Google+

پیامک بالاترین لذت

« ازخودتاخدا/آیت الله بهجت:تمام لذتهاروحی است؛وآن چه ازلذات که درطیب[عطر]ویاازراه نساءبه صورت حلال تکویناًمطلوب است،بیش ازآن وبه مراتب بالاتر،درنمازاست.[درمحضربهجت،ج2،ص392] »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۶     ۲۲:۰۰

پیامک ای کمیل...

« ازخودتاخدا/امام علی(ع)فرمودند:
اى کمیل:درمواجهه با هر مشکلى بگو:«لا حول و لا قوّة الاّ بالله» خداوند کفایت آن مشکل رامى کندو هرگاه نعمتى به تو رسید بگو: «الحمدلله» تا سبب فزونى نعمت گردد، و هرگاه روزى تو به تأخیر افتاد، «استغفار کن» که باعث گشایش روزى است!.
(بحار الانوار، جلد 74، صفحه 270.) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳۱     ۲۲:۰۰

پیامک شناخت افراد

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):سه نفرجزدرسه موقع شناخته نمی شوند:حلیم وبردبار،جزدرهنگام خشم شناخته نمی شود،شجاع،جز درهنگام جنگ شناخته نمی شود،وبرادر،جز در وقت نیازمندی شناخته نمی شود.
(تحف العقول، ص315) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۹     ۲۲:۰۰

پیامک براورده شدن حاجات در شب جمعه

« ازخودتاخدا/امام زمان(عج) می فرمایند:
هر کس حاجت و خواسته اى از پیشگاه خداوند متعال دارد، بعد از نیمه شب جمعه غسل کند و براى مناجات با خداوند در جایگاه نمازش قرار گیرد.
(مصباح،کفعمى، ص396 .) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۵     ۲۲:۰۰

پیامک زینت اهل بیت

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع)فرمودند:
ای شیعیان، شما به ما منسوب هستید، پس مایه زینت ما باشید نه مایه آبرو ریزی ما.
(مشکاة الأنوار، ص 67 ) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۳     ۲۲:۰۰

پیامک دروغ حرام است...

« ازخودتاخدا/آیت الله جاودان:مرحوم آقای حاج مقدس بایک دسته جمعیتی به کربلامشرف شدندگذرنامه شان تاروزهشتم محرم بود.همه رفقارفتندیک چیزی گفتندکه دوروزدیگرتاروزعاشوراراهم بمانندوروزیازدهم برگردند.ایشان گفتنددروغ حرام است.زیارت مستحب است.روز هشتم سوارشدوبرگشت... »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۱     ۲۲:۰۰

پیامک شب های ماه رمضان

« ازخودتاخدا/پیغمبراکرم(ص):هرشب ازماه رمضان خداسه بارمی‌فرماید:آیاکسی هست که ازمن درخواستی کندتابه اوبدهم؟آیاکسی هست توبه ورجوع به من بکندتابپذیرم؟کسی هست که ازمن پوزش طلبد؟اینکه لااقل بگوید:خدایا!من بدکردم.همین که بگویدبدکردم،بلافاصله می‌آمرزد.(بحارالأنوار،ج93،ص338) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۴     ۲۲:۰۰

پیامک تعلق ها مشکل سازاست...

« ازخودتاخدا/استادصفائی حائری:تعلق هامشکل سازاست.آدم راگرفتارمیکندونمی گذاردآدم وافی باشد.نمیگذاردانسان به آنچه می گویدوفاکندوسرشارباشد.نمیتواندروی تعهدهایش بایستد.تعلق،تعهدشکن است واین مشکل سازاست(خط انتقال معارف،ص61) »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲     ۲۲:۰۰

پیامک چهار ویژگی فردبا ایمان

« ازخودتاخدا/امام باقر(ع):پدرم امام على بن‏ الحسین(ع)مى‏ فرمودند:هرکس داراى چهار ویژگى باشد،ایمانش کامل است،وگناهانش ازاوخواهدریخت وپروردگارش رادرحالىکه ازاوخوشنوداست ملاقات خواهد کرد:
1-کسى که حق مردم رابه خاطرخدااداکند
2-بامردم راست سخن گوید
3-اززشتی ها پیش‏خداومردم حیاوپرهیزکند
4-باخانواده‏اش بااخلاق خوب برخوردکند
(امالى مفید،ص299) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳۰     ۲۲:۰۰

پیامک اقامه نماز عید

« ازخودتاخدا/درحال حاضروبسط یدولى فقیه،اقامه نمازعیدفطروقربان فقط توسط ولى فقیه ونمایندگان وى که مجازبه اقامه هستندبایدانجام شودیااینکه ائمه جماعات درمساجدوجاهاى دیگرمیتواننداقامه نمایند؟
ج)اقامه نمازعیدبراى‌ غیرمنصوبان ازطرف ولى فقیه به قصدرجا،نه به قصدورود،اشکال ندارداگرچه بهترست که غیرازمنصوب ازطرف ولى فقیه کسى متصدى اقامه آن نشود »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۷     ۰۶:۳۰

پیامک همه بخشیده می شوند...

« ازخودتاخدا/آقامجتبی تهرانی:درروایتی است که:خداونددرهرشب ازماه مبارک رمضان،هنگام افطارهفتادهزارهزارشخص راکه همه مستوجب آتش هستندازآتش نجات می‌دهد؛شب آخرماه رمضان که می‌شود،شب آخرماه رمضان به مقدارتمام آنچه که درماه رمضان ازآتش نجات داده است،نجات می‌‌دهد. »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۴     ۲۲:۰۰

پیامک برای همدیگر دعا کنید

« ازخودتاخدا/آقامجتبی تهرانی:درروایت داردکه به حضرت موسی خطاب شد:تومرابه زبانی بخوان که هرگزمعصیت نکرده‎ای.گفت:خدایا!من چگونه می‌توانم اینکاررابکنم؟بالاخره ازاین زبان خطاصادرشده است.خطاب شد:بگوتادیگران برای تودعاکنند،چون توبه زبان دیگران معصیت نکرده‌ای.چنین سفارشی برای این است که درمورددیگران خیلی دعا کنید؛خداچندهزاربرابربه شما میدهد »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۳     ۲۲:۰۰

پیامک حفظ اعضاو جوارح روزه دار

« ازخودتاخدا/حضرت زهرا(س)فرمود:روزه‌دارى که زبان وگوش و چشم وجوارح خودراحفظ نکرده روزه‌اش به چه کارش خواهدآمد.(بحارالانوار،ج93،ص295) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۵     ۲۲:۰۰

پیامک روزه گرفتن در گرما

« ازخودتاخدا/رسول خدا(ص):روزه گرفتن درگرما،جهاداست(بحارالانوار،ج96،ص257) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳     ۲۲:۰۰

پیامک اعمال شب جمعه

« مفاتیح/ازاعمال شب جمعه:حداقل صدمرتبه ذکرصلوات-وهرکه سوره بنی اسرائیل رابخواندنمیردتابه خدمت حضرت قائم(عج)برسدوازاصحاب آن حضرت باشد! »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۸     ۲۰:۳۰

پیامک ماه شوال

« مفاتیح/شوال اولین ماه ازماه های حج وبه معنای ماهی که اعمال عبادی آن اندک است!
وماهیست که شیطان ازبندرهاشده،پس مراقبه نفس ازاعمال مهم آن است!کوشاباشیدکه هرآنچه از ماه رمضان اندوخته ایددرخودنگه دارید! »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۷     ۰۹:۰۰

پیامک اعمال روز عید فطر

« مفاتیح/ازاعمال روزعیدفطر:غسل،پرداخت زکات فطره وافطاردراول روزپیش ازنمازعیدوبهترآنست که به خرمایابه شیرینى باشدوشیخ مفیدفرمودمستحب است تناول کردن مقدارکمى ازتربت سیّدالشهداء(ع)که شفاست ازبراى هردردى!
وآنکه چون مهیّاشدى ازبراى رفتن بنمازعیدبیرون نروى مگربعدازطلوع آفتاب »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۷     ۰۴:۰۰

پیامک روز اخر ماه مبارک رمضان

« سزاوارست که مردم درآخرین روزازماه مبارک رمضان،بعدازختم قرآن کریم،بخوانند دعای42صحیفه سجادیه را و یابگویند:
*أللّهم اشرَح بِالقرآنِ صَدری واستَعمِل بالقرآن بَدَنی ونَوِّر بالقرآن بَصَری وأطلِق بالقرآن لِسانی وأعِنّی علیهِ ماأبقَیتَنی فَإنّه لاحَول ولاقُوّةَ إلاّ بِک* »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۵     ۱۲:۰۰

پیامک نمازشب 28 ماه رمضان

« مفاتیح/نمازشب28ماه رمضان:6رکعت؛(درهررکعت:حمد،ده مرتبه «آیةالکرسی»،ده مرتبه سوره کوثرو ده مرتبه سوره توحید)وصدمرتبه صلوات بعدازنماز »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۳     ۲۱:۱۵

پیامک شب 23 ماه رمضان

« مفاتیح/«أللهم کن لولیک الحجة بن الحسن...»زمزمه نمودن مداوم دعای سلامتی حضرت صاحب‌(عج)،درتمامی اوقات شب23ماه رمضان،بسیارپرفضیلت است »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۸     ۲۱:۱۵

پیامک اعمال شب 19 رمضان

« مفاتیح/اذکارمخصوص شب19ماه مبارک/امشب از ایام لیالی قدراست!وفراوانی اعمال در این شب بسیار/رجوع کنید به مفاتیح الجنان/«صدمرتبه:أللهم العن قتلةَأمیرِالمؤمنین
صدمرتبه:أستغفرالله ربی وأتوب إلیه»یادتون نشود! »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۴     ۲۱:۱۵

پیامک دعای پیش از طلوع و غروب

« مفاتیح/پیش ازطلوع وغروب آفتاب10مرتبه بگویید:أعوذبالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین،وأعوذبالله أن یحضرون،إنَّ اللهَ هوالسمیع العلیم »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۶     ۱۸:۴۵

پیامک پرداخت فطره

« مفاتیح/یکی ازاعمال امروزپرداخت فطریه است وازمسائل مورد ابتلاء نحوه پرداخت آن است که دراین سوال پرسیده شده است:اگرشخص فطره راکنار بگذارد،میتواندازآن استفاده کندوبعدبه جاى آن مال دیگرى بگذارد؟
مقام معظم رهبری پاسخ فرموده اند:خیر،بایدهمان راکه کنارگذاشته،براى فطره بدهد »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۷     ۰۶:۰۰

پیامک اعمال شب آخر ماه مبارک رمضان

« مفاتیح/اعمال شب آخرماه مبارک رمضان:
غسل،زیارت امام حسین(علیه‌السلام)، خواندن سوره‌های «انعام، کهف، یس»و صدمرتبه«أستغفرالله وأتوب إلیه»، نمازوادعیه وارده(به‌ویژه دعای45صحیفه سجادیه) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۵     ۲۱:۱۵

پیامک دعای روز 28 ماه مبارک رمضان

« مفاتیح/دعای روز28ماه مبارک رمضان:اللهم وفرحظی فیه من النوافل واکرمنی فیه بإحضارالمسائل وقرب فیه وسیلتی الیک من بین الوسائل یامن لا یشْغله الحاح الملحین(خداوندابهره مرازیاد کن درآن ازانجام مستحبات،وگرامیداردرآن به حاضرکردن ویاداشتن مسائل ونزدیک گردان درآن وسیله ام به سویت ازمیـان وسیله‌هااى آنکه سرگرمش نکنداصراروسماجت اصرارکنندگان) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۴     ۱۲:۰۰

پیامک اعمال شب 27 ماه رمضان

« مفاتیح/امشب شب مبارکی است ازاعمال امشب بخصوص غسل واردشده وامام سجاد(ع)این دعارامکررمیخواندندازاول شب تابه آخرشب:أللهم ارزقنی التجافی عن دارالغرور،والإنابة إلی دارالخلود،والإستعدادللموت قَبل حلول الفَوت »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۲     ۲۱:۱۵

پیامک اعمال شب 21 ماه رمضان

« مفاتیح/درشب 21ماه مبارک،علاوه برزیارت امام حسین(ع)،بسیارصلوات فرستادن ونیزبسیارلعن ونفرین فرستادن برظالمان آل محمد(ص)ولعن برقاتل امیرمؤمنان(ع)،ثواب فراوانی دارد.
(ضمنادرمفاتیح‌الجنان،برای هریک ازشبهای دهه آخرماه رمضان،بجاآوردن غسل وقرائت ادعیه مخصوصی واردشده‌است) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۶     ۲۱:۱۵

پیامک فضیلت شب و روز 17 رمضان

« مفاتیح/امشب،شب بسیارمبارکى است.دراین شب،رسول خدا(ص)بالشکرکفّارقریش درسرزمین بدربرخوردکرد،ودرروزهفدهم،جنگ بدرواقع شدوخداوند لشکریان اسلام رابرمشرکین پیروزگردانید،ازاین روعلماگفته اندکه دراینروز،غسل وصدقه وشکرخدابجاآوردن مستحب است وعبادت درشب هفدهم فضیلت فراوانى دارد »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۲     ۲۱:۱۵

پیامک تربیت دینی کودک

« رسول خدا(صلی الله علیه وآله): هرکس کودکی راتربیت کندتا«لااله الاالله»بگوید خداازوی حساب نمی‌کشد.
*مفاتیح الحیاة،ص389 »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۸     ۲۱:۴۰

پیامک جهاد مردان و زنان

« امام باقر(ع): خداوندمتعال برای مردان جهادرامقررداشت وبرای زنان نیزجهادرامنظورداشت وجهادمردان آن است که مال وجان خویش رادرراه خداایثارکنند.ولی جهادزنان آنست که براذیت‌های شوهرو غیرت‌ورزی‌های اوصبرکنند. »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۳     ۱۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« استادمرتضی آقاتهرانی:مهم­ترین راهکارعملی درنهادینه­‌سازی محبت امام زمان(ارواحنافداه)در7سال نخست،فضاسازی مهدوی درداخل خانه است.اگرفرزنددلبندتان شمارادرحال شنیدن دعای جان­فزای ندبه ببیندواشک رابرگوشه چشمان شمانظاره‌گر شود،خودعمیق­ترین تاثیرات وپیوندهای مهدوی رادرروح وجان اوبرجای خواهدگذاشت...درهمه حال بایدفضای تربیتی خانه رامهدوی کنیم! »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲     ۱۸:۰۰

پیامک زمان مکروه انعقادنطفه

« اززمانهای مکروه نزدیکی،شب عیدفطر است که اگرفرزندی آید بسیارشرور گردد. »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۵     ۲۱:۵۰

پیامک لزوم مبارزه با هوای نفس در خانواده

« خانواده/استادپناهیان: خوب بودن پدرومادربرای تربیت فرزندکافی نیست...مهم این است که فرزند در رفتار و گفتار پدر و مادرش، مبارزه با هوای نفس را ببیند تا تأثیر بپذیرد.و الا هرچقدر کارهای خوبی از پدر و مادرش ببیند که این کارهای خوب توأم با«مبارزه با نفس» نباشد ومثلاً ناشی از صفات خوب ژنتیکی آنها باشد، در تربیت فرزند نقش چندانی نخواهد داشت. »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۱     ۲۲:۵۵

پیامک مذمت دروغ

« امام علی(ع):دروغ،چه جدی وچه شوخی،درست نیست ونیزاینکه کسی از شمابه کودکش وعده بدهدووفانکند؛چراکه دروغ(انسان را)به افسارگسیختگی میکشاند. »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۷     ۱۹:۳۰

پیامک احسان به والدین

« امام صادق(علیه‌السلام):احسان به پدرومادراین است که باحالی خوش وشیرین وباصبروحوصله باآنان نشست وبرخاست کنی؛باکسالت وچهره درهم باآنان روبرونشوی؛هرچه نیازدارنداگرچه بی‌نیازباشندبدون اینکه ازتوبخواهندبرایشان فراهم آوری؛وهروقت به دیدنشان میروی،بادست پر بروی!
الکافی،ج2،ص157 »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۲     ۲۲:۱۵

پیامک نقش تربیتی پدر

« استادپناهیان:
خانمی می‌گفت: «من بچه‌های مدرسه رامتقاعدکرده‌ام محجبه شوندولی دخترخودم حجاب درستی ندارد!».
بعدازکمی صحبت معلوم شدکه این خانم درحضوردخترش به پدرخانه بی‌احترامی‌ میکند.پدری که درخانه حرمتش ازسوی خانم خانه،رعایت شودبااشاره خودش میتواندرفتاردخترش راتنظیم کندوچنین پدری وقتی به دخترش محبت کند، دخترش سرشار از محبت خواهد شد...! »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۳     ۱۹:۳۰

پیامک اهمیت دوست داشتن کودکان

« حضرت موسى بن عمران(علیه‌السلام)عرض کرد:پروردگارا!کدامیک ازکارهانزدتوبرتراست؟
خدابه اوفرمود:دوست داشتن کودکان.زیراسرشت آنان بریگانگى من استواراست ومن هرگاه آنان رامى‌میرانم،به رحمت خویش،دربهشت خودمی‌برم. »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲     ۲۱:۳۰

پیامک تاثیرشیربرفرزند

« پیامبراعظم(ص):همسردادن وهمسرگرفتن،ازسنت من است.فرزندبجویید؛چرا که من،فردا به شمابردیگر امت‌ها فراوانى میجویم.درباره فرزندانتان ازشیر زنان بدکاره ودیوانه اجتناب کنید؛چرا که شیر،سرایت می‌کند.
ودرحدیثی دیگرازامام باقر(ع)آمده است:براى شیردادن کودک خود،دایه خوش‌اخلاق استخدام کن وازدایه‌هاى بداخلاق(پرهیز)کن؛زیراشیر(ویژگیهارا)سرایت مى‌دهد. »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۸     ۲۱:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« استادمرتضی آقاتهرانی: یکی ازمهلک‌ترین وخطرناک‌ترین بلاهاوفتنه‌هایی که به علت غیبت امام معصوم زمان بصورت عام وفراگیردامن‌گیرخانه‌هاوخانواده‌های آخرالزمانی میشود،«مخلوط شدن حلال وحرام»و«ناپاک شدن درآمدها»است،که این امرخودمیتواندسرمنشأتمام بدیهاورذایل اخلاقی فرزندان،حتی درخانواده‌های پارساوباایمان گردد.
*کتاب خانواده وتربیت مهدوی،ص194 »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۴     ۱۹:۳۰

پیامک اهمیت شب قدر

« درروایت داریم: پیامبراکرم(ص)درشب23ماه رمضان کمی آب به سر و روی خانواده خود می‌پاشید (تاخواب نروندو ازفیوضات شب قدرمحروم نگردند) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۸     ۱۹:۳۰

پیامک تربیت عبادی فرزندان

« آیت الله حاج آقامجتبی تهرانی:تاقبل ازاین سن(7سالگی) والدین تنهابایدنمازخواندن خودرابه فرزندان نشان می‌دادند؛اماازاین پس بایدبه فرزندخودنمازخواندن راآموزش دهند.اودراین سن وسال به تدریج اماخیلی سریع اعمال عبادی رایادمی‌گیرد. کودک دراین سن ازهرچیزی که می‌بیندعکسبرداری کرده وبه حافظه‌اش میسپارد؛لذابه سرعت«آموزشهای رفتاری»دراواثرمی‌گذارد. »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۴     ۱۸:۳۰

پیامک زمان مکروه نزدیکی

« !!!
زمان قمردرعقرب(وقت مکروه نزدیکی) ازدیشب آغازشده وتاحدودساعت8صبح روزدوشنبه ادامه خواهدیافت! »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۶     ۲۳:۲۰

پیامک نحوه برخورد با اسیر

« شهادت/رفتیم کمپ اسرای عراقی.یه اسیرناراحت ودرهم،کزکرده بودیه گوشه.علی آقارفت سروقتش.اسیرعراقی سفره دلش روبازکردکه:«یه انگشتری یادگاری ازخانواده ام داشتم،یه رزمنده ایرانی به زوراون روازدستم درآورد!»علی آقا،اینروکه شنیدانگشترخودش رودرآوردوکردتوی انگشت اسیرعراقی.یه کمپوت گیلاس براش بازکرد.اسیر عراقی زیروروشده بود(شهیدعلی چیت سازیان) »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۶     ۱۰:۰۰

پیامک آقا اجازه...

« شهادت/من می خواهم درآینده شهیدشوم ..
معلم پریدوسط حرف علی وگفت:ببین علی جان موضوع انشاءاین بودکه درآینده میخواهیدچکاره شوید،بایددرموردیه شغل یاکارتوضیح میدادی مثلاًپدرت چکاره است...آقا اجازه ...شهید »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳۰     ۱۶:۰۰

پیامک سرش میره اما قول نمیره

« شهادت/به مادرقول داده بود برمی گردد...
چشم مادرکه به استخوان های بی جمجمه افتادلبخندتلخی زدوگفت،بچه ام سرش می رفت ولی قولش نمی رفت. »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۹     ۱۶:۰۰

پیامک قبول قطعنامه

« شهادت/رهبری:(قبول)قطعنامه‏ ازطرف امام،بخاطرفهرست مشکلاتى بودکه مسئولین آنروزاموراقتصادى کشورمقابل روى اوگذاشتندونشان دادندکه کشورنمیکشدونمیتواندجنگ رابااین همه هزینه،ادامه دهد.امام مجبور شدوقطعنامه‏ راپذیرفت.پذیرش قطعنامه‏،بخاطرترس نبود؛بخاطرهجوم دشمن نبود؛بخاطرتهدیدامریکا نبود(27تیرسالروز قبول قطعنامه598) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۷     ۱۰:۰۰

پیامک شهید متوسلیان

« شهادت/حاج احمدنام لشگرش رامحمدرسول الله گذاشت تاهروقت که تویادی ازآن کردی صلوات یادت نرود!حالاخودش که جاویدالاثرشدبماندلشگرش هم جاویدالاثرشد.(14تیرماه سالروزاسارت حاج احمدمتوسلیان) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۴     ۱۰:۰۰

پیامک عملیات رمضان

« شهادت/آغازعملیات بزرگ رمضان1361/مجروح بودزودبرش گردانده بودند،والاتشنگی شهیدش کرده بودیک قلپ آب دستش دادیم؛گریه اش گرفت،نتوانست بخوردگفت:«بچه هاخیلی شان ازتشنگی شهیدشدند.عهدکردم تاآخرعمرآب خنک نخورم.» »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۱     ۱۸:۲۹

پیامک مسلمان هوای اسیر را هم دارد

« شهادت/چندساعتی بودحال وهوایش عوض شده بود؛خندان،گریان،خسته و آرام؛انگارهمه این هاراباهم داشت.قمقمه اش رابردبه یکی شان آب داد.گفت:«مسلمان هوای اسیرراهم دارد.»قمقمه به دست رفت سراغ بعدی،که ترکش خمپاره سرش راپراند.(خاطرات رزمندگان عملیات رمضان) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۵     ۱۰:۰۰

پیامک التماس

« شهادت/هم قدگلوله توپ بود
گفتن :چه جوری اومدی اینجا؟
گفت :با التماس
گفتن:چه جوری گلوله روبلند میکنی میاری؟
گفت:با التماس
به شوخی گفتن میدونی آدم چه جوری شهید میشه؟
لبخند زد وگفت :با التماس ..
وقتی تکه های بدنشو جمع میکردن ، همیدم چقدرالتماس کرده بود »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳۱     ۱۰:۰۰

پیامک این همه قربانی برای خدا...

« شهادت/پسراول گفت:مادرجون برم جبهه؟...
گفت:بروعزیزم.
رفت ووالفجرمقدماتی شهیدشد!
پسردوم گفت:مادر،داداش که رفت،من هم برم؟
گفت:بروعزیزم.
رفت وعملیات خیبرشهیدشد!
پدرگفت:
حاج خانم بچه هارفتند،ماهم بریم تفنگ بچه هاروی زمین نمونه،رفت وکربلای پنج شهیدشد!
مادربه خداگفت:
همه دنیام روقبول کردی،خودم روهم قبول کن
رفت ودرحج خونین شهیدشد! »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳۰     ۱۰:۰۰

پیامک عملیات والفجر2

« شهادت/29تیر62آغازعملیات والفجر2دراین عملیات«پادگان‌ حاج‌ عمران»آزادونیروهای‌ ایرانی‌ برشهر«چومان‌ مصطفی»عراق‌ مسلط‌ شدند.ازجمله‌ اتفاقات‌ مهم‌ دراین‌ عملیات،شهادت‌ محمدبروجردی‌ قبل‌ ازعملیات،شهادت‌ مصطفی‌ ردانی‌پورفرمانده‌ لشکر14امام‌ حسین(ع)درحین‌ عملیات‌ وشهادت‌ شهیدذبیح‌الله‌ عاصی‌زاده‌ فرمانده‌ تیپ‌18الغدیرمی‌باشد »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۹     ۱۰:۰۰

پیامک عشق واقعی تویی

« شهادت/خدایا!با تمام وجود درک کرده ام که عشق واقعی،تویی وشهادت بهترین راه دست یافتن به این عشق است.(شهیدحاج احمد کاظمی) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۵     ۱۰:۳۰

پیامک گرمای سوزان

« شهادت/تیر،گرمای خوزستان کلافه کننده است؛متوسط،بالای50درجه.رمضان،23تیر61شروع شد.اسلحه هاکه آفتاب میخورد،راحت پوست دست رامیسوزاند.جنگ سختی بود.آب نبود.خداخدامیکردیم شب شودلااقل آفتاب نباشد(یادی ازعملیات رمضان1361) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۲     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت 72 تن

« شهادت/امام خامنه ای:شخصیتى مثل شهید مظلوم،مرحوم آیت ‏اللّه بهشتى‏ حقاًسیّدشهداى انقلاب اسلامى است وچشم وچراغ این انقلاب واین ملت بود! »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۷     ۱۰:۰۰

پیامک عملیان نصر5

« شهادت/3تیر66عملیات نصر5باهدف پاسخ به شرارتهای عراق درخلیج فارس،بمباران مناطق کردنشین،تصرف بخشی ازارتفاع مسلط بردیزه عراق،رمز:یازهرا(س) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳     ۱۰:۰۰
پیامک موجود نيست!

پیامک تولید داخل

« ولایت/رهبری:بعضی‌هااین رانمیفهمندودرک نمیکنند،یابرایشان نشانه‌ی تولید ایرانی وتولیدخارجی فرق نمیکند؛یاحتی بعکس،به جای اینکه دنبال نشانه‌ تولیدایرانی بگردند،دنبال نشانه‌های تولیدخارجی میگردند؛این انحراف است،این خطا است. »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۶     ۱۹:۰۰

پیامک تروریسم دولتی اسرائیل

« ولایت/رهبری:جالب این‌جاست که چندی پیش،رؤسای هفت دولت صنعتی جهان،نشستند،ریش جنباندندوراجع به تروریسم حرف زدند.آیاشما نمی‌دانیدکه امروزمظهرتروریسم کیست؟!دنبال تروریسم دولتی می‌گردید؟بفرمایید:اسرائیل! چرادرمقابل اقدامات تروریستیِ این دولت ساکت می‌مانیدوحتّی ازآن حمایت می‌کنید؟!چرا دروغ می‌گویید؟!دولت غاصبِ اسرائیل،بلایی جهانی است. »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳۰     ۱۹:۰۰

پیامک دستاوردهای ماه رمضان

« ولایت/رهبری:درروزعید،مسلمانان بایدبه خود نگرندوببینندکه ازضیافت الهی درماه رمضان،چه استفاده وبهره‌یی برده‌اندماه رمضان،ماه خودسازی وتقواست.آیاباروزه وباعبادات درآنماه شریف،توانسته‌ایم برخودمان چیزی اضافه کنیم وخویش رابسازیم،یانه؟امروزبه این حساب رسیدگی کنیدواگردیدیدکه درماه رمضان دستاوردی پیداکرده‌اید،سعی کنیدآن رادرطول سال حفظ کنید »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۷     ۰۷:۱۵

پیامک احساس مسرت از سختی روزه داری

« ولایت/رهبری:دانسته شدکه بعضی‌هابه بهانه‌ی افطار،حرکات وعمل مسرفانه انجام میدهندوبه جای اینکه درماه رمضان وسیله‌ای بشوندبرای نزدیکی روحی به فقراومستمندان،بااین عمل،بااین حرکت،خودرادرلذات جسمانی غرق میکنندنمیخواهیم بگوئیم که اگردرافطار،کسی غذای مطبوعی مصرف کرد،اینکارممنوع است؛نه،درشرع اینهاممنوع نیست؛اسراف ممنوع است،زیاده‌روی ممنوع است »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۳     ۱۹:۰۰

پیامک تولید خشونت در جامعه

« ولایت/رهبری:فیلمهائی پخش میکنیم که خودآن کسانیکه سازنده‌ این فیلمهاهستند،به خودشان هشدارمیدهندومیخواهندخطراین فیلمهاراکه تولیدخشونت درجامعه است،متوقف کنند؛ولی ماداریم اینهارامنتشر میکنیم!اینهامضراست.بچه‌های ماازاول باخنجروباقمه وبااسلحه‌ گرم-البته پلاستیکی‌اش-آشنابشوندانس پیداکنندیادبگیرندخب،اینهاخطرات دارددرجامعه آثارش راهم میبینیم »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۷     ۱۹:۰۰

پیامک طاعت خدا در ماه رمضان

« ولایت/رهبری:دراین هوای گرم،دراین روزهای بلند،بازبان روزه وبااحساس گرسنگی وتشنگی وپرهیزازلذات وهواهای نفسانی،روزرابه اطاعت پروردگارسپری وبسیاری شب رابه دعا،به ذکر،به مناجات،به قیام لله پرداختند.کارمعنوی ومجاهدت بانفس دراین ماه،به صاحبان همت وصاحبان اراده،که شمامردم عزیز هستیدوروزه راتحمل کردید،احساس شادی ومسرت معنوی میبخشد. »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳     ۱۹:۰۰

پیامک تقوا یعنی...

« ولایت/رهبری:دراین روزهاتقوایعنی مراقبت کامل ازگفتاروکرداروحتی خاطرات وخطرات ذهنی،یک تمرین بزرگ برای بقیه‌اوقات وایام سال.امیدوارم دراین ایام ولیالی مبارک این توفیق به همه‌ مادست بدهدکه خودمان راکنترل کنیم،مراقبت کنیم وگفتارورفتارخودمان رامنطبق کنیم باموازین الهی وشرعی »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۹     ۱۹:۰۰

پیامک بی عدالتی تا کجا...

« ولایت/رهبری:این بی‌عدالتی نیست که دستگاههای تبلیغاتی امریکا،گاهی صدها،گاهی دههاناوجنگی امریکایی رادرخلیج فارس،که درهزارهافرسنگ دورترازمحل خودشان مستقر است،ندیده می‌گیرند!آن وقت اگرجمهوری اسلامی،برای دفاع وحفظ مرزهای خودبه عنوان یک حکومت،چند ناوجنگی داشته باشد،فریادشان بلندمی‌شود که این ناوهای جنگی برای تهدیدهمسایگان است! »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳۱     ۱۹:۰۰

پیامک ملت ذلت ناپذیر

« ولایت/رهبری:ماکه بودیم؟ماکجابودیم؟مارادردنیایکروزبه عنوان زایده‌ انگلیس،ویکروزبه عنوان زایده‌ امریکامی‌شناختند!چه کسی معتقدبودکه این ملت میتواندبدون اتکابه هیچ‌کس،بدین‌گونه دردنیابرای خودش عزت درست وانظارجهانی رابه سوی خویش جلب نماید؟بحمدالله درتمام صحنه‌هامشاهده کرده‌ایم که این ملت،ملت بزرگ وجان‌داروپُرخونی است؛زارونزاروذلت‌پذیرنیست »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۹     ۱۹:۰۰

پیامک مهار کردن نفس

« ولایت/رهبری:مهارکردن شهوات بشری وانسانی درطول روز؛اینهاخیلی ارزشمند است.این تمرینهابرای انسان ذخیره‌ای میشودتابتوانددرطول زندگی،بااراده وعزم راسخ،برامیال گمراه کننده‌ی خوددهنه بزندومهارکند.ماافرادبشر،برای مهار کردن نفس خود،به این عزم راسخ احتیاج داریم. »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۵     ۱۹:۰۰

پیامک مهذب بشوید به آداب الله

« ولایت/امام(ره):مهذب کنیدخودتان را،مهذب بشویدبه آداب الله،به سنن الله،اگرچنانچه این نباشیدعلم اثری ندارد.آن نوری که خدای تبارک وتعالی(یقذفه فی قلب من یشاء)اگرمهذب نباشدکسب نخواهدشد.یک فنی است،آن علمی که نورانیت می آوردونوراست وخدای تبارک وتعالی آنراعنایت میفرماید »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۱     ۱۹:۰۰

پیامک اعراض از زندگی رفاه طلبانه

« ولایت/رهبری:روش انقلاب وانقلابیون به تبع آموزش اسلام،اعراض اززندگی رفاه‌طلبانه برای خودبود.برای مردم هرچه میتوانید،رفاه ایجادکنید؛هرچه میتوانید،درآمدملی رازیادکنید؛هرچه میتوانید،درکشورثروت تولیدکنید؛اماخودتان نه.مسئولین لااقل تاوقتی مسئولند،به زندگی رفاه‌طلبی رونکنند. »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۵     ۱۹:۰۰

پیامک فرصت ماه مبارک رمضان

« ولایت/رهبری:دعادرماه رمضان وهمه خصوصیات این ماه مبارک اینست که مارامتذکرمیکند؛ازغفلت بیرون میآورد؛آلودگیهای مارابه مانشان میدهدودربین دعاونمازوتوجه،فرصتی به مادست میدهدکه اشتباهاتی راکه باآنهاانس وخوگرفتیم،بازنگری کنیم وآنهارابشناسیم؛چون گاهی انسان گناهی راعادت کرده که انجام بدهدوتوجه نداردکه این گناه است. »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۳۰     ۱۹:۰۰

پیامک ورود به ضیافت الله

« ولایت/رهبری:خداونددعوت کرده است مارابه اینکه شمابایدواردبشویددراین میهمانخانه واین ضیافت هم جزترک،چیزی نیست.ترک هواها،ترک خودیها،ترک منی ها،منیتها،اینهاهمه دراین میهمانخانه است ومابایدحساب کنیم ببینیم که آیاواردشدیم دراین میهمانخانه یااصلاواردنشدیم،راهمان دادندیانه؟ »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۸     ۱۹:۰۰
پیامک موجود نيست!

پیامک انس باقرآن

« پیامبر (ص) -در روز قیامت از روى شکایت- میگوید :
پروردگارا ! قوم من این قرآن را رها کردند.(30-فرقان) »  
۱۳۹۴/۵/۹     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« امام صادق (ع):
"بسا که یکى از شیعیان ما در آغاز کارى، بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم نمیگوید و به همین خاطر خداوند او را گرفتار چیزى ناخوشایند میسازد تا به شکر و ثناى الهى متوجه گردد و کوتاهی اش را در گفتن بسم اللّه‏، جبران کند."
(التوحید، ص 231) »  
۱۳۹۴/۵/۵     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« اخلاق قرآنی/
"(پسرم!) در راه رفتن، اعتدال را رعایت کن، از صدای خود بکاه (و هرگز فریاد مزن) که زشت ترین صداها صدای خران است."(لقمان/19) »  
۱۳۹۴/۴/۳۰     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« وشماراچه شده که درراه خداانفاق نمیکنید؟درحالیکه میراث آسمانهاوزمین برای خداست[وکسی مالک حقیقی چیزی نیست](حدید/10)
پیامبر(ص)میفرمایند"صدقه قضاءحتمی راازبین میبرد" »  
۱۳۹۴/۴/۲۸     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« از رحمت الهی است که شب و روز را برای شما پدید آورد،تا در شب آرام گیرید و در روزها فضل خدا(نعمتهای او) را با کسب و کار بجویید.(قصص/73) »  
۱۳۹۴/۴/۲۶     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« همانطورکه آیات مابه تورسیدوتوآنهارافراموش کردى،امروز(قیامت)هم همانطورفراموش گردیده‏ اى.وما اینگونه هرکس که افراط کندوبه آیات پروردگارش ایمان نیاورد جزامیدهیم وقطعاعذاب آخرت سخت‏تروپایدارترست(طه126-127) »  
۱۳۹۴/۴/۲۴     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "اگر(درباره ی خلق) به پنهان یا آشکار نیکی کنید،یا از بدی دیگران درگذرید (بسیارمحبوب خداست) که خدا همیشه از بدی ها درمیگذرد"
(نساء/146) »  
۱۳۹۴/۴/۱۹     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« پیامبراکرم(ص):
"دلها مانند آهن زنگ می زند،گفتند صیقل آن چیست؟ گفت یاد مرگ و خواندن قرآن"
#نهج الفصاحه »  
۱۳۹۴/۵/۶     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« اخلاق قرآنی/
"هرگاه به شما تحیّت (سلام و خوش آمد) گویند ، پاسخ آن را بهتر از آن بدهید یا ( لا اقل ) به همان گونه پاسخ گویید! خداوند حساب همه چیز را دارد."
(نساء/86) »  
۱۳۹۴/۴/۳۱     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« و بالهای تواضع خویش را از محبّت و لطف، در برابر آنان(والدین) فرود آر!
و بگو: پروردگارا ! همان‌گونه که آنها مرا در کوچکی تربیت کردند ، مشمول رحمتشان قرار ده!
(اسراء/24) »  
۱۳۹۴/۴/۲۹     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« به وسیله قرآن خواسته های خود را از خدابخواهید
و بادوستی قرآن به خدا روی آورید وبه وسیله قرآن ازخلق خداچیزی نخواهید،
زیرا وسیله ای برای تقرب بندگان به خدا،بهترازقرآن وجودندارد.
بخشی ازخطبه176نهج البلاغه »  
۱۳۹۴/۴/۲۷     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« فردی خدمت پیامبر(ص)رسید وازفقرشکایت کرد،پیامبر(ص)فرمود:هرگاه واردخانه خود میشوی سلام کن حتی اگرکسی درخانه نبود وسوره توحیدرا 1باربخوان »  
۱۳۹۴/۴/۲۵     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "تو تا آن زمان قرآن میخوانى، که تو را (از گناهان) باز دارد.
پس اگر باز نداشت، قرآن نخوانده ‏اى !"
پیامبر اکرم (ص) »  
۱۳۹۴/۴/۲۳     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "بدانیدکه در قرآن خواندنى که با تدبر همراه نباشد، خیرى نیست؛
بدانید که در عبادتى که با فهم و اندیشه توأم نباشد، خیرى نیست"
امام على(ع) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۸     ۰۷:۰۰
پیامک موجود نيست!

پیامک شب مهتابی

« من کزین فاصله غارت شده ی چشم تو ام
چون به دیدار تو افتد سرو کارم چه کنم
یک به یک با مژه هایت دل من مشغول است
میله های قفسم را نشمارم چه کنم؟
#سید حسن حسینی »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۳۰     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« ساعات عمر من همگی غرق غم گذشت‏
دست مرا بگیر که آب از سرم گذشت‏
مانند مرده ‏ای متحرک شدم، بیا
بی تو تمام زندگی‏ ام درعدم گذشت‏
می‏خواستم که وقف تو باشم تمام عمر
دنیا خلاف آنچه که می‏خواستم گذشت‏
#برقعی »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۸     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« با آنکه دلم از غم عشقت خون است
شادی به غم توام ز غم افزونست
اندیشه کنم هر شب و گویم : یا رب
هجرانش چونین است ، وصالش چون است ؟
#رودکی »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۵     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« گفتم عقلم گفت که حیران منست
گفتم جانم گفت که قربان منست
گفتم که دلم گفت که آن دیوانه
در سلسله ی زلف پریشان منست
#عبید زاکانی »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۳     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« حریر نور غریبش، بر این رواق می افتد
اگر چه ماه شبی چند در محاق  می افتد
تو بایدی و یقینی، نه اتفاقی و شاید
تو سرنوشت زمینی، که اتفاق می افتد
#محمد مهدی سیار »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۱     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« بهار سفره ی سبزی ست از سیادت تو/
شب تولّد هستی ست یا ولادت تو؟
تو سرّ مخفی لولاکی و جهان گم بود/
اگر نبود گل افشانی ولادت تو/
(میلاد حضرت زهرا (س) و روز مادر مبارک) »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۱۹     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« فریادکه سوزدل عیان نتوان کرد
باکس سخن از داغ نهان نتوان کرد
اینهاکه من از جفای هجران دیدم
یک شمه به صد سال بیان نتوان کرد
"وحشی بافقی" »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۱۷     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« میرسی و آنقدر شادم که انگاری ز دور
سرنشین قایقی سوراخ، ساحل دیده است.. »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۹     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« به یک پلک تـــو مـی‌بخشم تمـــام روز و شب‌ها را
که تسکین می‌دهد چشمت غم جانسوز تب‌ها را
بخوان! با لهجه‌ات حسّی عجیب و مشترک دارم
فضا را یک‌ نفس پُر کن بـــه هــــم نگذار لب‌ها را
#نجمه زارع »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۶     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« هر دلی کز عشق تو آگاه نیست
گو برو کو مرد این درگاه نیست
هر که را خوش نیست با اندوه تو
جان او از ذوق عشق آگاه نیست
ای دل ار مرد رهی مردانه باش
زآنکه اندر عاشقی اکراه نیست
#عطار نیشابوری »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۴     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« ای دل نگران که چشم هایت بر در..
شرمنده که امروز به یادت کمتر..
جز رنج چه بود سهمت از این همه عشق
مظلوم ترین عاشق دنیا! مادر!
#عرفانپور »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۲     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« سنگم بزنی به جای دیگر نروم/
آبم ندهی تشنه از این در نروم/
والله اگر قفل قفس باز شود/
از بام تو گامی آن طرف تر نروم/
"میلاد عرفان پور" »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۱۹     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« من آمدم که یک شبه شاعرشوم تورا
امابرای وصف توعمرقرون کم ست
من آه میکشم که چه میخواهی ازدلم
باورمکن کشیدن آه ازدرون کم ست
طوفان واژه ها »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۱۸     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« همه موسم تفرّج به چمن روند و صحرا
تو قدم به چشم من نه، بنشین کنار جویی »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۱۳     ۲۰:۳۰
پیامک موجود نيست!
پیامک موجود نيست!
پیامک موجود نيست!
فروشگاه اینترنتی حریم ریحانهSMS *** ساپکا *** SMSوب سایت تخصصی دختران و بانوان ایرانیپایگاه اطلاع رسانی رجارجبیه، وابسته به بیت حضرت آیت الله سید علی گلپایگانی (ره)نگین ارتباط ، سرویس های ارزش افزوده پیام کوتاهراسخونراز تی.ویفروشگاه فرهنگ پایداریباشگاه افسران جوان جنگ نرم
PageRank Checking Icon