Google+

پیامک برآوردن حاجات مردم

« ازخودتاخدا/امام جواد(ع):هرگزنعمت خدابرکسی بزرگ ومهم نمیشودمگرآنکه نیازهای مردم هم به اوبزرگ وزیادمیشود.پس هرکس این رنج(رفع نیازمردم)راتحمل نکند، نعمت رادرمعرض زوال قرارداده است(بحارالأنوار،ج75،ص79) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۸     ۲۲:۰۰

پیامک شرمندگی از سستی در عهد

« ازخودتاخدا/علامه حسن زاده آملی:الهى ازروى آفتاب وماه وستارگان شرمنده ام.ازانس وجان شرمنده ام حتى ازروى شیطان شرمنده ام که همه درکارخوداستوارندواین سست عهدناپایدار(الهی نامه) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۶     ۲۲:۰۰

پیامک پیگیری برای مقابله با صفت بد

« ازخودتاخدا/آیةالله جاودان:هرکدام اگربخواهیم یک عیبی ازعیب های اخلاقی مان برطرف شود،بایدپیگیرباشیم.بدون پی گرفتن نمیشود.انجام عمل به تصمیم لحظه ممکن است.امااگرمن بخیل هستم ومیخواهم این بخلم معالجه شود،باتصمیم نمیشود.بایدکارکنم.هزاربار.حالابستگی به عمق آن صفت بددارد.بایدهزارباروده هزاربارمقابله کنم وباآن صفت بدبجنگم. »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۴     ۲۲:۰۰

پیامک روز جمعه

« ازخودتاخدا/امام باقر(ع):اُفّ بر مسلمانى که در روزجمعه هرهفته براى رسیدگى به کاردین خود،دست از کار نمى ‏کشد(الخصال،ص393) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱۷     ۱۱:۰۰

پیامک توبه واقعی

« س:هرگناه عواقبی داردامادیگرتحمل عذاب وجدان گناه گذشته­ راندارم،چه کنم؟
ج:توبه کن درست می­شودبی­خود می­گویی.شمایک خزانه درست کرده­ وهمه چیزراآنجاضبط کرده­ ونگه می­داری،توبه کنی گناه می­پردومی­رودوراحت می­شوی.توبه نکرده که این حرف­هارامی­زنی.دیگرتصمیم بگیری واجب راانجام بدهی وحرام راترک کنی آنوقت همه رافراموش می­کنی.ایت الله خوشوقت(ره) »  
۱۳۹۳/۵/۹     ۲۲:۰۰

پیامک چشمی که در قیامت گریان نیست

« ازخودتاخدا/امام سجاد(ع):هرچشمی درروزقیامت گریان است،مگرسه چشم:چشمی که درراه خدابیدارمانده(ونگهبانی داده)است،چشمی که ازحرامهای الهی بسته باشد،وچشمی که ازترس خداگریسته است.(بحارالانوار،ج 75،ص 161) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۴     ۲۲:۰۰

پیامک آداب شب قدر

« ازخودتاخدا/موسى(ع)گفت:«الهى من قرب تورامیخواهم»فرمود:«قرب من ازبراى کسى است که بیدارباشددرشب‏ قدر»گفت:«الهى رحمت تورامیخواهم»فرمود:«رحمت من براى کسى است که رحم کندفقرارادرشب قدر»گفت:«خدایارضاى تورامیخواهم»فرمود:«خشنودى من ازبراى کسى است که دورکعت نمازبخوانددرشب قدر»(آداب الصلوة، امام خمینی(ره)،ص33و334) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۹     ۲۲:۰۰

پیامک استغفار واقعی

« ازخودتاخدا/آقامجتبی تهرانی(ره):وقتی میخواهی ازخداتقاضا کنی،نگاهی هم به سوابق گذشته‌ات بکن.اگراشتباه کرده‌ای،اوّل معذرت خواهی بکن وبگو:خدایا!منراببخش وبعدهم وقتی که میگویی بدکرده‌ام،نیّتت این باشدکه دیگرخطایی مرتکب نشوی وبعدباصدق نیّت،استغفارکن. »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۷     ۲۲:۰۰

پیامک خصوصیات اهل دنیا

« ازخودتاخدا/آیت الله مصباح:اهل دنیااگردنیایی ازنعمت‌های الهی برسرشان ببارد،بازفریادشان بلنداست که فلان چیزکم است!اگرکسی ده‌هاکارخوب برایشان انجام دهد،دربرابریک اشتباه اورابه بادناسزامیگیرند؛ودرمصیبت‌هاصبورنیستندوجزع و فزع میکنند.اهل دنیاهمیشه نیمه خالی لیوان رامی‌بینند »  
۱۳۹۳/۵/۲۵     ۲۲:۰۰

پیامک امیدبه خدا و ترس از او

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):بخداوندامیدداشته باش،امیدی که تورابرمعصیت وگناه،گستاخ نسازدوازاوبترس،ترسی که توراازرحمتش ناامیدنکند(تحف العقول »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۱     ۲۲:۰۰

پیامک خلوت با نامحرم

« ازخودتاخدا/پیامبراعظم(ص):بدانید،هیچ مردی بازنی نامحرم خلوت نمیکندمگراینکه سومی آنهاشیطان است.(نهج الفصاحه،ص207) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱۵     ۲۲:۰۰

پیامک دل

« ازخودتاخدا/پیامبراعظم(ص):اگراینطورنبودکه شماپرحرف هستید،ودل شماچراگاه شیطان شده است،هرچه من میدیدم،شماهم می دیدیدوهرچه می شنیدیم، شماهم می شنیدید.(تفسیرالمیزان،ج5، ص270) »  
۱۳۹۳/۵/۶     ۲۲:۰۰

پیامک اهل محاسبه باشیم

« ازخودتاخدا/آیةالله بهجت:مابایداهل محاسبه باشیم،هرچنداهل توبه نباشیم وتدارک نکنیم،خودمحاسبه مطلوب است.اگربدانیم فلان روزحسینى وفلان روزیزیدى هستیم،بهترازاینست که اصلاًندانیم یزیدى هستیم یاحسینى.سرانجام ممکن است روزى به خودبیاییم وبخواهیم تدارک کنیم(درمحضربهجت،ج2،ص427) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱     ۲۲:۰۰

پیامک شب بیست و سوم شب قدر

« ازخودتاخدا/درشب‌های ماه رمضان شبی است که مقدّرات یک سال رقم میخورد،شبی که اعمال انسان‌هابه امام عصر(عج)عرضه میشودوروزی‌های مادی ومعنوی یک سال تقسیم میگردد،شبی برترازهزارماه.
آیت الله بهجت:بسیارى ازبزرگان شب‌هاى ماه رمضان رابیدارمی‌ماندندونمى‌خوابیدند،هرچندنزدماتقریباًواضح است که شب بیست‌وسوم ماه رمضان،شب قدراست. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۸     ۲۲:۰۰
پیامک موجود نيست!

پیامک نافله مغرب

« مفاتیح/نافله مغرب4رکعتست به2سلام که بعدازنمازمغرب بجاآورده میشودوبهترآنست مابین این2نمازصحبت نشود
رکعت اول:حمدوسوره کافرون
رکعت دوم:حمدوسوره توحید
رکعت سوم:حمدو6آیه اول سوره حدید
رکعت چهارم:حمدو4آیه آخرسوره حشر
(البته در2رکعت آخر،بعدازحمدهرسوره‌ دیگری رامیتوان خواند) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۸     ۱۹:۰۰

پیامک ساعات استجابت دعا

« مفاتیح/شیخ طوسى(ره)فرمودکه ساعت استجابت دعاساعت آخرروزجمعه تاغروب آفتاب وسزاواراست که دعادرآن ساعت بسیاربکندووقتى است که فرورودنصف قرص خورشیدونصف دیگرش غروب نکرده باشدوحضرت فاطمه(س)درآن وقت دعامیکردند! »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۴     ۱۸:۰۰

پیامک دعای هنگام خروج از منزل

« هنگام خروج ازمنزل مستحبست ذکر:بسم الله،آمَنتُ بالله وتوکَّلتُ علی الله »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۲     ۰۶:۴۵

پیامک دعای هنگام غروب افتاب

« مفاتیح/پیش ازطلوع وغروب آفتاب10مرتبه بگویید:أعوذبالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین،وأعوذبالله أن یحضرون،إنَّ اللهَ هوالسمیع العلیم »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱۹     ۱۸:۴۵

پیامک نماز شب جمعه

« مفاتیح/نمازمستحبی شب جمعه(2رکعت؛درهررکعت:حمدو15مرتبه سوره زلزال)
(هرکس این نمازرابجاآوردخدااوراازعذاب قبروهولهای روزقیامت ایمن میکند) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱۶     ۲۰:۰۰

پیامک اعمال شب جمعه

« مفاتیح/ازاعمال شب جمعه:حداقل صدمرتبه ذکرصلوات-وهرکه سوره بنی اسرائیل رابخواندنمیردتابه خدمت حضرت قائم(عج)برسدوازاصحاب آن حضرت باشد! »  
۱۳۹۳/۵/۹     ۲۱:۱۵

پیامک روز اخر ماه مبارک رمضان

« سزاوارست که مردم درآخرین روزازماه مبارک رمضان،بعدازختم قرآن کریم،بخوانند دعای42صحیفه سجادیه را و یابگویند:
*أللّهم اشرَح بِالقرآنِ صَدری واستَعمِل بالقرآن بَدَنی ونَوِّر بالقرآن بَصَری وأطلِق بالقرآن لِسانی وأعِنّی علیهِ ماأبقَیتَنی فَإنّه لاحَول ولاقُوّةَ إلاّ بِک* »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۶     ۱۲:۰۰

پیامک دعای داخل شدن شب

« مفاتیح/«أستودِعُ اللهَ العلی الأعلی الجلیلَ العظیم،نفسی ومَن یَعنینی أمرُه،أستودِعُ اللهَ نَفسی،ألمَرهوبَ المَخوفَ المُتَضَعضَعَ لِعَظَمَتِهِ کلُّ شَیء»
امام صادق(ع):هرکس این کلمات را(زمان داخل شدن شب)3مرتبه بگوید،تازمان فرارسیدن صبح،به بالی ازبالهای جبرئیل پوشیده شود »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۶     ۲۰:۱۵

پیامک اعمال شب جمعه

« مفاتیح/ازاعمال شب جمعه:ذکر لا إلهَ اِلاَّ اللّهُ، سُبْحانَ اللّهِ و الْحَمْدُ لِلّهِ را زیاد بگوید که سبب لطف ویژه خداوند است. »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۳     ۲۱:۱۵

پیامک دعای هنگام خواب

« مفاتیح/حضرت رسول(ص)درهنگام خواب،«آیةالکرسی»میخواندندومیگفتند:
بسم الله،آمنت بالله وکَفرتُ بالطاغوت،أللهم احفَظنی فی مَنامی وفی یَقظَتی »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۱     ۲۲:۳۰

پیامک اعمال عصر جمعه

« مفاتیح/اگربه جهت عذری ترک کردی تعقیب عصرروزجمعه را،پس ترک مکن هرگزصلوات ابوالحسن ضراب اصفهانی راکه روایت شده ازامام عصر(عج)درعصرروزجمعه خوانده شود*جهت قرائت این صلوات رجوع کنیدبه مفاتیح؛اعمال عصرجمعه* »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱۷     ۱۷:۰۰

پیامک ذکر طلوع جمعه

« مفایتح/براساس روایات هرکه سوره«کافرون»را10مرتبه هنگام طلوع آفتاب روزجمعه بخواندودعاکند،دعایش مستجاب می‌شود. »  
۱۳۹۳/۵/۹     ۲۲:۳۰

پیامک ماه شوال

« شوال اولین ماه ازماه های حج وبه معنای ماهی که اعمال عبادی آن اندک است!
وماهیست که شیطان ازبند رهاشده،پس مراقبه نفس ازاعمال مهم آن است »  
۱۳۹۳/۵/۷     ۰۹:۰۰

پیامک اعمال شب آخر ماه مبارک رمضان

« مفاتیح/اعمال شب آخرماه مبارک رمضان:
غسل،زیارت امام حسین(علیه‌السلام)، خواندن سوره‌های «انعام، کهف، یس»و صدمرتبه«أستغفرالله وأتوب إلیه»، نمازوادعیه وارده(به‌ویژه دعای45صحیفه سجادیه) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۵     ۲۱:۱۵
پیامک موجود نيست!

پیامک اهمیت حفظ نظم خانواده

« خانواده/آیت‌الله جوادی آملی:برای تحکیم اساس خانواده بایدبه گونه‌ای سیاستگذاری شودکه نظم خانواده رابه هم نزند؛ زیرااگرزن دراداره وتأمین مالی خانواده احساس استقلال ویابرابری بامردداشته باشدویامرد،خانه رامحل آرامش وعطوفت ورأفت نیابد،ناخواسته روحیه تقابل واستغناوطغیان بروزمیکند...واین آغازفروپاشی خانواده است!
*زن درآیینه جلال وجمال،ص177* »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۷     ۲۱:۱۵

پیامک بهترین دعا برای فرزندان

« خانواده/حاج‌آقا مجتبی تهرانی:من نسبت به هر5بچه‌ای که دارم روزانه در5نمازی که درشبانه‌روزمیخواندم5دعامیکردم.میگفتم:خدایاسالم باشد،صالح باشد،خوش‌روزی باشد،خوش‌قدم باشدومهم‌ترین چیزهم عاقبت به خیری است!... »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۳     ۲۱:۱۵

پیامک نامگذاری فرزند

« خانواده/در روایت داریم: فقروبینوایی داخل خانه‌ای نمی‌شود که درآن خانه نام محمد،علی،حسن،حسین،جعفر،طالب،عبدالله و یا فاطمه بوده باشد. »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱۹     ۲۱:۴۵

پیامک قناعت در زندگی

« خانواده/امام صادق(علیه‌السلام):بهترین زن‌های شمازنی است که وقتی شوهرش چیزی آوردسپاسگزاری کندواگرنیاوردراضی باشد.
بحارالانوار،ج103،ص239 »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱۵     ۲۱:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« استادآقاتهرانی:اخلاق خانوادگی درفرایندتربیت مهدوی بمعنای تکاپوبرای تشکیل خانواده‌ای با اهداف آرمانی مهدوی است که برمبنای رعایت حقوق تمام اعضای خانواده و شکوفاسازی تمام استعدادهای ایشان استوارگشته باشد. »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱۰     ۱۲:۳۰

پیامک زمان مکروه فرزندخواهی

« اززمانهای مکروه نزدیکی،شب عیدفطر است که اگرفرزندی آید بسیارشرور گردد. »  
۱۳۹۳/۵/۶     ۲۱:۴۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/استادآقاتهرانی: جوانان هرچه به قرآن نزدیک شوند صفاومعنویت خاصی درآنها جلوه‌گرخواهدشدوبه همان نسبت ازانحرافات وفساداخلاقی به دورخواهندبود،ازاین‌رو جوان مهدی‌یاور بایدبه قرآن اهمیت بیشتری دهد وبرای خودبرنامه‌ریزی کندتاهرچه بیشترازاین کتاب الهی بهره مندشود. »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۳     ۲۱:۳۰

پیامک آداب فرزندآوری

« خانواده/پیامبرخدا(ص):هرگاه کسی ازشمابه همسرش درآمد،بایدخودرابپوشاند؛ چراکه اگرنپوشاند،فرشتگان شرم میکنندوخارج میشوندوشیطان حاضرمیشودواگرفرزندی بوجودآید،شیطان در(نطفه) اوشریک میشود.
*حکمت نامه کودک،ص69 »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۵     ۲۱:۱۵

پیامک تربیت فرزند

« خانواده/امیرالمؤمنین خطاب به امام حسن(علیهماالسلام):
همانادل و روح کودک ونوجوان مانندزمین خالی وآماده بذرافشانی است که هرچه درآن افشانده شود،می‌پذیرد. بنابراین من قبل ازآنکه دلت سخت شودوعقلت مشغول گردد،به تربیت وادب تواقدام کردم!
*برگرفته ازنهج‌البلاغه،نامه31 »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۱     ۲۱:۱۵

پیامک لزوم تأدیب فرزند

« خانواده/آیت‌الله حسین مظاهری: چیزی که ازحقوق شمرده شده ادب است،خدانکندکسی بی‌ادب باشد!...
وظیفه سنگین مادر،وظیفه سنگین پدر این است که بچه رامؤدب کنند.خوب نشستن،خوب گفتن،خوب نگاه کردن،خوب خوردن،خوب تماس باجامعه گرفتن،بایدازهمان کودکی به بچه گفته شود... »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱۷     ۲۱:۱۵

پیامک حق پدر بر فرزند

« خانواده/پیامبراکرم(ص)درباره «حق پدربرفرزند» فرموده‌اند:
او(پدر)رابه نام صدانزند،جلوی اوراه نرود،پیش ازوی ننشیند،وبرای اودشنام‌خواهی نکند(یعنی کاری نکندکه والدینش میان مردم بدنام شوندوموجب نفرین گردند). »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱۳     ۲۱:۳۰

پیامک آراستگی در منزل

« خانواده/آیةالله امینی:آقای محترم!اگرتودرمنزل به وضع خودت نرسی،چشم همسرت درخارج ازمنزل به مردان شیک پوش وخوش قیافه میافتدوخیال میکندکه آنان ازآب وخاک دگروشهرودیاردگرند!وقتی باتومقایسه کندازتودلسردمیشود! »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۸     ۲۱:۳۰

پیامک همراهی و سازش در خانواده

« خانواده/امام خامنه‌ای-مدظله-: ازهرچیزی که محیط خانواده رامتشنج ودچارافسردگی و هیجانهای بی‌مورد نمایداجتناب کنید.هم زن وهم مرد بنارابرسازش وهمزیستی وهمراهی بگذارند. آنچه درخانواده خیرات وجودداردمال زن وشوهراست ودرنهایت مال فرزندان است،مال یکطرف نیست.اگرخدای ناکرده درمحیط خانواده بی‌محبتی وعدم اطمینان وصمیمیت باشد،رنجش مال هردوطرف است. »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۴     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/*استادمرتضی آقاتهرانی: برپایی نماز درخانه وخانواده، رمزموفقیت درفرآیندتربیت الهی ومهدوی است؛ چراکه فقط نمازویادخداوند درپنج وقت ازشبانه‌روز می‌تواند دورکننده‌ی ماازوسوسه‌های شیطانی وبسترسازبهره‌گیری ازهدایت‌هاوتربیت‌های ویژه‌ی الهی ومهدوی در وجود ما گردد. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۳۱     ۲۱:۳۰
پیامک موجود نيست!

پیامک جنگ در برابر ضد انقلاب

« مرداد59جنگ در2جبهه پاوه ومریوان ودفاع ازمردم درمقابل ضدانقلاب وعراق!
احمدمتوسلیان بابچه هایش آنروزهادلاورانه درمقابل ضدانقلاب ایستادند »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۸     ۱۰:۰۰

پیامک بازگشت اسراء

« شهادت/امام خمینی(ره):اگرروزی اسراءبرگشتند ومن نبودم،سلام مرابه آنهابرسانیدوبگوییدخمینی درفکرتان بود»
*سالروز ورود آزادگان گرامی باد* »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۶     ۱۰:۰۰

پیامک راهیان نور غرب

« شهادت/رهبری:جوانانی که جنگ را درک نکرده اند،بخاطرگردش هم که شده،یک وقت بروندبلندی های غرب کشوررابه خصوص درفصل زمستان،ازنزدیک ببینند.
(ثبت نام ستادراهیان نورشمالغرب شهیدباقری(خودروهای شخصی)*ساعات تماس جهت ثبت نام وراهنمایی9صبح الی 5عصر*شماره های دفتر روابط عمومی:
09126540865
025-32906384) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۲     ۱۰:۰۰

پیامک مرز مردن و شهادت

« شهادت/مرزمردن وشهادت،خون نیست،خوداست...خونی شدن نیست،خودی شدن است! »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱۹     ۱۰:۰۰

پیامک توسل به حضرت زهرا(س)

« شهادت/گلوله های دشمن مثل ابرمیریخت روی سرمون نه راه پس داشتیم نه راه پیش!شهیدالله یارجابری فرمانده گردان تیپ ویژه شهداگفت:متوسل بشین به حضرت زهراتابارون بباره!هنوز یه ربع نگذشته بودبارون شروع کردباریدن!آتیش عراقیا آروم شد.الله یارمیگفت:هروقت گرفتارشدیدودیدی کسی جوابتون رونمیداد،امام زمان (عج)رو قسم بدین به حق مادرش، حتما جواب میگیرین »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱۷     ۱۰:۰۰

پیامک عملیات مرصاد

« شهادت/"بعدازورودبه تهران تا48ساعت هرکاری خواستیدبکنیدوهرکسی راکه خواستید،بکشیدتااینکه من فرمان عفوعمومی بدهم!وقتی به تهران رسیدیداتاق کارسابق منراآماده کنیدتامن بیایم ودرآن مستقرشوم".این سخنان مسعودرجوی سرکرده منافقین درشب عملیات کوردلان تاریخ موسوم به"فروغ جاویدان"(2مرداد1367)بودحالا5مردادعملیات مرصادآغازوتمام افسانه هایشان بربادرفت »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۵     ۱۰:۰۰

پیامک زندگی ساده

« شهادت/پدرارتشی بودومیدانست که زندگیمان خانه بدوشی است ووسایلمان درنقل ومکان کردن ازبین میرودبرای اینکه جهیزیه راکامل داده باشدوخرج تجملات هم نکرده باشدپول جهیریه رانقداداددستم.کمک خرج رندگیمان هم شدفقط یک چمدان گرفتم14تومان که به اندازه لباسهایم بود!*شهیدحسن آبشناسان* »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱     ۱۰:۰۰

پیامک شکست محاصره پاوه

« شهادت/سردارجهروتی زاده:گویاتنهاباانتشارمحتوای پیام امام(ره)ازرادیومحاصره شهرشکسته شدوضدانقلاب کیلومترهاازشهرفاصله گرفت.مضمون پیام امام(ره)این بود«به سوی پاوه رفته وغائله راختم کنند،اگرتا24ساعت دیگرحرکت به سوی پاوه انجام نشود،من همه رامسئول می‌دانم»آنروز26مردادسال58بود »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۶     ۱۶:۰۰

پیامک اطاعت از قانون

« شهادت/حوصله ام سررفته بود.اول به ساعتم نگاه کردم،بعدبه سرعت ماشین.گفتم:«آقامهدی!شماکه می گفتین قم تاخرم آبادروسه ساعته میرین.»گفت:«اون مالِ روزه.شب،نبایدازهفتادتابیش تررفت.قانونه.اطاعتش،اطاعت ازولی فقیهه.»(شهید مهدی زین الدین-منبع : کتاب زین الدین) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۵     ۱۰:۰۰

پیامک حرکت راهیان نور

« شهادت/رهبری:نگذاریدیاددوران دفاع مقدس ازیادهابرود.آمدن به مناطق جنگی-چه درتعطیلات نوروزی وچه دردوره‌ی سال؛که بحمدالله حالا دردوره‌ی سال هم کسانی ازسرتاسرکشوربه این مناطق مسافرت میکنندواین سرزمین‌هارازیارت میکنند-بسیارکار پسندیده‌ای است،کاردرستی است،کارعاقلانه‌ای است که ملت ایران میکند؛خاطره‌ی این سرزمین‌هارازنده نگه دارید. »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۱     ۱۰:۰۰

پیامک با خداباش تا خدابا تو باشد

« شهادت/منکان لله کان الله له-هرکه باخداباشدخدابااوست-برادرشماصیادشیرازی »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱۸     ۱۰:۰۰

پیامک برخورد با اسیر

« شهادت/رفتیم کمپ اسرای عراقی.یه اسیرناراحت ودرهم،کزکرده بودیه گوشه.علی آقارفت سروقتش.اسیرعراقی سفره دلش روبازکردکه:«یه انگشتری یادگاری ازخانواده ام داشتم،یه رزمنده ایرانی به زوراون روازدستم درآورد!»علی آقا،اینروکه شنیدانگشترخودش رودرآوردوکردتوی انگشت اسیرعراقی.یه کمپوت گیلاس براش بازکرد.اسیر عراقی زیروروشده بود(شهیدعلی چیت سازیان) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱۲     ۱۰:۰۰

پیامک کلام شهید

« شهادت/پدرومادر عزیزم،اگرامروزراه اسلام وجهادفی سبیل الله راانتخاب نموده ام،نتیجه ی تربیت صحیح است که دردامان شما شده ام.سفارشم این است که برای تداوم انقلاب از هیچ کوششی دریغ نورزید.(شهید سیدرضاحسینی) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۳     ۱۰:۰۰

پیامک سه خصلت ممتاز شهید چمران

« شهادت/به3خصلت ممتازم:1-عشق که ازسخنم ونگاهم،دستم وحرکاتم،حیات ومماتم عشق می‌بارددرزندگی جزعشق نمی‌خواهم وبجزعشق زنده نیستم2-فقرکه ازقیدهمه چیزآزادم واگرآسمان وزمین رابه من ارزانی کنندتأثیری نمیکند3-تنهایی که مرابه عرفان اتصال می‌دهدومرابامحرومیت آشنامیکند(شهیدچمران) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۳۱     ۱۰:۰۰
پیامک موجود نيست!

پیامک دونکته در انقلاب ما

« ولایت/امام خامنه ای:تاریخ کوتاه انقلاب ماسرشارازحوادثى است که هرکدام ازآن‏ها به تنهایى ملتى رابه تفکروتأمل وادارمى‏ کند.درهمه‏ این رویدادها،دونکته‏ روشن مشاهده مى‏ شود:اول،خباثت دشمن؛ودوم،مقاومت وایمان عمیق وکم‏ نظیرملت مسلمان وبااخلاص ما(1368) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۷     ۱۹:۰۰

پیامک قبول بیان منتقدان

« ولایت/رهبری:درکنارعلاقه‏ مندان به رئیس ‏جمهورمحترم؛یک دسته‏ دیگرهم هستند که این‏هاجزونظامند،بارئیس‏ جمهور،بانظام هیچ دشمنى‏ اى ندارند؛ممکن است منتقدباشند.این منتقدان‏ رابایستى به حساب آورد؛نظرات آن‏هارابایدشنید؛آنچه که قابل فهم است،قابل قبول است،آنراپذیرفت.ومن امیدوارم که همین‏جورعمل بشودوإنشاءاللَّه خواهدشد.(1388) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۱     ۱۹:۰۰

پیامک جهاد با نفس

« ولایت/رهبری:جهادبانفس کجاست؟فقط به اینست که توى میدان جنگ برویم وجانمان‏ راکف دست بگیریم؛نه،یکى ازانواع جهادبانفس هم اینست که شماشب تاصبح راروى یک پروژه‏ تحقیقاتى صرف کنیدوگذرساعات رانفهمید.جهادبانفس اینست که ازتفریحتان بزنید،ازآسایش جسمانیتان بزنید(1389) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱۵     ۱۹:۰۰

پیامک «اسرائیل‏ بایستى محو بشود»

« ولایت/رهبری:درمسأله‏ فلسطین،آنچه که هدف است،استنقاذفلسطین است؛یعنى محودولت اسرائیل‏.فرقى بین سرزمینهاى قبل ازسال67وبعدازآن نیست.هریک وجب ازخاک فلسطین،یک وجب ازخانه‏ مسلمین است.هرحاکمیتى غیرازحاکمیت مردم فلسطین وحاکمیت مسلمین برکشورفلسطین،حاکمیت غاصب است.حرف،همانى است که امام راحل فرمود:«اسرائیل‏ بایستى محو بشود»(1369) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۳     ۱۱:۰۰

پیامک اسرائیلی هاجز زبان زور هیچ نمی فهمند

« ولایت/رهبری:این صهیونیستها،جززبان زور،هیچ‏ چیزنمى‏فهمند...سکوت واغماض راهم که ازقدرتهاى بزرگ وازملتهاودولتهادیدند،جرى شدند.آن‏هاازقطعنامه نمى ‏ترسند.مگراسرائیل‏ راباقطعنامه مى ‏شودعقب نشاند؟اسرائیل‏ بازورو سلاح ومشت،عقب خواهدنشست.(1369) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱     ۱۹:۰۰

پیامک ماه رمضان

« ولایت/رهبری:ملتى که ماه رمضان دارد،خدارادارد؛ملتى که محرم رادارد،مجاهدت وشهادت راداردوملتى که مجهزبه ابزارمجاهدت ومتکى به خداست،هرگزمغلوب نخواهدشد(1383) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۶     ۱۹:۰۰

پیامک امت فلسطین قله استقامت

« ولایت/رهبری:درمقابل این جبهه‏ مستکبرِزیاده‏ طلب وزیاده‏ خواه،ملت وامت اسلامى ایستاده است...درقله‏ این استقامت،ملت فلسطین قراردارند.امریکاوصهیونیست‏هاى هم‏ کاسه‏ اونتوانستنداین مجموعه‏ فلسطینى وملت محاسبه شده راخاموش کنند؛درمانده ‏اند(1383) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۲     ۱۹:۰۰

پیامک به کسی باج نمی دهیم

« ولایت/امام خامنه ای:اگرملت مامى‏ خواست امتیاز بدهد،چراهشت سال جنگ کند؟اگرملت مامى‏ خواست زورگویى وقلدرى کسى راقبول کند،چراانقلاب کرد؟نظام گذشته،بزرگترین سیئه وگناهش این بودکه مملکت وملت رادست زورگوهاى عالم- امریکاوقدرتهاى بزرگ-داده بودکه هرکارى مى‏ خواهند بکنند. »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۵     ۱۹:۰۰

پیامک صرفه جویی در کاغذ

« ولایت/رهبری:امروزبااینکه آدمى گاهى فکرمیکندکه دیگرحالادوران«ادقّوا اقلامکم،قارعوا بین سطورکم»نیست،مى‏بینیم نه! اتّفاقاً،بازهم دوران همین‏ هاست.بازهم بایدقلمهاراریزتراشید،تاکاغذکمترمصرف شودوبازهم بایددرباب کاغذ،صرفه‏ جویى کردتابه نیازجامعه برسد(1374) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱۷     ۱۹:۰۰

پیامک فطریه

« ولایت/رهبری:فطریه،بقدر3کیلوگندم،یاقیمت آنرادرنظربگیریدقطعاًمجزى است.این واجب،ازغروب روزآخریعنى شب عیدفطربه عهده‏ مکلف واحتیاط اینست که آنراقبل ازاداى نمازعیدبراى کسى که درنمازشرکت وآنرابجاخواهدآوردتأدیه کندبنابراین،اگرامشب حساب کنیدکه چقدربه عهده‏ شماست وپولش راکناربگذاریدوفرداصبح قبل ازآنکه به نمازعیدبروید،آنرااداکنیدبهترین وجه است »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۶     ۱۹:۰۰

پیامک سلاح کوبنده مشت

« ولایت/رهبری:امروزبراى اسرائیل وحامیانش وبخصوص امریکا،اسلحه‏ مشت شماکه گره مى‏ شودوشعارى که مى‏ دهید،ازهرسلاح دیگرى کوبنده‏ تراست(1369) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲     ۱۹:۰۰

پیامک حق و باطل در کلام امیرالمومنین(علیه السلام)

« ولایت/رهبری:امیرالمؤمنین‏(ع)فرمود:«لایعرف الحق بالرجال»؛باچهره‏ هانمیشودحق راتشخیص دادیک چهره‏ موجه محترم است،موردقبول است،امااونمیتواندشاخص حق باشدگاهى چهره‏ موجه مثل بعضى ازصحابه‏ پیغمبرراه راعوضى میروند،اشتباه میکنندبایدحق راشناخت،بایدراه راتشخیص دادتابفهمیم این شخص حق است یاباطل.هرکه ازاین راه رفت،حق وهرکه ازراه حق نرفت،مردوداست »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۸     ۱۹:۰۰

پیامک تلاوت قرآن

« رهبری:مااگرخواهیم کل امت باقرآن انس بگیرند،بایدتلاوت قرآن رادرجامعه باب کنیم‏.مردم مابراى ارتباط باقرآن آماده هستند.(1370) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۴     ۱۹:۰۰

پیامک مبتذال کردن فضاشادکردن مردم نیست

« ولایت/رهبری:من گاهى میبینم که به‏ عنوان شادکردن مردم،فضارامبتذل میکنند!مثلًااگرمیخواهندجوک ولطیفه‏ بگویند،لات‏ بازى مى‏کنند!لات‏ بازى بداست؛هرجاباشد،بداست؛درتلویزیون هم بداست،دررادیوهم بداست.تیپ هاى متین وشسته ورُفته میتوانندهمان مقصودرابه شکلهاى خوب کاملًابرآورده کنند؛لزومى نداردکه دراین زمینه آدم به پَستى گرایش پیداکند.(1370) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۱     ۱۹:۰۰
فروشگاه اینترنتی حریم ریحانهSMS *** ساپکا *** SMSوب سایت تخصصی دختران و بانوان ایرانیپایگاه اطلاع رسانی رجارجبیه، وابسته به بیت حضرت آیت الله سید علی گلپایگانی (ره)نگین ارتباط ، سرویس های ارزش افزوده پیام کوتاهراسخونراز تی.ویفروشگاه فرهنگ پایداریباشگاه افسران جوان جنگ نرم
PageRank Checking Icon