     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« نمازی که بعد ازآن مرگ بر اسراییل گفته نشود و درآن برائت از صهیونیزم مطرح نباشد مورد رضایت خداوند نیست
شهیدحسین الحوثی-رهبر مبارزان یمن »  
۱۳۹۳/۸/۲۴     ۱۰:۰۰

پیامک در ملکوت اعلی جز شهید زنده نیست

« در ملکوت اعلا جز شهید زنده نیست و حیات دیگران اگر هم باشد به طفیل شهداست.
سید شهیدان اهل قلم »  
۱۳۹۳/۸/۲۱     ۱۰:۰۰

پیامک وطن اصلی سرباز مسلمان

« وطن اصلی سرباز مسلمان، خاکش نیست، کشورش نیست، عقیده اش است.
من به خاطر عقیده ام می جنگم نه چیز دیگر.
شهید حسن آبشناسان »  
۱۳۹۳/۸/۱۸     ۱۰:۰۰

پیامک شهدای گمنام مفقود الاثر نیستند

« شهدای گمنام مفقودالأثر نیستند مفقودالجسدند،  اثرشان هست و هرگز مفقود نشده است.
آیت الله جوادی آملی »  
۱۳۹۳/۸/۱۵     ۱۰:۰۰

پیامک وصیت نامه شهید بهنام مرادی راد

« شهادت/
پیام من به پدر و مادرها این است که بچه های خود را لوس بار نیاورید. از بچه ها میخواهم امام را تنها نگذارند و خدا را فراموش نکنند . به خدا توکل کنند . پدر و مادرها فرزندان خود را اهل مبارزه و جهاد در راه خدا بار بیاورید.
وصیت نامه شهید بهنام مرادی راد »  
۱۳۹۳/۹/۱     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« خدایا،هنگامی که شیپور جنگ طنین انداز می شود،قلب من شکفته شده به هیجان در می آید زیرا جنگ مرد را از نامرد مشخص می کند.
شهید چمران »  
۱۳۹۳/۸/۲۹     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« عکس اول را گذاشت روی میز: این پسر اولم محسن است
عکس دوم را درآورد و گفت: این پسر دومم محمد، دوسال از محسن کوچکتر بود
عکس سوم را در آورد رفت بگوید این پسرسومم... دید شانه های امام میلرزد.
فوری عکسها را جمع کرد زیر چادرش و خیلی جدی گفت: 4 تاپسرمو دادم که اشک شما رو نبینم. »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۲۶     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« خودت را به دست حوادث و جریانها نسپار
چون خدا تو را آفریده است تا به وجود آورنده جریانها باشی
نه تسلیم شونده در برابر جریانها.
شهید بهشتی »  
۱۳۹۳/۸/۲۳     ۱۰:۰۰

پیامک شهید گمنام

« شهید گمنام، یعنی شهیدی که می توانست عقب بیاید اما ماند...
محمد احمدیان »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۲۰     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« باید با صراحت عرض کنم که یکی از آفتهای حیات اجتماعی ما
رواج دعوت زبانی و قلمی و کساد دعوت عملی است.
(شهید دکتر بهشتی) »  
۱۳۹۳/۸/۱۶     ۱۰:۰۰

پیامک آنکه با پای اختیار قدم در طریق کربلا نهاده

« آن که با پای اختیار،
قدم در طریق کربلا نهاده است،
میداند که اسرار،
جز بر سرهای بریده،فاش نخواهد شد.
سید مرتضی آوینی »  
۱۳۹۳/۸/۱۴     ۱۰:۰۰
پیامک موجود نيست!

پیامک ولایت

« رهبر معظم انقلاب: کتاب غذای روح است؛
یک نوشیدنی روح است و چنانچه مقوی باشد،
روح را تقویت می‌کند. »  
۱۳۹۳/۹/۲     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
اگر کسی بدون ایمان و باور عمیق به اهداف، در عرصه‌ی دیپلماسی فعال باشد قطعاً نمی‌تواند موفق شود.عرصه‌ی دیپلماسی مانند میدان جنگ است.واقعیت اینست که میدان دیپلماسی عرصه‌ ی پنجه انداختن است و اگر کسی بدون اعتقاد راسخ به هدف، به این کار اقدام کند یا در همان موقعیت و یا در نهایت شکست خواهد خورد(رهبری-23/5/93) »  
۱۳۹۳/۸/۲۴     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
رهبری:حافظ اگر افتخار نمیکرد به حافظ قرآن بودن،تخلص خودش را«حافظ»نمیگذاشت.او جزو حفاظ قرآن است؛ «قرآن ز بر بخوانم با چهارده روایت»...او میتوانسته با چهارده روایت قرآن را بخواند،که خیلی عظمت دارد.این آشنائی با قرآن،در غزل حافظ مشهود است،برای کسی که آن را بفهمد. »  
۱۳۹۳/۸/۲۰     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
تصور من از آقای بهشتی این است که گناه نمی کرد...نمیخواهم بگویم معصوم بود اما برخوردش طوری بود که تصور می کنم ایشان اصلاً گناه نمی کرد.
رهبری »  
۱۳۹۳/۸/۱۷     ۱۹:۰۰

پیامک گریه بر امام حسین(ع)

« ولایت/رهبری:گفته‏ اندهرسال براى امام حسین‏(ع)گریه کنیدگریه کردن،بمعناى زنده بودن یک مصیبت است؛گویى همین دیروزاتفاق افتاده،انسانى هزاروچندصدسال قبل بشهادت رسیده،چرابایدامروزبراى اوگریه کرد؟گریه‏ مابخاطراینست که اگریاداوباهمه‏ ابعادش درذهن وزندگى وبساط هستى مازنده نماندبتدریج فکروسرانگشت اشاره‏ اوکم‏رنگ خواهدشدچه مابخواهیم وچه نخواهیم »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۱     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
رهبری: مجلس عزای حسین(علیه السلام) باید منشا معرفت باشد »  
۱۳۹۳/۸/۸     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
عزیزان ازخودتان مراقبت کنید.مراد من مراقبت فیزیکی نیست.مراقبت کنید درتهذیب نفس،شما جوانید؛دلهاتان پاک است،دست یافتن به مقامات معنوی و روحی در سنینی که شما هستید،آسانتر است.
رهبری-91/7/12 »  
۱۳۹۳/۸/۶     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
اگر درزمینه‌ی هسته‌ای هم به توافق برسیم،معنای آن این نیست که همه‌ی تحریمها برداشته خواهد شد؛هنوز چیزهای دیگری هم هست؛این همان حرفی است که ما همیشه میگفتیم....هسته‌ای بهانه است؛مسئله‌ی هسته‌ای هم نباشد، یک بهانه‌ی دیگری می‌آورند: مسئله‌ی حقوق بشر هست ... »  
۱۳۹۳/۸/۲۸     ۱۹:۰۰

پیامک جرج جرداق درباره امام خامنه ای

« ولایت/
برداشت جرج جرداق از دیدار با رهبری:ایشان یک انسان متفکر،فرهیخته،دانا،بزرگوار،وارسته و متواضع بود
او پیرو امام خمینی(ره) است و امام خمینی(ره) هم پیرو امام علی(ع) بود.
بصورت کلی می‌توانم بگویم امام خمینی(ره)و امام خامنه‌ ای بر راه و روش امام علی(ع حرکت کرده‌اند. »  
۱۳۹۳/۸/۲۱     ۱۹:۰۰

پیامک اگر خواص بد فهمیدند دیر فهمیدند...کربلا ها در تاریخ تکرار خواهد شد

« اگر خواص امری را که تشخیص دادند به موقع و بدون فوتِ وقت عمل کنند، تاریخ نجات پیدا میکند و دیگر حسین‌ بن‌ علی‌ ها به کربلاها کشانده نمیشوند. اگر خواص بد فهمیدند، دیر فهمیدند، فهمیدند اما با هم اختلاف کردند؛ کربلاها در تاریخ تکرار خواهد شد.
امام خامنه ای »  
۱۳۹۳/۸/۱۹     ۱۹:۰۰

پیامک روضه ی عصر عاشورا به روایت رهبر

« ولایت/
وقتى که زینب رسید آنجا(قتلگاه)...رفت به طرف جسد عزیزش ابى‌ عبداللَه خطاب به جدش پیغمبر صدایش بلند شد:.. اى جد عزیزم،اى پیغمبر بزرگوار یک نگاهى به صحراى گرم کربلا بکن، این حسین توست که در میان خاک و خون مى‌غلتد و افتاده..
قسمتی از روضه عصر عاشورا به روایت رهبر »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۳     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
"اگر همه ما عاشورایی باشیم، زمینه ظهور ولی مطلقِ حق، فراهم خواهد شد"
امام خامنه ای »  
۱۳۹۳/۸/۹     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« امام خامنه ای: درس بزرگ حسین بن علی(ع) هوشیاری و شناخت دشمن است. »  
۱۳۹۳/۸/۷     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/رهبرانقلاب دردیدار مسئولان حج: دیوارکشیدن میان جمهوری اسلامی بابقیه دنیای اسلام یکی ازشگردهای دشمنان اتحادامت اسلامی است/باید از حج بعنوان«محشر امت اسلامی» برای برچیدن این دیوارساختگی استفاده کرد »  
۱۳۹۳/۸/۴     ۱۰:۰۰
پیامک موجود نيست!
پیامک موجود نيست!
فروشگاه اینترنتی حریم ریحانهSMS *** ساپکا *** SMSوب سایت تخصصی دختران و بانوان ایرانیپایگاه اطلاع رسانی رجارجبیه، وابسته به بیت حضرت آیت الله سید علی گلپایگانی (ره)نگین ارتباط ، سرویس های ارزش افزوده پیام کوتاهراسخونراز تی.ویفروشگاه فرهنگ پایداریباشگاه افسران جوان جنگ نرم
PageRank Checking Icon