Google+

پیامک آداب شب قدر

« ازخودتاخدا/موسى(ع)گفت:«الهى من قرب تورامیخواهم»فرمود:«قرب من ازبراى کسى است که بیدارباشددرشب‏ قدر»گفت:«الهى رحمت تورامیخواهم»فرمود:«رحمت من براى کسى است که رحم کندفقرارادرشب قدر»گفت:«خدایارضاى تورامیخواهم»فرمود:«خشنودى من ازبراى کسى است که دورکعت نمازبخوانددرشب قدر»(آداب الصلوة، امام خمینی(ره)،ص33و334) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۹     ۲۲:۰۰

پیامک شب قدر

« ازخودتاخدا/فضیل‌بن‌یسارگوید:امام باقر(ع)درشب21و23ماه رمضان مشغول دعامیشدتاشب به سرآیدوآنگاه که شب به پایان مى‌رسیدنمازصبح رامى‌خواند. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۷     ۲۲:۰۰

پیامک آماده شدن برای شب قدر

« ازخودتاخدا/برای شب قدرآماده ایم؟!!علامه طباطبایی:شب قدرشب اندازه ‏گیری است،خدادرآن شب حوادث یک سال رایعنی ازآن شب تاشب قدرسال آینده راتقدیرمی‏کند،زندگی،مرگ،رزق،سعادت،شقاوت وازاین قبیل رامقدرمی‏سازد! »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۴     ۲۲:۰۰

پیامک سیره بزرگان در ماه مبارک رمضان

« ازخودتاخدا/علامه طباطبایی(ره):ماه رمضان تاصبح بیدارومقیدبودنددعای سحرراباافرادخانواده بخوانندوپیش ازماه رمضان ازهمسایه هااجازه میگرفتندکه اگرسحرخواب ماندندآنهارابیدارکنندایشان دردرس تفسیرفرمودندکه من درطول عمرم تابه حال به یادندارم که شبهای ماه رمضان راخوابیده باشم »  
۱۳۹۳/۴/۲۱     ۲۲:۰۰

پیامک نکندعنایت پروردگار برگردد!!!

« ازخودتاخدا/امام راحل(ره):من خوف اینرادارم که دراین ماه مبارک رمضان که ماه تهذیب نفس ‍است وهمه راخدابه ضیافت خودش دعوت کرده است،ماباصاحب خانه کارى بکنیم که عنایتش ازمابرگردد.
(صحیفه نور جلد 19،ص12) »  
۱۳۹۳/۴/۱۷     ۲۲:۰۰

پیامک عاشقانه باخدا

« ازخودتاخدا/استادپناهیان:فکرمیکنم خدابرای یک رابطه عاشقانه ازجانب بنده اش دلش تنگ شده.دوست داردتوهم یکباربه اوعاشقانه نگاه کنی.ازاین همه حواس پرتی توخسته شده ومیخواهدتوبه اوتوجه کنی؛نه چون به تووتوجه تونیازمنداست،چون به توعلاقه داردوهردوستی دوست دارددوستش به اوتوجه کند،ومیخواهدتوبه این وسیله ارزش پیداکنی.واین ماه فرصت خوبی است(شهرخدا) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۲     ۲۲:۰۰

پیامک گشوده شدن درهای اسمان

« ازخودتاخدا/پیامبراعظم(ص):درهاى آسمان دراولین شب ماه رمضان گشوده مى ‏شودوتاآخرین شب آن بسته نخواهدشد.
(بحار الانوارج 93،ص344) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۷     ۲۲:۰۰

پیامک شب بیست و سوم شب قدر

« ازخودتاخدا/درشب‌های ماه رمضان شبی است که مقدّرات یک سال رقم میخورد،شبی که اعمال انسان‌هابه امام عصر(عج)عرضه میشودوروزی‌های مادی ومعنوی یک سال تقسیم میگردد،شبی برترازهزارماه.
آیت الله بهجت:بسیارى ازبزرگان شب‌هاى ماه رمضان رابیدارمی‌ماندندونمى‌خوابیدند،هرچندنزدماتقریباًواضح است که شب بیست‌وسوم ماه رمضان،شب قدراست. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۸     ۲۲:۰۰

پیامک توفیق نماز شب

« ازخودتاخدا/آیت الله بهجت:مادربیدارى درست به وظیفه‌ خودعمل نمى‌کنیم،بااین حال منتظرهستیم که بیدارشویم وتهجدبه‌جاآوریم.اگرتوفیق شامل حال انسان گردد،ازخواب بیدارمیشودومشغول تهجّدمى‌گردد،ولى اگرتوفیق نباشد،چنانچه بیدارهم بشود،ازآنهابهره نمى‌برد.(درمحضربهجت،ج2،ص117) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۵     ۲۲:۰۰

پیامک توصیه های عارفانه ماه رمضان

« ازخودتاخدا/میرزاجوادآقا ملکی تبریزی:«ازکارهای مهم دراین ماه(ماه رمضان)،قرائت قرآن ودعاوذکراست که بایدازهر کدام مقدارمعین انتخاب ودرهرروزانجام شود.دراین انتخاب،اولویت بامواردی است که باعث افزایش نشاط انسان برای عبادت گردیده ودرقلب او،فکرونوری به وجود می آورد.» »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۳     ۲۲:۰۰

پیامک دعا برای ثبات قدم

« ازخودتاخدا/آیةالله بهجت:مهمترازدعابرای تعجیل فرج حضرت مهدی(عج)،دعابرای بقای ایمان وثبات قدم درعقیده وعدم انکارحضرت تاظهوراومی باشد. »  
۱۳۹۳/۴/۱۹     ۲۲:۰۰

پیامک پاداش مخصوص روزه

« ازخوتاخدا/ایت الله بهجت:درحدیث قدسی آمده است:الصوم لی وأناأجْزی به؛روزه برای من است،ومن خودپاداش آنرامی‌دهم؛یعنی خداوندثواب آنرابدون واسطه می‌دهد،علاوه برثواب‌هایی که درکتاب وسنت ذکرشده است:پس هیچ‌کس نمی‌داندکه چه چشم‌روشنی‌هایی برای آنان مخفی شده است. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۴     ۲۲:۰۰

پیامک افطاری دادن

« امام کاظم(ع):افطارى دادن به برادرروزه ‏دارت ازروزه ‏ات بهتراست.(کافی) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۸     ۲۲:۰۰

پیامک رابطه با خدا

« ازخودتاخدا/آیةالله مظاهری:کسانی که باخدارابطه عاطفی دارند،غم وغصّه ودلهره واضطراب ونگرانی ندارند؛نه غم گذشته رامی‌خورندونه ازآینده نگرانند،زیراخدارادارند.کسی غم وغصّه ونگرانی داردکه خدارانداشته باشد. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۶     ۲۲:۰۰
پیامک موجود نيست!

پیامک نماز شب 24

« مفاتیح/نمازشب24ماه رمضان/8رکعت؛پس ازحمد،هرسوره اى خواست مى خواند. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۳۰     ۲۱:۱۵

پیامک اعمال شب 21 ماه رمضان

« مفاتیح/درشب 21ماه مبارک،علاوه برزیارت امام حسین(ع)،بسیارصلوات فرستادن ونیزبسیارلعن ونفرین فرستادن برظالمان آل محمد(ص)ولعن برقاتل امیرمؤمنان(ع)،ثواب فراوانی دارد.
(ضمنادرمفاتیح‌الجنان،برای هریک ازشبهای دهه آخرماه رمضان،بجاآوردن غسل وقرائت ادعیه مخصوصی واردشده‌است) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۷     ۲۱:۱۵

پیامک نمازشب هجدهم ماه رمضان

« مفاتیح/نمازشب18ماه رمضان:4رکعت;درهررکعت سوره حمد،و25مرتبه سوره کوثر »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۴     ۲۱:۱۵

پیامک نماز شب سیزدهم

« مفاتیح/نمازشب16ماه رمضان:12رکعت;درهررکعت سوره حمد،و12مرتبه سوره تکاثر »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۲     ۲۱:۱۵

پیامک نماز شب دوم از لیالی البیض

« نمازدومین شب ازلیالی البیض:
4رکعت (دونماز2رکعتی باهمان کیفیت نمازدیشب)؛
یعنی درهررکعت: بعدازحمد، سور مبارکه *یس،ملک،توحید* قرائت گردد »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۰     ۲۱:۱۵

پیامک اعمال شب 13 رمضان

« شب13رمضان،آغازلیالی بیض است!اعمال مخصوص امشب:
غسل،2نوع نماز (2رکعت؛ هررکعت:سور حمد،یس،ملک،توحید)
(4رکعت؛هررکعت:حمد،25مرتبه سوره توحید) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۹     ۲۰:۴۵

پیامک دعای روز هفتم

« مفاتیح/دعای روزهفتم:خدایایاریم کن دراین ماه برروزه وشب زنده داریش ودورم بداردرآن ازلغزشهاوگناهانش وروزیم کن درآن ذکرخودرابطور دوام ویکسره به توفیق خوداى راهنماى گمراهان! »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۴     ۰۹:۰۰

پیامک شب 23 ماه رمضان

« مفاتیح/«أللهم کن لولیک الحجة بن الحسن...»زمزمه نمودن مداوم دعای سلامتی حضرت صاحب‌(عج)،درتمامی اوقات شب23ماه رمضان،بسیارپرفضیلت است »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۹     ۲۱:۱۵

پیامک اعمال شب 19 رمضان

« مفاتیح/اذکارمخصوص شب19ماه مبارک/امشب از ایام لیالی قدراست!وفراوانی اعمال در این شب بسیار/رجوع کنید به مفاتیح الجنان/«صدمرتبه:أللهم العن قتلةَأمیرِالمؤمنین
صدمرتبه:أستغفرالله ربی وأتوب إلیه»یادتون نشود! »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۵     ۲۱:۱۵

پیامک فضیلت شب و روز 17 رمضان

« مفاتیح/امشب،شب بسیارمبارکى است.دراین شب،رسول خدا(ص)بالشکرکفّارقریش درسرزمین بدربرخوردکرد،ودرروزهفدهم،جنگ بدرواقع شدوخداوند لشکریان اسلام رابرمشرکین پیروزگردانید،ازاین روعلماگفته اندکه دراینروز،غسل وصدقه وشکرخدابجاآوردن مستحب است وعبادت درشب هفدهم فضیلت فراوانى دارد »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۳     ۲۱:۱۵

پیامک اعمال شب نیمه ماه رمضان

« اعمال شب نیمه ماه رمضان:
غسل،صدرکعت نماز(درهررکعت؛حمدو10بارتوحید)،6رکعت نمازباکیفیت نمازشب گذشته،زیارت امام حسین(ع)که بسیارفضیلت دارد. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۱     ۲۱:۰۱

پیامک اعمال ایام البیض

« درروایتست:هرکه دعای مجیررادرایام‌البیض(13،14،15ماه رمضان)بخواند،گناهانش آمرزیده شوداگرچه به عددقطرات باران،برگ درختان وریگ بیابان باشد »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۰     ۱۲:۰۰

پیامک ثواب سوره قدر

« مفاتیح/طبق روایت:هرکس سوره مبارکه*قدر*راهنگام افطارکردن وسحری خوردن بخوانددرمابین این دووقت ثواب کسی راداردکه درراه خدادرخون خودبغلطد »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۷     ۱۹:۵۰

پیامک ثواب افطار

« روزه‌داران گرامی!
اگرمیخواهید ثواب نمازتان400برابرگردد، باخرمای حلال افطارنمایید...
همچنین افطارکردن باآب گرم،شیر،نبات،حلواو...مستحبست »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۳     ۱۹:۳۰
پیامک موجود نيست!

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/*استادمرتضی آقاتهرانی: برپایی نماز درخانه وخانواده، رمزموفقیت درفرآیندتربیت الهی ومهدوی است؛ چراکه فقط نمازویادخداوند درپنج وقت ازشبانه‌روز می‌تواند دورکننده‌ی ماازوسوسه‌های شیطانی وبسترسازبهره‌گیری ازهدایت‌هاوتربیت‌های ویژه‌ی الهی ومهدوی در وجود ما گردد. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۳۱     ۲۱:۳۰

پیامک فضیلت شب قدر

« برطبق روایت:پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)درشب23ماه رمضان کمی آب به سروروی خانواده خودمیپاشید(تاخواب نروندوازفیوضات شب قدرمحروم نگردند »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۹     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/استادمرتضی آقاتهرانی: یکی ازراهکارهای عملی موفقیت درتربیت مهدوی فرزندان اینست که والدین باتوسل به ساحت امام زمان(عج) ازآنحضرت بخواهندکه به عنوان پدرحقیقی‌خانواده برای هدایت،تربیت،سعادت وعاقبت‌بخیری تمام اعضای‌خانواده دعانماید. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۵     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/استادآقاتهرانی: یکی ازبهترین موقعیتهابرای لالایی،شعرخوانی وقصه‌گویی هنگام خواب کودک است...
بهترین سوژه‌هابرای انتخاب لالایی‌هاوشعرهاوپردازش قصه‌هاوداستانهای مهدوی "ارزشهای والای اخلاقی،آداب اسلامی،داستان زندگی پیامبران وامامان بویژه دوران کودکی ایشان" می‌باشد. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۰     ۲۱:۳۰

پیامک ضرورت پرداخت مهریه

« خانواده/رسولخدا(ص):خداوندهمه گناهان راباشرایطی میبخشدجزگناه کسی که..مهریه همسرش راانکارنمایدویادرصورت توانایی پرداخت آنرابه تأخیرافکند »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۶     ۲۱:۳۰

پیامک آداب دوران بارداری

« خانواده/پیامبراعظم(صلی الله علیه وآله):هیچ زن بارداری نیست که خربزه باپنیربخورد،مگراینکه نوزادش خوش‌چهره وخوش‌خومی‌گردد.
بحار،ج62،ص299 »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۲     ۲۱:۱۵

پیامک زمان مستحب فرزندخواهی

« برطبق حدیثی ازامیرالمؤمنین(علیه‌السلام)، شب اول ماه مبارک رمضان از زمانهای مستحب مجامعت است!
*(به نقل ازحلیة المتقین) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۷     ۲۱:۳۰

پیامک وظایف پدر

« خانواده/استادحسین انصاریان: پدر در درجه اول بایدبه تربیت دینی و اخلاق و دانش‌اندوزی فرزند توجه کند، درمرحله دیگرباهمسرش آنچنان زندگی کند وشیرینی حیات رادرکام فرزندان تلخ نکندودردرجه بعدباتمام وجود مواظب باشد که لقمه‌ای ازحرام سرسفره اهل‌بیت وفرزندانش نبرد. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۳۰     ۲۱:۳۵

پیامک ضرورت الگوسازی برای فرزندان

« خانواده/آیت‌الله سیداحمدعلم‌الهدی: روانشناسان معتقدند روحیه همرنگ‌شدن بادیگران(تقلید) درکودکان بسیارقوی است...اگربچه‌ها رابه افرادی که شایستگی الگوشدن دارندعلاقه‌مندکنید، بچه‌هادرنحوه لباس پوشیدن، آرایش و رفتار خودراشبیه به الگوها خواهندکرد. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۷     ۲۱:۳۰

پیامک پرورش ایمان در کودکان

« خانواده/استادفلسفی:برای اینکه کودکان ازاول مؤمن تربیت شوندلازم است بین جسم وجان آنهاازنظرایمانی،هماهنگی برقرارباشدبهمین جهت اسلام ازطرفی والدین رامکلف نموده فرزندان رابه خدامتوجه کنندوبه آنان خداپرستی وتعالیم دینی رابیاموزندوازطرف دیگردستورداده اطفال رابه نمازوعبادات تمرینی وادارند.
رسولخدا-ص:به کودکان خوددر7سالگی امرکنیدنمازبگذارند. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۲     ۲۱:۳۰

پیامک نام‌گذاری فرزند

« خانواده/امیرمومنان(علیه‌السلام)می‌فرمایند: برای فرزندانتان قبل ازتولدشان نام انتخاب کنید!...همانافرزندانی ازشماکه قبل ازولادت سقط شونددرحالی‌که آنهارانام‌گذاری نکرده باشید،درصحرای قیامت چون شماراملاقات نمایند،حق خودرامطالبه می‌کنندکه چرامارانام‌گذاری نکردید؟ »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۷     ۲۱:۳۰

پیامک کمک به همسر

« خانواده/امام خامنه‌ای:منظور ازکمک(به همسر)فقط شستن ظرف و... نیست،البته اینهاهم کمک است ولی منظوربیشترکمک روحی وکمک معنوی و فکری است.درراه اسلام یکدیگرراثابت قدم بدارند،همدیگرراتوصیه به تقوی وصبروتوصیه به دینداری،توصیه به عفاف،توصیه به قناعت،توصیه به ساده‌زیستی و ... کنند.باهم همکاری کنندتابتوانند ان‌شاءالله به بهترین وجهی بگذرانند. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۴     ۲۱:۱۵

پیامک مواظبت بر نماز فرزندان

« خانواده/آیت الله مظاهری:اگرمیخواهی پسرت سرازمراکزفساددرنیاورد،اگرمیخواهی دخترت،دخترشایسته ای شودکه بتواندشوهرداری کندبایدپسرودخترتوباروحانیت ومنبرومحراب سروکارداشته باشد...بایدمواظب نمازش باشی،آنهم نمازاول وقت،نمازباجماعت،نمازمودب.و الا بدان بیچاره ایج »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۹     ۲۱:۳۰

پیامک روزه داری فرزندان

« امام صادق(علیه السلام)فرمودند:
«ازحدود6سالگی فرزندان رابرای سحری خوردن بیدارکنید واز7سالگی اوراساعاتی به تحمل تشنگی وگرسنگی عادت دهید» »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۵     ۲۱:۱۵
پیامک موجود نيست!

پیامک سه خصلت ممتاز شهید چمران

« شهادت/به3خصلت ممتازم:1-عشق که ازسخنم ونگاهم،دستم وحرکاتم،حیات ومماتم عشق می‌بارددرزندگی جزعشق نمی‌خواهم وبجزعشق زنده نیستم2-فقرکه ازقیدهمه چیزآزادم واگرآسمان وزمین رابه من ارزانی کنندتأثیری نمیکند3-تنهایی که مرابه عرفان اتصال می‌دهدومرابامحرومیت آشنامیکند(شهیدچمران) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۳۱     ۱۰:۰۰

پیامک والفجر2

« شهادت/29تیر62آغازعملیات والفجر2دراین عملیات«پادگان‌ حاج‌ عمران»آزادونیروهای‌ ایرانی‌ برشهر«چومان‌ مصطفی»عراق‌ مسلط‌ شدند.ازجمله‌ اتفاقات‌ مهم‌ دراین‌ عملیات،شهادت‌ محمدبروجردی‌ قبل‌ ازعملیات،شهادت‌ مصطفی‌ ردانی‌پورفرمانده‌ لشکر14امام‌ حسین(ع)درحین‌ عملیات‌ وشهادت‌ شهیدذبیح‌الله‌ عاصی‌زاده‌ فرمانده‌ تیپ‌18الغدیرمی‌باشد »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۹     ۱۰:۰۰

پیامک بگذار شهید شوم مادر

« شهادت/طبق رسم ورسوم وقتی می خواست ازدرخارج شود،پشتِ سرش آب ریختم.برگشت وبادلخوری نگاهم کرد.
-مادرتوروخدااینبارپشت سرمن آب نپاش!شاید این نگذاره من شهید بشم!!! »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۵     ۱۰:۰۰

پیامک یاری ملت فلسطین

« شهادت/ای جوانان!همه مسئولیددربرابرملت‌های تحت ستم فلسطین،لبنان وعراق.برخیزیدوبکوشیدتابه یاری الله،آنهارااززیریوغ چپاولگران نجات دهید(شهیدحسن بینائیان) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۲     ۱۰:۰۰

پیامک شهداخدارا می بینند

« شهادت/آنانکه که خدایشان چنان دوراست که دیده نمیشود،کجاتوانندبه اورسید؟چگونه خواهندشهیدشد؟تنهابه آنانکه خدارامیبینند،شهادت میدهند،نه به آنانکه تنهاخدارامی دانند... »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۹     ۱۰:۰۰

پیامک سالروزاسارت حاج احمدمتوسلیان

« شهادت/حاج احمدنام لشگرش رامحمدرسول الله گذاشت تاهروقت که تویادی ازآن کردی صلوات یادت نرود!حالاخودش که جاویدالاثرشدبماندلشگرش هم جاویدالاثرشد.(14تیرماه سالروزاسارت حاج احمدمتوسلیان) »  
۱۳۹۳/۴/۱۴     ۱۰:۰۰

پیامک عملیات رمضان 1

« شهادت/عملیات رمضان1:مجروح بودزودبرش گردانده بودند،والاتشنگی شهیدش کرده بودیک قلپ آب دستش دادیم؛گریه اش گرفت،نتوانست بخوردگفت:«بچه هاخیلی شان ازتشنگی شهیدشدند.عهدکردم تاآخرعمرآب خنک نخورم.» »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۸     ۱۰:۰۰

پیامک چرا نماز اول وقتم عقب افتاد؟

« شهادت/آنقدرغرق درافکارش شده بودکه متوجه نگاه خانمش نمیشدخانمش رادیدکه ایستاده وبه اونگاه میکندبه چی فکرمیکنید؟امروزنمازاول وقتم عقب افتاد،دنبال رفتارامروزم میگردم تاگیرکارم راپیداکنم(شهیدمحمدعلی رجایی) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۳۰     ۱۰:۰۰

پیامک قبول قطعنامه 598

« شهادت/رهبری:(قبول)قطعنامه‏ ازطرف امام،بخاطرفهرست مشکلاتى بودکه مسئولین آنروزاموراقتصادى کشورمقابل روى اوگذاشتندونشان دادندکه کشورنمیکشدونمیتواندجنگ رابااین همه هزینه،ادامه دهد.امام مجبور شدوقطعنامه‏ راپذیرفت.پذیرش قطعنامه‏،بخاطرترس نبود؛بخاطرهجوم دشمن نبود؛بخاطرتهدیدامریکا نبود(27تیرسالروز قبول قطعنامه598) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۷     ۱۰:۰۰

پیامک عملیات رمضان3

« شهادت/تیر،گرمای خوزستان کلافه کننده است؛متوسط،بالای50درجه.رمضان،23تیر61شروع شد.اسلحه هاکه آفتاب میخورد،راحت پوست دست رامیسوزاند.جنگ سختی بود.آب نبود.خداخدامیکردیم شب شودلااقل آفتاب نباشد. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۳     ۱۰:۰۰

پیامک جیره بندی آب

« شهادت/آب جیربندی شده بود.آن هم ازتانکری که یک صبح تاشب زیرتیغ آفتاب مانده بود.مگرمیشدخورد!به من آب نرسید،لیوان رابه من داد وگفت:من زیادتشنه ام نیست.نصفش روخوردم.بقیه اش روتوبخور.گرفتم وخوردم.فرداش بچه ها گفتندکه اصلاجیره هرکس نصف لیوان آب بود. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۱     ۱۰:۰۰

پیامک نافرمانی خدا نکنیم!!!

« شهادت/سردارشهیدحاج حسین خرازی:اگردر پیروزی هاخودمان رادخیل بدانیم،این حجاب است برای ما،این شایدانکارخداست.هرچه که میکشیم وهرچه که برسرمان می آید،ازنافرمانی خداست وهمه،ریشه درعدم رعایت حلال وحرام خدادارد.سهل انگاری وسستی دراعمال عبادی تاثیرنامطلوبی درپیروزی هادارد. »  
۱۳۹۳/۴/۱۷     ۱۰:۰۰

پیامک عملیات رمضان2/هوای اسیر راهم دارد!

« شهادت/چندساعتی بودحال وهوایش عوض شده بود؛خندان،گریان،خسته و آرام؛انگارهمه این هاراباهم داشت.قمقمه اش رابردبه یکی شان آب داد.گفت:«مسلمان هوای اسیرراهم دارد.»قمقمه به دست رفت سراغ بعدی،که ترکش خمپاره سرش راپراند.(خاطرات رزمندگان عملیات رمضان) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۲     ۱۰:۰۰

پیامک شهید بهشتی در کلام رهبری

« شهادت/امام خامنه ای:شخصیتى مثل شهید مظلوم،مرحوم آیت ‏اللّه بهشتى‏ حقاًسیّدشهداى انقلاب اسلامى است وچشم وچراغ این انقلاب واین ملت بود! »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۷     ۱۰:۰۰
پیامک موجود نيست!

پیامک حق و باطل در کلام امیرالمومنین(علیه السلام)

« ولایت/رهبری:امیرالمؤمنین‏(ع)فرمود:«لایعرف الحق بالرجال»؛باچهره‏ هانمیشودحق راتشخیص دادیک چهره‏ موجه محترم است،موردقبول است،امااونمیتواندشاخص حق باشدگاهى چهره‏ موجه مثل بعضى ازصحابه‏ پیغمبرراه راعوضى میروند،اشتباه میکنندبایدحق راشناخت،بایدراه راتشخیص دادتابفهمیم این شخص حق است یاباطل.هرکه ازاین راه رفت،حق وهرکه ازراه حق نرفت،مردوداست »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۸     ۱۹:۰۰

پیامک تلاوت قرآن

« رهبری:مااگرخواهیم کل امت باقرآن انس بگیرند،بایدتلاوت قرآن رادرجامعه باب کنیم‏.مردم مابراى ارتباط باقرآن آماده هستند.(1370) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۴     ۱۹:۰۰

پیامک مبتذال کردن فضاشادکردن مردم نیست

« ولایت/رهبری:من گاهى میبینم که به‏ عنوان شادکردن مردم،فضارامبتذل میکنند!مثلًااگرمیخواهندجوک ولطیفه‏ بگویند،لات‏ بازى مى‏کنند!لات‏ بازى بداست؛هرجاباشد،بداست؛درتلویزیون هم بداست،دررادیوهم بداست.تیپ هاى متین وشسته ورُفته میتوانندهمان مقصودرابه شکلهاى خوب کاملًابرآورده کنند؛لزومى نداردکه دراین زمینه آدم به پَستى گرایش پیداکند.(1370) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۱     ۱۹:۰۰

پیامک هیچ غلطی نخواهند توانست بکنند

« ولایت/رهبری:آنروزى که دوابرقدرت دردنیابودومیتوانستندباهم همدست بشوندومکررهم بایکدیگر همدست شدند،نتوانستنداین ملت راازراهش منحرف کنندامروزهم که درحقیقت،یکى ازدوابرقدرت ازابرقدرتى افتاده وآن دیگرى هم گیج گیج میخوردونمیداندکه چه وضعیتى دردنیادرجریانست به فضل پروردگار،شیطانهاى عالم هیچ غلطى نخواهندتوانست بکنند!(1368) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۵     ۱۹:۰۰

پیامک ماه رمضان وسنت امام(ره)

« ولایت/رهبری:درماه رمضان‏،ایشان(امام-ره)معمولًاهیچ ملاقاتى نداشتندوبیشتربه خودشان مى‏ پرداختند.بعدازماه رمضان‏ که انسان باایشان ملاقات مى‏ کرد،محسوس بودکه نورانى‏ ترومعنوى‏ ترشده‏ اند.یقیناًبسیارى از وفقیتهاى انقلاب واین ملت،ناشى ازهمان کانون جوشان منوربود. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۹     ۱۹:۰۰

پیامک یاد الهی

« ولایت/امام خامنه ای:درحریم قدس یادالهى،دل آلوده راراه نمی‏دهند؛بایدشستشوکنیم.اگردل توانست بایادخداخودرامعطرومزین کند،بدون تردیداجابت الهى براى اومیسرخواهدشد«ادعونى أستجب لکم»هیچ دعایى بى‏ استجابت نیست‏ »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۷     ۱۹:۰۰

پیامک ایستادگی در مقابل قدرتهای استکباری

« ولایت/رهبری:این راهم همه بایدبدانیم وبفهمیم که عقب‏ نشینى درمقابل قدرت‏هاى استکبارى،آن‏هاراجَریترمیکند؛اماایستادگى،به ناکامى آن‏هامى‏ انجامد.قدرت ابرقدرت‏هاى دنیایک قدرت بى‏ تخلف وبى‏ منتها نیست‏. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۳     ۱۹:۰۰

پیامک ماه رمضان

« ولایت/رهبری:ملتى که ماه رمضان دارد،خدارادارد؛ملتى که محرم رادارد،مجاهدت وشهادت راداردوملتى که مجهزبه ابزارمجاهدت ومتکى به خداست،هرگزمغلوب نخواهدشد(1383) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۶     ۱۹:۰۰

پیامک امت فلسطین قله استقامت

« ولایت/رهبری:درمقابل این جبهه‏ مستکبرِزیاده‏ طلب وزیاده‏ خواه،ملت وامت اسلامى ایستاده است...درقله‏ این استقامت،ملت فلسطین قراردارند.امریکاوصهیونیست‏هاى هم‏ کاسه‏ اونتوانستنداین مجموعه‏ فلسطینى وملت محاسبه شده راخاموش کنند؛درمانده ‏اند(1383) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۲     ۱۹:۰۰

پیامک ماه رمضان

« ولایت/رهبری:ماه رمضان درهرسال،قطعه ای ازبهشت است که خدادرجهنم سوزان دنیای مادی ما،آنراواردمیکندوبه مافرصت میدهدکه خودمان رابرسراین سفره الهی دراین ماه واردبهشت کنیم.بعضی همان سی روزراواردبهشت میشوند.بعضی به برکت آن سی روزهمه سال راوبعضی همه عمررا.بعضی هم ازکنارآن غافل عبورمیکنندکه مایه تأسف وخسران است. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۹     ۱۹:۰۰

پیامک توجه اتکال به خداوند

« ولایت/رهبری:هرچه دارید،ازتوجه واتکال به خداوارتباط بااوست.ارتباط واتصال باخدارافراموش نکنید.ماه رمضان‏،بهارخودسازى وعبادت،بهارقرآن،بهارتوجه وذکرواستغفارواستغاثه‏ به خدا،آنراقدر بدانید.همه‏ قشرهاى مردم مخصوصاًجوانان ماه رمضان‏ رامغتنم بشمارند،به خدا پناه ببرند،هدایت وعنایت اوراطلب کنند،به اواتکال نمایندوازدشمنانش ذره‏ ای واهمه نکنند »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۲     ۱۹:۰۰

پیامک تبریک ماه رمضان

« ولایت/رهبری:شروع ماه مبارک رمضان‏،درحقیقت عیدبزرگى براى مسلمانان است وجاداردکه مؤمنین،وروداین ماه رابه هم تبریک بگویندویکدیگررابه استفاده‏ هرچه بیشترازاین ماه توصیه کنندچون دراین ماه فقط مؤمنین وکسانى که اهل وروددراین ضیافتندبرسرسفره‏ پروردگارمینشینند(1369) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۷     ۲۱:۴۵

پیامک از عصبانیت بمیرید!

« ولایت/رهبری:یک ملت ویک کشورویک نظام بااستغناى اززورگویان وباج‌بگیران وسرگردنه‌بگیران بین‌المللى،بابى‌اعتنایى به آنها،حتى بامخالفت ودشمنی آنهابتواندخودراازمشکلات بیرون بکشدعرض اندام بکندوحضورخودونفوذخودراعلى‌رغم آنهاوبه‌کورى چشم آنهابرآنهاتحمیل بکندآنهاراعصبانى کرده عصبانى شده‌اندعصبانى بشوندوبه‌تعبیرشهیدعزیزمان بهشتى،ازعصبانیت بمیرند »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۵     ۱۹:۰۰

پیامک راز اصلی دشمنی دشمنان اسلام با اسلام

« ولایت/رهبری:این متمرکزشدن روى عدالت ودل بستن به عدالت‏ رازاصلى دشمنى دشمنان اسلام بااسلام،بخصوص درروزگارماست.چون جمهورى اسلامى،منادی عدالت است.عدالت بین همه‏ ملتها؛بین همه‏ انسانها؛بدون اینکه ملاحظه شودکه کى مال کدام نژاد،یاکدام خون،یاکدام رنگ است.امروزجامعه‏ اسلامى ما،این رامیخواهدوابرقدرت‏هاحاضرنیستندچنین چیزى راتحمل کنند. »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۳۱     ۱۹:۰۰
پیامک موجود نيست!
فروشگاه اینترنتی حریم ریحانهSMS *** ساپکا *** SMSوب سایت تخصصی دختران و بانوان ایرانیپایگاه اطلاع رسانی رجارجبیه، وابسته به بیت حضرت آیت الله سید علی گلپایگانی (ره)نگین ارتباط ، سرویس های ارزش افزوده پیام کوتاهراسخونراز تی.ویفروشگاه فرهنگ پایداریباشگاه افسران جوان جنگ نرم
PageRank Checking Icon