Google+

پیامک دعای مومن

« ازخودتاخدا/امام سجاد (ع)فرمودند:مؤمن از دعای خویش یکی از سه بهره را دارد: یا برایش ذخیره می شود، یا برایش مستجاب می گردد، یا بلایی که مقدر بوده به او برسد،از او دفع می شود.
(تحت العقول، ص280) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲     ۲۲:۰۰

پیامک ثروت اندوزی

« ازخودتاخدا/امام رضا(ع):هرگزمال وثروت،جمع و اندوخته نمی گرددمگرباپنج خصلت:بخل شدید،آرزوی دور ودراز،حرص غالب،قطع رحم وبرگزیدن دنیا بر آخرت.
(کشف الغمّه،ج 3،ص 84) »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۹     ۲۲:۰۰

پیامک دینداران واقعی

« ازخودتاخدا/امام حسین (ع):مردم بنده ی دنیایندودین،چیزی است که برزبانشان می چرخدوتاوقتی زندگی هاشان به خوبی می گذرد،دم ازدین می زنند.پس هرگاه بابلا آزموده شوند،دینداران اندک می شوند.
(تحف العقول،ص 245) »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۷     ۲۲:۰۰

پیامک محبت آل محمد

« ازخودتاخدا/پیامبر اکرم(ص):کسی که با محبت آل محمد صلّی الله علیه و آله از دنیا برود پاداش شهید خواهد داشت و کسی که با دشمنی آل محمد بمیرد، بوی بهشت به مشام او نخواهدرسید.
(بحارالانوار، ج23، ص233 ) »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۲     ۲۲:۰۰

پیامک عصبانیت گناهی بزرگ

« ازخودتاخدا/آیةالله خوشوقت:آدم که عصبانی می­­شودنه خداسرش می­شود،نه دین ونه عقل؛هرکاری که دلش بخواهدمیکندبعدعقلش سرجایش آمدپشیمان می­شودآدم تاخلاص نشودوراحت نشودرهانمی­کندهرچیزازدستش بربیاید!تیر،تفنگ،چوب،سنگ،همه رادرآنجامصرف می­کندغضب این­طوراست،جلوی عقل ودین رامی­گیرد »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۶     ۲۲:۰۰

پیامک نمازشب نمازشب نمازشب

« ازخودتاخدا/آیت الله قاضی(ره):نوافل رابجا آورمخصوصاًنماز شب راکه چاره ازآن نیست.عجب مى‌دارم ازآن‌کس که کمال مى‌طلبد اماشب‌زنده‌دارى نمى‌کند.سراغ نداریم که کسى بدون آن به کمالاتى رسیده باشد. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۲     ۲۲:۰۰

پیامک عجله نکنید!

« ازخودتاخدا/امام جواد(ع):کارراپیش ازفرارسیدن وقتش انجام ندهید،که پشیمان می شوید.(دربعضی روایات،به جای«لا تعالجوا»،«لاتعجلو»است،یعنی عجله نکنید)
(کشف الغمه،ج2،ص 350) »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۸     ۲۲:۰۰

پیامک برتر از خود دیدن

« ازخودتاخدا/ازامام حسین(ع)معناى ادب راپرسیدند؟حضرت فرمودند:ادب عبارت است ازاینکه وقتى که ازخانه خارج میشوى به هرکسى برخوردمیکنى اورابرترازخودبینى(یعنى همیشه دیگران راازخودبهتربینى واحترام آنهارانگهدارى) »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۳۱     ۲۲:۰۰

پیامک هرگزدروغ نگویید!!!

« ازخودتاخدا/امام سجاد (ع):ازدروغ بپرهیزید،چه کوچک باشد،چه بزرگ،چه جدّی باشدوچه شوخی؛چراکه انسان اگر دروغ کوچک بگوید،بردروغ بزرگ هم جرأت پیدا می کند.
(کافی، ج 2،ص 338) »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۸     ۲۲:۰۰

پیامک یقین مردم اخرالزمان

« ازخودتاخدا/پیامبراکرم(ص):یاعلی!بدان که والاترین یقین رابین مردمان،گروهی ازمردم آخرالزمان دارندکه پیامبرشان رادرک نکرده اندوحجت خداامام زمان ازایشان مخفی شده وبااین حال به سیاهی نوشته ای برسپیدی کاغذی ایمان می آورندوهمینکه سخنی ازامام به ایشان میرسدبدان یقین پیدامیکند. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۴     ۲۲:۰۰

پیامک دوست واقعی

« ازخودتاخدا/امام علی(ع):دوست هرگزدوست واقعی نخواهدبود،مگرآنکه برادرخودرادرسه حالت حفظ کند:دردوران تنگدستی وگرفتاری،درزمان نبودنش وپس ازوفاتش(نهج البلاغه،حکمت 129) »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۸     ۲۲:۰۰

پیامک نگاه کن گرفتار غضب الهی نشوید!

« ازخودتاخدا/آیت الله جاودان:هرگناهی پیش آمدنکنید.چون خدای متعال غضب خودش رادربین گناهان مخفی کرده،من هزارتاگناه کرده ام.شایدازآنهابگذرد.اماشایدازاین یک دانه گناه خاصی که الان پیش روی من است ومن الان گرفتارش هستم که بکنم یانکنم،غضب خودش رادرآن پنهان کرده باشدواگرمن آنراانجام بدهم،میفرمایددیگرتورانمی بخشم »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۴     ۲۲:۰۰

پیامک محاربه با خدا

« ازخودتاخدا/امام خامنه ای:درماهی که جنگیدن بادشمنان خداحرام است،مراقب باشیم باخدامحاربه نکنیم!!! »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۰     ۲۲:۰۰

پیامک چگونه دعا کنیم؟

« ازخودتاخدا/آقامجتبی تهرانی:گاهی بنده دراصرارِدعاخودلحن مصلحت‌اندیشی بکارمی‌بردوگاهی به خداجنبه‏ های تعرّضی پیدامی‏کند.عبدچنین حالتی پیدامی‏کندوبه اصطلاح می‌گوید:مگرازتوکم می‏شودکه اینرابه مابدهی؟اصراروالحاح بایدبه این‌صورت باشدکه:خدایااگرمصلحت ماست،این رابه مابده. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۶     ۲۲:۰۰

پیامک اذکار مخصوص ماه شعبان

« مفاتیح/اذکارماه شعبان:هرروز70مرتبه:أستغفرالله وأسئله التوبه
و70مرتبه:أستغفرالله الذی لاإله‌إلاهوالرحمن‌الرحیم،الحی‌القیوم وأتوب إلیه »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲     ۱۲:۰۰

پیامک روزه روز پنج شنبه

« مفاتیح/درحدیث نبوی ست:
هرکه روز2شنبه و5شنبه ماه شعبان راروزه بدارد،حقتعالی بیست حاجت ازحوائج دنیا وبیست حاجت ازحاجتهای آخرت اورابرآورد »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۳۰     ۲۰:۳۰

پیامک روزه 3 روز اول ماه شعبان

« مفاتیح/*مؤمنان!فرارسیدن شعبان‌المعظم،ماه رسول خدا(ص)گرامی باد*
ازآنحضرت ثواب بسیاری نقل شده برای کسی که 3روزاول این ماه شریف راروزه بداردودرشبهای آنها2رکعت نمازبجای آورد؛درهررکعت:حمدو11مرتبه سوره توحید »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۹     ۲۰:۳۰

پیامک روزه روز 29 رجب

« مفاتیح/فضیلت روزه روز بیست و نهم: امام رضا(ع):هرکس روز بیست ونهم رجب را روزه بدارد، روزه ی این روز کفاره ی 100 سال گناه خواهد بود. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۷     ۱۹:۳۰

پیامک روزه روز 26 رجب

« مفاتیح/امام رضا(ع)فرمودند:«کسیکه روز26ماه رجب راروزه بدارد،خداوندروزه ی آن روزراکفاره ی 80سال گناه اوقرارمی دهد.»
اقبال الاعمال،ص829 »  
۱۳۹۴/۲/۲۴     ۱۹:۳۰

پیامک اعمال شب بیست و پنج رجب

« مفاتیح/پیامبراکرم(ص):«هرکس درشب بیست و پنجم رجب بین دو نمازمغرب و عشاء20رکعت نماز-درهررکعت1بارسوره حمدو 1بار آیه ی«ءامن الرسول...»و1بار سوره ی توحیدرابخواندخداونداو و خانواده،دین،مال،دنیاواخرت اوراحفظ می کندوازجای خودبرنمی خیزدمگران که آمرزیده می گردد.» »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۳     ۱۹:۳۰

پیامک اعمال شب بیست ویکم رجب

« مفاتیح/هرکس درشب بیست ویکم رجب6رکعت نماز-درهررکعت سوره«حمد»1باروسوره ی«کوثر»11باروسوره ی«قل هوالله احد»10بار-بخواند،خداوندبه فرشتگان که اعمال بندگان رامی نویسنددستورمیدهدتایک سال هیچ گناهی براوننویسند »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۹     ۱۹:۳۰

پیامک نماز روز پنج شنبه شعبان

« مفاتیح/جهت برآورده‌شدن حاجات دینی ودنیوی خودبجای آورید2رکعت نمازدرهر5شنبه ماه شعبان!
*درهررکعت:حمدوصدمرتبه توحید،فرستادن صدبارصلوات بعدازنماز »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۳۱     ۱۲:۰۰

پیامک صلوات

« مفاتیح/*أللهم صل علی محمدوآل محمد*
صلوات بسیار،ازاعمال پرفضیلت این ماه شریفست »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۳۰     ۱۱:۰۰

پیامک روزه روز آخر ماه رجب

« مفاتیح/سحری خواب نمونید!
چراکه روزه روزآخرماه رجب سبب آمرزش گناهان گذشته وآینده است.
همچنین غسل و نمازحضرت سلمان ازدیگراعمال این روزمی‌باشد. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۸     ۱۹:۳۰

پیامک اعمال شب 27 رجب

« کفاتیح/اعمال شب مبارک27رجب(شب بعثت نبی مکرم اسلام):
غسل،12رکعت نمازمستحبی خواه پیش از نیمه شب بخوانیدیابعداز آن وادعیه وارده،
زیارت حضرت امیرالمومنین(ع)که افضل اعمال امشب است(شایسته است حضرت رابازیارت رجبیه یابازیارات دیگرمخصوص آن حضرت زیارت کند) »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۵     ۱۹:۳۰

پیامک روزه در ماه حرام

« مفاتیح/هرکه دریکی ازماههای حرام، 3روز متوالی*5 شنبه،جمعه،شنبه* راروزه بگیرد،حقتعالی برای اوثواب900سال عبادت رامینویسد. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۳     ۲۰:۳۰

پیامک اعمال شب های ماه رجب

« مفاتیح/آیامیدانید؟درهرشب ازماه رجب،گفتن هزارمرتبه ذکر«لاإله‌إلاالله»وارداست »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۹     ۲۰:۳۰

پیامک اعمال روز جمعه ماه رجب

« مفاتیح/هرکه در روزجمعه‌ی ماه رجب،صدمرتبه سوره *قل‌هوالله‌أحد* رابخواند،براى اودرقیامت نورى باشدکه اورابه بهشت بکشاند. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۸     ۰۹:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/استاد مرتضی آقاتهرانی: رمزعبورسالم خانواده ازبازارپرجنجال وپرزرق وبرق رسانه‌های داخلی وخارجی،رعایت«تقوای رسانه‌ای»است.
تقوای رسانه‌ای به معنای گزینش رسانه وانتخاب برنامه‌های سازگاربافرآیندتربیت اسلامی ومهدوی اعضای خانواده است. »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱     ۲۲:۲۰

پیامک نیکی به فرزندان

« پیامبراعظم(ص)می‌فرمایند: هرکس فرزندخودراببوسد،خداوندبزرگ وبلندمرتبه براى اوکارنیکى مى‌نویسد.وهرکس فرزندخویش راشادمان کند،خداوندنیزدرروزقیامت وى راشادمان می‌کند.وهرکس به فرزندش قرآن بیاموزد،آن فرزند[در روز قیامت]همراه پدرومادرش فراخوانده می‌شودتادوجامه برتن آن دوبپوشندبه گونه‌اى که چهره‌هاى بهشتیان ازفروغشان بدرخشد.
*الکافى،ج6،ص49. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۹     ۲۱:۴۵

پیامک اهمیت اطاعت از شوهر

« پیامبر اکرم(ص)می‌فرمایند:
شوهرت رااطاعت کن تاخیردنیاوآخرت توراکفایت کندوبه پدرومادرت نیکى کن تاخیرخانه‌ات زیادشود.
کنزالعمال،ح43388 »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۶     ۱۹:۱۵

پیامک نقطه آغاز تربیت

« مرحوم حاج آقامجتبی تهرانی(ره): برای تربیت ازکجاشروع کنیم؟بایداز«آداب ظاهری»شروع کرد.برای تربیت بچه بایدازاینجاشروع کنی.بعدهم که روش گرفت،ظاهررارهانکن...اینطورنیست که کسی باطن خوب وظاهربدی داشته باشد.! »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۲     ۲۱:۵۰

پیامک خانواده‌محوری،راهکار ایمنی از فتنه‌های آخرالزمان

« استادمرتضی آقاتهرانی:
تأکیدواصراراهل بیت(ع)برخانواده‌محوری وملازم خانه وخانواده بودن حاکی ازتوجه داشتن به اهمیت این نهادبنیادین اجتماعی وتشکیل هسته‌های صالح وسالم برای تاسیس جامعه مهدوی است.ازاین روست که امام باقر(ع)میفرمایند:درخانه‌هایتان به دیداریکدیگربرویدکه این کارباعث حیات امرماست،رحمت خدابرآن بنده‌ای که امرما(اهل بیت)رااحیاکند. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۸     ۱۱:۱۵

پیامک تمرین ولایت‌مداری درخانواده

« استادپناهیان: اینکه درقرآن کریم4مرتبه بعدازتوصیه به توحیدبلافاصله به احسان نسبت به پدرومادرسفارش میکند،درواقع به تمرین ولایت‌مداری توصیه می‌کند.اینکه در دین مااین‌قدر به خانواده اهمیت داده شده است،برای این است که خانواده پایگاه تربیت ولایت‌مداری است واگردر اثروجود انسان‌های ولایت‌مدار،ولایت در جهان مستقر شودهمه امور سامان خواهد یافت. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۱     ۱۲:۳۰

پیامک حق پدر پس از مرگ

« خانواده/امام رضا(علیه‌السلام) ضمن توصیه به دعابرای پدر پس ازمرگ وی می‌فرماید:
روایت شده که هرکس درحیات پدرش بااونیکی کند ولی پس از وفاتش برای اودعانکند،خدااورا «قاطع رحم»نام می‌نهد.
*مفاتیح الحیاة،ص226 »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۶     ۲۱:۴۰

پیامک لزوم آراستگی برای همسر

« خانواده/امام باقر(علیه السلام):
1-من مردی هستم که همسرم رادوست دارم و برای همسرم خود را آراسته میکنم.
2-همانطور که شوهران دوست دارندزن خود رازینت شده ببینند،زنهانیز دوست دارندشوهر خودرا آراسته ببینند. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۳۰     ۱۹:۱۵

پیامک اهمیت تشکیل خانواده

« خانواده/استادپناهیان:آدم‌های مجرد(خصوصاآقایان)که به فکرتشکیل خانواده نیستندچگونه میخواهندبرای خودشان ثواب جمع کنند؟...گاهی اوقات آقایانی که دیرازدواج میکنندناشی ازبی‌غیرتی دینی است،یعنی زیاددنبال تقرب به خداوکسب نورومعنویت نیستند.آدم متاهل نسبت به مجردخیلی میتواندازنظرمعنویت ونورانیت بالاترباشد. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۷     ۱۹:۱۵

پیامک حق فرزند بر پدر

« پیامبررحمت(صلی الله علیه وآله)فرمودند: حق فرزند بر پدر این است که مادر او را گرامى بدارد.
کافى،ج 6،ص 48. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۵     ۱۹:۱۵

پیامک رفتار صحیح با فرزند

« پیامبرمهربانی(صلی الله علیه وآله)فرمود: رحمت خداوندى از آنِ کسى بادکه فرزندخودرا درنیکو شدنش یارى دهد، بدین‌گونه که ازخطایش درگذرد و براى او دعا کند تارابطه‌اش باخدا برقرارباشد.
*بحارالانوار،ج 104،ص98 »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۹     ۱۹:۱۵

پیامک آداب زناشویی

« پیامبراعظم-صلی الله علیه وآله:
5چیزاست که پیسى می‌آورد:نوره کشیدن درروزجمعه وچهارشنبه؛وضوگرفتن وغسل کردن باآبى که به آفتاب گرم شده است؛خوردن درحال جنابت؛آمیزش بازن درهنگام حائض بودنش؛وخوردن درحال سیرى. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۶     ۱۹:۱۵

پیامک اهمیت نظافت

« رسول اکرم(ص):کودکانتان راازآلودگی بشویید،زیراشیطان آلودگی رامیبویدوموجب ترس کودک درخواب وآزارفرشتگان همراه اومیشود.
مفاتیح‌الحیاة،ص242 »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۸     ۲۰:۴۰

پیامک کارکرد مهم خانواده

« امام خامنه‌ای(مدظله):شماچه مردباشیدوچه زن،درمحیط زندگی ودرمحیط بیرون خانه،محل کارومحل تحصیل،باتلاطم‌هایی مواجهیدومبارزه میکنید.چون زندگی همه‌اش مبارزه است...اصلاانسان درهمه مواردزندگی،تلاطم‌هایی دارد...ازآنجایی که این تلاطم‌هاموجب فرسایش نیروی انسان میشود،به استراحت‌گاهی نیازدارد. این استراحت‌گاه، کانون خانواده است.
(1382/02/28) »  
۱۳۹۴/۲/۲     ۱۹:۲۵

پیامک یادی از شهیدان باکری

« شهادت/وقتى حمیدباکرى فرمانده عملیات خیبر،به شهادت رسید،مرتضى یاغچیان که به دستورمهدى باکرى،فرمانده لشکرعاشورا،به جایش منصوب شده بود،ازمهدى خواست پیکرحمیدرابه عقب منتقل سازدمهدى گفت:اگرچنین امکانى براى دیگرشهداهم هست،اجازه دارى وگرنه نبایداینکاررابکنى.این درحالى بودکه همه میدانستندتاچه اندازه مهدى به حمیدعلاقه دارد. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۳۰     ۱۰:۰۰

پیامک نمره بی نمره

« شهادت/باقیافه ای حق به جانب آمده بودمدرسه،«تانمره قبولی فرزندم رانگیرم نمیروم»گفتندآقای رجایی!طرف آدم بانفوذی است.یک قبولی که به جایی برنمیخورد!گفت:«مدرسه جای تلاش وکوشش است،بچه این فردجای یک بچه بااستعدادرااشغال کرده»غروب که میرفت،روبه سرایدارکردوگفت:«به آقاپتووآب وچای بدهیدکه خواستندتاصبح بماننداذیت نشوند.»ازنمره خبری نبودکه نبود »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۸     ۱۰:۰۰

پیامک غیور انزله

« شهادت/محمدتقی غیورانزله مشهدی بودوارادتمندحضرت علی اصغر(ع)!کربلای10بود،روضه علی اصغرمیخوندومیگفت مثل علی اصغرشهیدمیشم!گفتیم اینجاخط سومه،گلوله نمیاد!گفت من همینجاشهیدمیشم!دوروزبعدهمونجاترکش گلوله،گلوش روبرید! »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۴     ۱۰:۰۰

پیامک الی بیت المقدس

« شهادت/حول و حوش همین روزها بود در اردیبهشت سال61!راستش رابخواهی وقتی کیهان تیترزدپادگان حمیدآزادشد!انگارخرمشهربودکه آزادشده بود!وخودمیدانی که نام این عملیات الی بیت المقدس است...پس باشهیدان همنواشوکه محواسرائیل نزدیک است »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۲     ۱۰:۰۰

پیامک قرآن و نماز بخوانید!

« شهادت/اگرخواستندما رایادکنند به ما لطف کنند،باخواندن قرآن و نماز روح ما را شاد کنند.(شهیدداوود قاسمی) »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۶     ۱۰:۰۰

پیامک شهید شیرودی

« شهادت/"شیرودی اولین نظامی بودکه من درنمازبه اواقتداکردم!"امام خامنه ای »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۸     ۱۰:۰۰

پیامک سالگرد بازی دراز

« شهادت/بازی دراز،خانقاه عرفان واقعی،این راشهیدبهشتی گفته بود!منطقه ای کوهستانی واستراتژیک میان قصرشیرین وسرپل ذهاب وگیلانغرب،صدام گفته بود:اگرایرانی هااین ارتفاعات راپس بگیرندکلیدبغدادرابه آنهامیدهم.اوایل اردیبهشت سال60بودکه درعملیات بازی درازاین ارتفاعات آزادگردید! »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۳     ۱۰:۰۰

پیامک آرامش امام

« شهادت/یکى دوبارکه رفت دیدارامام،تاچندروزحال عجیبى داشت.ساکت بود.مى نشست وخیره مى شدبه یک نقطه.مى گفت«آدم امام رومى بینه،تازه مى فهمه اسلام یعنى چه.چقدرمسلمون بودن راحته.چقدرشیرینه.»میگفت«دلش مثل دریاست.هیچ چیزنمى تونه آرامششوبه هم بزنه.کاش نصف اون صبروآرامش،توى دل مابود.».یادی ازشهید مهدی زین الدین »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۹     ۱۰:۰۰

پیامک منتظر شماست!

« شهادت/امام زمان عج منتظر شماست که شما رابشناسد.قلب خود راپاک کنیدوهمچنان محکم و استواربرعقیده وایمان خود باشید و زمان را برای ظهور حضرتش آماده و مهیّا سازید.(وصیت نامه شهیدمحمدجواد میری) »  
۱۳۹۴/۲/۲۷     ۱۰:۰۰

پیامک ضیافت الهی

« شهادت/الهی! اگرجز سوختگان رابه ضیافت الهی نمیخواهی،مارا بسوز،آنچنان که هیچکس را اینگونه نسوخته باشی. "سیدشهیدان اهل قلم مرتضی آوینی" »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۳     ۱۰:۰۰

پیامک دانشگاه جبهه

« شهادت/زمانیکه یحیی میخواست به جبهه برودگفتم:«میخواهی دانشگاه رارهاکنی؟»یحیی گفت:«مادرجان!دراین دانشگاه درس میخوانی،درآن دانشگاه درس میبینی،کدام بالاتراست؟»
شادی روح سیدیحیی بحرانی درسالگردشهادتش صلوات »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۰     ۱۰:۰۰

پیامک آغاز عملیات الی بیت المقدس

« شهادت/بعدازعملیات فتح المبین،برای آزادسازی خرمشهرعملیات الی بیت المقدس سال61درچنین روزی آغازشد! عملیاتی که سمبل پیروزی ایران برعراق شد »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۰     ۱۰:۰۰

پیامک وعده الهی

« شهادت/اَلَمْ تَرَکَیْفَ فَعَلَ ربک بِاصْحاب الْفِیلْ؛گویاطبس وعده گاه تحقق وعده الهی است برای مبارزه باشیاطین عالم!وشن هاهمچنان درانتظارهواپیمایی دیگر!سال59هواپیماهای130آمریکایی،سال90پهبادامریکایی و... »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۵     ۱۰:۰۰

پیامک عبدالحسین برونسی

« شهادت/معرفی کتاب:این اوستاعبدالحسین برونسی؛قبل ازانقلاب یک بنابودو با بنده هم مرتبط بود،شرح حالش را نوشته اند،من توصیه میکنم و واقعا دوست میدارم شماها بخوانید؛ اسم این کتاب، خاک های نرم کوشک است، قشنگ هم نوشته شده است...مقام معظم رهبری »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۳۱     ۱۰:۰۰
پیامک موجود نيست!

پیامک اتحاد مسلمانان

« ولایت/رهبری:ملتهاى مسلمان بدانندکه اگرباهم باشند،دست خداباآنهااست ودست خدامقتدرترازهرپدیده‌ى قدرتمنددرعالم وجوداست ودولتهاى مسلمان بدانندکه ملتهاى آنان،قوى‌ترین پشتیبان درمقابله بابیگانگان پرتوقع ومتجاوزوغارتگروبى‌رحمند. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۳۰     ۱۹:۰۰

پیامک تبلیغات جهانی

« ولایت/رهبری:علت اینکه تبلیغات جهانى سعى میکنندمشکلاتى راکه درایران نیست،به ایران نسبت بدهند؛آنچه راکه کوچک است،ده برابروصدبرابربزرگترکنند،این است که میخواهندمردم دنیارانسبت به مسائل ایران،دچاریأس وناامیدى کنند.میخواهندبگویندکه اسلام وانقلاب این است وانقلاب واسلام نمی‏توانندیک کشوروملت رااداره کنندوسعادتمندنمایند.
(02/03/ 1369) »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۷     ۱۹:۰۰

پیامک منفعل نشدن در برابر تهاجم

« ولایت/رهبری:درمقابل فرهنگ مهاجم،بدترین کار،انفعال است؛زشت‌ترین کار،انفعال است؛خسارت‌بارترین کار،انفعال است.فرهنگ مهاجم نبایدمارامنفعل بکند؛حدّاکثراین است که بگوییم خیلى خب،مادرمقابل این نمیتوانیم یک حرکتى انجام بدهیم،امّا منفعل هم نمیشویم.منفعل شدن وپذیرفتن تهاجم دشمن،خطایى است که بایستى ازآن پرهیزکرد. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۴     ۱۹:۰۰

پیامک ببینید دشمنی دشمن را

« ولایت/رهبری:ملّت ایران این مذاکرات رازیرنظرداشته باشند؛اظهارنظرهاى بى‏ ادبانه‏ مسئولان آمریکایى رامردم ببینند،زیرنظرداشته باشند،دشمن رابشناسند.بعضى‏ هامى‏ خواهندنظرمردم راازدشمنىِ دشمن منصرف کنند؛نه،ببینیددشمنى را،ببینیددورویى را.
(19/ 11/ 1392) »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۶     ۱۹:۰۰

پیامک کاربرای خدا

« ولایت/رهبری:اگرقیام للّه نشد،حداکثراینست که به سمت یک وضعیت معمولى دردنیاکشیده خواهیم شدکه این براى ماهیچ جاذبه‏ اى ندارد.شمافرض کنیدمامثل کشورژاپن شویم بااین همه،وقتى قیام لله نباشد،این مجموعه جاذبه‏ اى ندارد.وقتى معنویت‏ نباشد،وقتى کاربراى خدانباشد،وقتى تشکیل جامعه‏ نمونه‏ انسانى هدف نباشد،اصولًاتلاش وزحمت وجهى ندارد »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۳     ۱۹:۰۰

پیامک تولید یعنی؟

« ولایت/رهبری:تولیدیعنى چه؟مقصودم فقط تولیدکالا نیست؛تولیددریک گستره‏ وسیع بایدشعارملت باشد.تولیدکار،تولیدعلم،تولیدفناورى،تولیدثروت،تولیدمعرفت،تولیدفرصت،تولیدعزت ومنزلت،تولیدکالاوتولیدانسانهاى کارآمد؛این‏هاهمه تولیداست.رمزسعادت ملت مادراینست که دراین گستره‏ وسیع،هم دولت وهم ملت،براین تولیدهمت بگماریم.این یک جهاداست.(1385) »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۳۰     ۱۹:۰۰

پیامک توسعه همراه با معنویت

« ولایت/رهبری:اگرماخودمان رابه قافله‏ توسعه‏ جهانى رساندیم وازلحاظ توسعه‏ وعمران وآبادى توانستیم جلو برویم،ازهمه‏ دنیابهترخواهیم بود؛چون ماچیزى داریم که آن‏هاندارندوآن،توکل وایمان ومعرفت ماست.(1368) »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۷     ۱۹:۰۰

پیامک تقلید یعنی بچه ناتنی شدن!

« ولایت/رهبری:اشتباه این کسانى که سعى کردندرفتارفرنگى‌ها رادرهمه‌ى امورشان تقلیدکنند،اینجابودنفهمیدندکه باتقلیدرفتاریک قوم ویک ملت ویک فرهنگ،مثل آن‌هاوجزوآن‌هانمى‌شوند؛بلکه تابع آن‌هاودرجه‌ى دوآن‌ها مى‌شوند. استکبارنسبت به دنیاى اسلام همیشه این راخواسته است. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۹     ۱۹:۰۰

پیامک علاج دشمنی دشمن

« ولایت/رهبری:ازدشمن که نمیشود گِله کرد.آیاماازآمریکا گِله داریم؟ابداً؛گِله راانسان ازدوست میکند؛خب طبیعت دشمن دشمنی کردن است؛علاج چیست؟علاج این است که یک ملّت دردرون خودتلاشی بکندوکاری بکندکه ضربه‌ی دشمن که حتمی است،اثر نگذاردیاکم اثربگذارد »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۵     ۱۹:۰۰

پیامک دین دولتی و دولت دینی

« ولایت/رهبری:دربعضى ازمطبوعات،نوشته‌ها،گفته‌ها،بعضى‌هاباعنوان[کردن‌]"دین دولتى"و"فرهنگ دولتى"میخواهندنظارت دولت رامحدودکنندوتخریب کنندوبه‌اصطلاح یک اَنگ غلطى ومخالفتى به آن بزنندکه آقا،اینهامیخواهند دین رادولتى کنند،فرهنگ رادولتى کنند!این حرفهایعنى چه؟دولت دینى بادین دولتى هیچ فرقى ندارد.دولت جزومردم است؛دین دولتى یعنى دین مردمى. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۲     ۱۹:۰۰

پیامک تحقیقات کنید

« ولایت/رهبری:چرامابایدبنشینیم که دیگرى دراروپا،یادریک گوشه‏ دیگردنیاتحقیقى بکندوماازاویادبگیریم؟!مگرماکمترازآن‏هاهستیم؟!مگرماکمترمى‏ فهمیم؟!پس بایدتحقیقات کنند،ابتکارکنند،تولیدراجلوببرند،صنعت راجلوببرند،تولیدراازلحاظ کیفیت وکمیت بالاببرند. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۳     ۱۹:۰۰

پیامک علم سلطان است

« ولایت/رهبری:یعنى علم اقتداراست،علم مساوى است باقدرت؛هرکسى که علم راپیداکند،میتواندفرمانروایى کند؛هرملتى که عالم باشد،میتواندفرمانروایى کند؛هرملتى که دستش ازعلم تهى باشد،بایدخودراآماده کندکه دیگران بر اوفرمانروایى کنند.مابایدعلم راباهمه‏ معناى کامل آن به عنوان یک جهاددنبال کنیم‏
(1385) »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۳۱     ۱۹:۰۰

پیامک بسیج تمام شدنی نیست

« ولایت/رهبری:خیلى‏ هامیخواستندبعدازتمام شدن جنگ،چنین وانمودکنندکه بسیج تمام شد.این،یک تلقین شیطانى بودامامن عرض میکنم که بسیج تمام شدنى نیست.بسیج بایدروزبه روزتوسعه‏ پیداکندوقوى شود.روحیه‏ بسیجى ومعرفت بسیجى بایدفراگیرشود،تااین کشوربتواندبارسنگینى راکه بردوش داردکه همان بارهدایت الهى وسعادت انسان‏هاست به سرمنزل برساند »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۸     ۱۹:۰۰

پیامک تهدید تهدیدی برای مذاکره

« ولایت/رهبری:اگربه هرشکل تهدیدى درمذاکرات‏ پیش آمد،نشان‏ دهنده‏ عدم برخوردارى ازمنطق است.اگرمنطق باشد،تهدیدنیست.اگرتهدیدشد،نشان‏ دهنده‏ بى‏ منطقى است؛وبى‏ منطقى،ماراازاصل گفتگووادامه‏ همکارى باطرفهاى مربوط به آژانس وغیره بازخواهدداشت.
(06/ 08/ 1383) »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۵     ۱۹:۰۰
پیامک موجود نيست!

پیامک انس باقرآن

« هرگاه کسانی رادیدی که آیات مارااستهزا می‌کنند ازآنهاروی بگردان...(انعام/68)
اعراض ازبدیها یکى از شیوه‏‌هاى نهى‌ازمنکر است.*فأعرض عنهم* »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۵     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« مِن شَرِّ مَا خَلَق (آیه2فلق)
در هرچیزى احتمال بروز شرّ وجود دارد،آفت علم:غرور؛آفت احسان:منّت گذاردن؛آفت عبادت:عُجب؛آفت شجاعت:ظلم است. »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "شما بهترین امتی بودید که به سود انسانها آفریده شده اند(چه اینکه)امر به معروف و نهی ازمنکر میکنید و به خدا ایمان دارید"
(آل عمران/110) »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۳۰     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "در جهان چهار چیز غریب است :
1. قرآن در سینه ستمگر
2. مسجد در جمع گروهى که در آن نماز نخوانند.
3. قرآنى در خانه اى که آن را نخوانند.
4. مرد پارسا در میان مردم بد."
پیامبر اکرم (ص) »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۵     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "و از میان شما باید گروهى باشند که (دیگران را) به خیر دعوت نمایند و امربه معروف ونهى از منکر کنند و آنها همان رستگارانند"(آل عمران/104)
تفسیرنور: امر به معروف،برنهى از منکر مقدم است.اگر راه معروف‏ها باز شود،زمینه براى منکر کم می‏گردد. »  
۱۳۹۴/۲/۲۳     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« وقتی فتنه‏ ها مانند شب تار برای شما مبهم گردید،رو به قرآن آورید...درقرآن چراغ‏هاى هدایتی است،براى کسی که قرآن رابشناسد.
پیامبر اکرم(ص) »  
۱۳۹۴/۲/۱۵     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "هر یک از شما یک نسخه قران در جیب بغلتان  داشته باشید. اگر در جایی منتظر کاری می ایستید و فراغتی پیدا میکنید قران را باز کنید و به تلاوت ان مشغول شوید تا با این کتاب انس پیدا کنید"
#رهبری »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۰     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« إِنَّهُ کَانَ تَوَّابًا *همانا او توبه‏ پذیر است (3سوره نصر)
توبه پذیرى سنت خداوند است و برای توبه هیچ وقت دیر نیست. »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۳     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم، کلید هر نوشته ‏اى است."
پیامبر اکرم (ص) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "همانا آنان که ایمان آورده و کارهاى نیک انجام داده ‏اند (بدانند که) همانا ما پاداش کسى را که عمل خوب انجام داده تباه نمی کنیم."
کهف/30 »  
۱۳۹۴/۲/۲۸     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "و هرکس از یاد من روى گرداند،پس همانا براى او زندگى تنگ و سختى خواهد بود وما او را درقیامت نابینا محشور میکنیم"(طه/124)
تفسیر نور: کسیکه دردنیا چشم جانش را بر روى حقایق بست، درقیامت کور محشور خواهد شد. »  
۱۳۹۴/۲/۲۴     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« و رحمت من همه‏ چیز را فراگیر است
پس آن (رحمت) را مقرر می دارم
برای کسانی که تقوا می ورزند و زکات می پردازند
و کسانی که به آیات ما ایمان دارند
(اعراف 156) »  
۱۳۹۴/۲/۲۰     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "در چهار زمان دعا را غنیمت شمارید:
1– هنگام قرائت قرآن
2– هنگام اذان
3– هنگام نزول باران
4– هنگام رو به رو شدن دو لشگر مومنین و کفار براى جنگ"
امیرالمومنین علی (علیه السلام) »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۲     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "شیعیان و پیروان علی زیاد نماز می خوانند و زیاد قرآن تلاوت می کنند."
امام باقر(ع)
«صفات الشیعه، ص 167» »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۹     ۰۷:۰۰
پیامک موجود نيست!

پیامک شب مهتابی

« من کزین فاصله غارت شده ی چشم تو ام
چون به دیدار تو افتد سرو کارم چه کنم
یک به یک با مژه هایت دل من مشغول است
میله های قفسم را نشمارم چه کنم؟
#سید حسن حسینی »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۳۰     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« ساعات عمر من همگی غرق غم گذشت‏
دست مرا بگیر که آب از سرم گذشت‏
مانند مرده ‏ای متحرک شدم، بیا
بی تو تمام زندگی‏ ام درعدم گذشت‏
می‏خواستم که وقف تو باشم تمام عمر
دنیا خلاف آنچه که می‏خواستم گذشت‏
#برقعی »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۸     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« با آنکه دلم از غم عشقت خون است
شادی به غم توام ز غم افزونست
اندیشه کنم هر شب و گویم : یا رب
هجرانش چونین است ، وصالش چون است ؟
#رودکی »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۵     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« گفتم عقلم گفت که حیران منست
گفتم جانم گفت که قربان منست
گفتم که دلم گفت که آن دیوانه
در سلسله ی زلف پریشان منست
#عبید زاکانی »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۳     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« حریر نور غریبش، بر این رواق می افتد
اگر چه ماه شبی چند در محاق  می افتد
تو بایدی و یقینی، نه اتفاقی و شاید
تو سرنوشت زمینی، که اتفاق می افتد
#محمد مهدی سیار »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۱     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« بهار سفره ی سبزی ست از سیادت تو/
شب تولّد هستی ست یا ولادت تو؟
تو سرّ مخفی لولاکی و جهان گم بود/
اگر نبود گل افشانی ولادت تو/
(میلاد حضرت زهرا (س) و روز مادر مبارک) »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۱۹     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« فریادکه سوزدل عیان نتوان کرد
باکس سخن از داغ نهان نتوان کرد
اینهاکه من از جفای هجران دیدم
یک شمه به صد سال بیان نتوان کرد
"وحشی بافقی" »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۱۷     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« میرسی و آنقدر شادم که انگاری ز دور
سرنشین قایقی سوراخ، ساحل دیده است.. »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۹     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« به یک پلک تـــو مـی‌بخشم تمـــام روز و شب‌ها را
که تسکین می‌دهد چشمت غم جانسوز تب‌ها را
بخوان! با لهجه‌ات حسّی عجیب و مشترک دارم
فضا را یک‌ نفس پُر کن بـــه هــــم نگذار لب‌ها را
#نجمه زارع »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۶     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« هر دلی کز عشق تو آگاه نیست
گو برو کو مرد این درگاه نیست
هر که را خوش نیست با اندوه تو
جان او از ذوق عشق آگاه نیست
ای دل ار مرد رهی مردانه باش
زآنکه اندر عاشقی اکراه نیست
#عطار نیشابوری »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۴     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« ای دل نگران که چشم هایت بر در..
شرمنده که امروز به یادت کمتر..
جز رنج چه بود سهمت از این همه عشق
مظلوم ترین عاشق دنیا! مادر!
#عرفانپور »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۲     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« سنگم بزنی به جای دیگر نروم/
آبم ندهی تشنه از این در نروم/
والله اگر قفل قفس باز شود/
از بام تو گامی آن طرف تر نروم/
"میلاد عرفان پور" »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۱۹     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« من آمدم که یک شبه شاعرشوم تورا
امابرای وصف توعمرقرون کم ست
من آه میکشم که چه میخواهی ازدلم
باورمکن کشیدن آه ازدرون کم ست
طوفان واژه ها »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۱۸     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« همه موسم تفرّج به چمن روند و صحرا
تو قدم به چشم من نه، بنشین کنار جویی »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۱۳     ۲۰:۳۰
پیامک موجود نيست!
پیامک موجود نيست!
فروشگاه اینترنتی حریم ریحانهSMS *** ساپکا *** SMSوب سایت تخصصی دختران و بانوان ایرانیپایگاه اطلاع رسانی رجارجبیه، وابسته به بیت حضرت آیت الله سید علی گلپایگانی (ره)نگین ارتباط ، سرویس های ارزش افزوده پیام کوتاهراسخونراز تی.ویفروشگاه فرهنگ پایداریباشگاه افسران جوان جنگ نرم
PageRank Checking Icon